Peter Purg je izredni profesor za Nove medije na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici ter dekan tamkajšnje Fakultete za humanistiko. Doktoriral je iz medijske umetnosti ter komunikoloških in literarnih ved na Univerzi v Erfurtu, ukvarja se z intermedijsko in raziskovalno umetnostjo, zanimajo ga vloge humanistike in umetnosti v ekologiji in idejah odrasti, pri socialnih inovacijah ter skupnostnih praksah. Poleg akademskega dela, kjer je v zadnjih petnajstih letih sozasnoval in -vodil lepo število mednarodnih interdisciplinarnih projektov, Purg deluje tudi v visokošolski politiki, pa tudi kot evalvator in kurator na področjih digitalne umetnost in kulture. Vodil je interdisciplinarni kolektiv Bobnars United, sozasnoval protipotrošniške performativne akcije Podgana PPP, nenazadnje pa tudi tri leta predsedoval Svetu Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu.  

 

Bil je tudi član skupine za pripravo kandidature Nove Gorice z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025, sozasnoval je novogoriško vozlišče kreativnih praks Xcenter in kuriral odmevno edicijo festivala Pixxelpoint2019. V okviru akademije bo sodeloval oz. sodeluje na področju intermedijskih projektov in medsektorskih programov, ki kritično obravnavajo vpliv novih tehnologij na družbo. V prijavni knjigi GO! 2025 te projekte najdemo v poglavju z naslovom Pixxel-X, in sicer: Post mobilnost – raziskovanje ponovne uporabe postindustrijske zapuščine – in Xmobil, avtomobilska prikolica kot potujoči laboratorij za avdiovizualno produkcijo, samoizdelovalništvo ter raziskave na presečiščih znanosti in umetnosti. 

 

Peter Purg è professore associato di Nuovi media presso l’Accademia d’arte dell’Università di Nova Gorica e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Media Arts, scienze della comunicazione e studi letterari presso l’Università di Erfurt (Germania), si occupa di arti intermediali e di ricerca, nonché si interessa del ruolo delle discipline umanistiche e delle arti nell’ecologia e nelle idee di crescita, nell’innovazione sociale e nelle pratiche comunitarie. Oltre al suo lavoro accademico, in cui ha co-fondato e guidato una serie di progetti interdisciplinari internazionali negli ultimi quindici anni, Purg è anche attivo nella politica dell’istruzione superiore, nonché come valutatore e curatore nel campo delle arti e della cultura digitali. Ha guidato il collettivo interdisciplinare Bobnars United, ha partecipato alla realizzazione delle azioni performative anticonsumistiche Podgana PPP e, infine, ha presieduto per tre anni il Consiglio dell’Agenzia nazionale slovena per la qualità dell’istruzione superiore.

 

È stato anche membro del team che ha preparato la candidatura di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025, ha co-fondato l’hub di pratiche creative Xcenter di Nova Gorica e ha curato l’edizione di alta visibilità Pixxelpoint 2019. Nell’ambito dell’Accademia lavorerà, ovvero lavora, a progetti intermediali e programmi intersettoriali che affrontano criticamente l’impatto delle nuove tecnologie sulla società. Nel bid-book di GO! 2025 questi progetti si trovano nel capitolo intitolato Pixxel-X, precisamente la Post Mobilità che esplora il riutilizzo dell’eredità post-industriale e l’Xmobil, il rimorchio come laboratorio itinerante per la produzione audiovisiva, l’autoproduzione e la ricerca sulle intersezioni tra scienza e arte.

Other news
Altre notizie