Odprte prijave na literarno rezidenco v Novi Gorici / Aperte le candidature per la residenza letteraria a Nova Gorica

V okviru projekta Dobrih dvajset, ki je del programa evropske prestolnice kulture, bo v letu 2023 potekala literarna rezidenca na temo “vidno in nevidno”. Rezidenca, ki jo organizirata festival Mesto knjige in kulturno stičišče Carinarnica, je namenjena pisateljem, pesnikom, esejistom in angažiranim publicistom med 20. In 29. letom starosti, ki jim bodo v sklopu 12-dnevnega programa omogočili raziskovanje praks pisanja in literarnega ustvarjanja.

 

“Na rezidenco morajo vsi vstopiti z izpraznjenim koledarjem in čisto glavo. V tem času bodo izmenoma potekali intenzivne vaje in prosti čas, namenjen pisanju. Cilj je, da se pisci spoznajo med sabo in soustvarjajo, prav tako pa bodo literarni ustvarjalci sodelovali in soustvarjali z umetniki z drugih področij,” je napisal Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriške, ki prireja sejem Mesto knjige in organizira dogodke v Carinarnici.

 

Namen projekta Dobrih dvajset je spodbuditi prakse pisanja v javnem prostoru, pri čemer se daje osrednjo težo mentoriranju mladih talentiranih piscev in jih pripraviti za vstop v založniški svet. Posebna pozornost bo namenjena tudi medsebojnem spoznavanju avtorjev, tako literatov kot ustvarjalcev iz drugih umetniških panog in približevanju njihovega ustvarjanja širši publiki.

 

V znamenju projekta so pri Društvu humanistov Goriške lansko leto obeležili 100-letnico rojstva slikarja, pesnika, pisatelja in filmarja Piera Paola Pasolinija z raznimi dogodki v Idriji in Novi Gorici (predstavitev knjige, glasbeno-poetični nastop, razstava študentov Akademije za umetnost UNG itd.), njegov cilj pa je priprava potujoče instalacije in pisateljske sobe, posvečene pesniku Srečku Kosovelu in filozofu Carlu Michelstaedterju, ki bo gostovala na predhodnih prostorih evropskih prestolnic kulture.

 

Več o razpisu si lahko preberete v prilogi.

 

Il progetto Venti e qualcosa, parte del programma della Capitale europea della cultura, ospiterà nel 2023 una residenza letteraria sul tema “Visibile e invisibile”. Organizzata dal Festival Città del libro – Mesto knjige e dal polo culturale Carinarnica, la residenza è rivolta a scrittori, poeti, saggisti e giornalisti appassionati di età compresa tra i 20 e i 29 anni che avranno l’opportunità di esplorare le pratiche di scrittura e la produzione letteraria durante un programma di 12 giorni.

 

“Ognuno dovrebbe entrare in residenza con un calendario vuoto e una mente chiara. Durante questo periodo si alterneranno esercitazioni intensive e tempo libero dedicato alla scrittura. L’obiettivo è che gli scrittori si conoscano e co-creino, e che gli artisti letterari collaborino e co-creino con artisti di altri settori,” scrive Miha Kosovel dell’Associazione umanistica della Goriška, che organizza la fiera Città del libro e gli eventi alla Carinarnica.

 

Il progetto Venti e qualcosa mira a incoraggiare le pratiche di scrittura nella sfera pubblica, con particolare attenzione al tutoraggio di giovani scrittori di talento e alla loro preparazione all’ingresso nel mondo dell’editoria. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla possibilità per gli autori, sia letterari che di altri generi, di conoscersi tra di loro e a far conoscere il proprio lavoro a un pubblico più ampio.

 

In occasione del centenario della nascita del pittore, poeta, scrittore e regista Pier Paolo Pasolini e nell’ambito del progetto, l’anno scorso l’Associazione umanistica della Goriška ha celebrato la ricorrenza con vari eventi a Idrija e Nova Gorica (presentazione di libri, performance di musica e poesia, mostra degli studenti dell’Accademia d’arte dell’Università di Nova Gorica, ecc.). Lo scopo è di preparare un’installazione itinerante e una stanza degli scrittori dedicata al poeta Srečko Kosovel e al filosofo Carl Michelstaedter che saranno ospitate nelle precedenti Capitali europee della cultura.

 

Maggiori informazioni sul bando sono disponibili in allegato.

Open Call for Writers-in-Residence program
Other news
Altre notizie