Menu
Ab Initio – urbana utopija
Ab Initio – un’utopia urbana
Odprtje razstave Judje na Goriškem
Inaugurazione della mostra Ebrei a Gorizia
Zajtrk prvakov s prvim GO! 2025 sponzorjem
La colazione dei campioni con il primo sponsor di GO! 2025
Aleksandar Hemon: Odraščanje v Sarajevu
Aleksandar Hemon: Crescere a Sarajevo
EPK distrikt bo zelen
Il distretto ECOC sarà verde
Dr. Marko Klavora: novi vodja EPIC  
Marko Klavora: Il nuovo direttore di EPIC
Novice
Notizie

Naša misija

La nostra mission

Nova Gorica in Gorica si skupaj prizadevata presegati ovire. Mesti, ki so ju razdelile vojne, združila pa sodelovanje in tesno prijateljstvo, sta si postavili ambiciozen cilj – postati čezmejna evropska prestolnica kulture.

Nova Gorica e Gorizia condividono lo stesso impegno. Divise dai conflitti nel passato, ma unite nel presente dall’amicizia e dall’intensa cooperazione, le due città si sono date l’ambizioso obiettivo di diventare la Capitale europea della cultura transfrontaliera.

i
Trg Evrope
Piazzale della Transalpina
Prenesite gradiva
Scarica i materiali
i
Solkanski most
Il ponte di Salcano
O nas
Chi siamo
Gorazd Božič
direktor GO! 2025
direttore GO! 2025
Stojan Pelko
programski vodja
responsabile del programma
Romina Kocina
direktorica EZTS GO
direttrice GECT GO
Neda Rusjan Bric
umetniška svetovalka
consulente artistico
Nina Vrabec
pomočnica direktorja
vice direttrice
Tomaž Konrad
pomočnik direktorja EZTS GO (SPF)
vice direttore GECT GO (SPF)
Andreja Repič Agrež
vodja marketinga
responsabile marketing
Klavdija Figelj
vodja komunikacij z mediji
responsabile comunicazione media
Anka Madon
vodja mednarodnih dejavnosti
responsabile attività internazionali
Ingrid Gortan
programska urednica
redattore del programma
Sanja Popov Leban
vodja trajnostnih projektov
responsabile progetti di sostenibilità
Neža Pavšič
vodja kulturnih dejavnosti
responsabile attività culturali
Sara Boškin
strokovna sodelavka za projekte
responsabile progetti
Katja Fak
strokovna sodelavka za projekte
responsabile progetti
Ana Jarc
upravljalka socialnih omrežij
social media manager
Mojca Stubelj Ars
vodja Xcentra
responsabile Xcenter
Jani Rijavec
strokovni sodelavec za projekte
responsabile progetti
Tanja Curto
strokovna sodelavka za administracijo
funzionario amministrativo
Lara Devetak
strokovna sodelavka za vodenje projektov (SPF)
responsabile progetti (SPF)
Nika Durnik
strokovna sodelavka za projekte (SPF)
responsabile progetti (SPF)
Micaela Passon
strokovna sodelavka za vodenje projektov (SPF)
responsabile progetti (SPF)
Maja Radovanović
strokovna sodelavka za projekte in komunikacijo
responsabile progetti e comunicazione
Mihaela Tomažič
sekretarka
segretaria
Mojca Čuk
računovodkinja
contabile
Naroči se na novičnik!
Iscriviti alla newsletter!
Hvala! · Grazie!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Zapri · Chiudi
GDPR
Javni zavod GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica (v nadaljevanju: GO! 2025) izjavlja, da bo obdeloval osebne podatke v skladu z veljavnimi določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2; Ur. l. RS, št. 163/22), Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 679/2016 (Splošna uredba GDPR) in internega Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za obdelavo osebnih podatkov. Podatki, vneseni v ta obrazec (ime, priimek in elektronski naslov posameznika), bodo obravnavani izključno za namen pošiljanja novic GO! 2025 na posredovani elektronski naslov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev oziroma soglasje posameznika – točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR. GO! 2025 bo pridobljene osebne podatke uporabljal zakonito in pregledno ter le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Pridobljene podatke bo GO! 2025 obdeloval v obdobju do preklica soglasja. POTRJUJEM, DA SEM SEZNANJEN:
 • da podaja mojega soglasja ni obvezna, da je odvisna od moje prostovoljne volje in da v primeru, da z obdelavo osebnih podatkov ne bi soglašal, iz tega naslova ne bom utrpel nobenih negativnih posledic.
 • da lahko soglasje kadar koli prekličem. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim preklicem. Izjava o preklicu soglasja se lahko posreduje na naslov upravljavca osebnih podatkov: GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali na e-mail: info@go2025.eu.
 • da imam glede svojih osebnih podatkov pravico do seznanitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, ugovora in prenosljivosti.
 • da je pooblaščena oseba za varstvo podatkov v GO! 2025: Omnimodo, d.o.o., naslov: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana, e-naslov: dpo@omnimodo.si, telefon: 01 23 223 47.
 • da imam pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: ip@ip-rs.si telefon: 01 23 097 30.
 • da GO! 2025 ne prenaša osebnih podatkov v tretje države ali mednarodno organizacijo.
 • da GO! 2025 ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.
 
GDPR
L’ente pubblico GO! 2025 – Capitale europea della cultura, Nova Gorica (di seguito: GO! 2025) dichiara che tratterà i dati personali in conformità con le disposizioni in vigore della Legge sulla protezione dei dati personali (ZVOP-2; Gazz. uff. RS, n. 163/22), del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016 (Regolamento generale GDPR) e del Regolamento interno in materia di misure tecniche e organizzative per il trattamento dei dati personali. I dati inseriti in questo modulo (nome, cognome e indirizzo e-mail della persona) saranno utilizzati esclusivamente per l’invio della newsletter GO! 2025 all’indirizzo e-mail fornito. La base giuridica per il trattamento dei dati personali è il consenso ovvero il nulla osta dell’interessato – articolo 6, comma 1, lettera a) del GDPR. GO! 2025 utilizzerà i dati personali ottenuti in modo lecito e trasparente e solo per lo scopo per cui sono stati ottenuti. I dati ottenuti saranno trattati da GO! 2025 per tutto il periodo fino alla revoca del consenso. CONFERMO DI ESSERE A CONOSCENZA:
 • che il conferimento del mio consenso non è obbligatorio, dipende dalla mia libera volontà e che in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali non ne subirò alcuna conseguenza negativa.
 • che posso revocare il mio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della sua revoca. La dichiarazione di revoca del consenso può essere inviata all’indirizzo del titolare del trattamento dei dati personali: GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura, Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, oppure all’indirizzo e-mail: info@go2025.eu.
 • che ho diritto all’informazione, alla rettifica, alla limitazione del trattamento, alla cancellazione, all’opposizione e al trasferimento dei miei dati personali.
 • che la persona autorizzata per la protezione dei dati in GO! 2025 è: Omnimodo, d.o.o., indirizzo: Barjanska cesta 68, 1000 Lubiana, e-mail: dpo@omnimodo.si, telefono: 01 23 223 47.
 • che ho il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo – il Garante per la protezione dei dati personali (Informacijski pooblaščenec), indirizzo: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, indirizzo e-mail: gp.ip@ip-rs.si telefono: 01 23 097 30.
 • che GO! 2025 non trasferisce i dati personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.
 • che GO! 2025 non adotta un processo decisionale automatizzato in relazione ai dati personali, inclusa la creazione di profili.