GO! BORDERLESS - transfrontaliero e senza confini di alcun tipo. Presentazione del dossier di candidatura di Nova Gorica in collaborazione con Gorica a ECOC 2025

Epicenter kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025 je Trg Evrope med obema mestoma. Skupaj z novogoriško železniško postajo je bil danes simbolno prizorišče novinarske konference, na kateri je bila predstavljena vsebina prijavne knjige kandidature oziroma “bid-booka”. Na hodniku železniške postaje, ki jo prežema patina zgodovine in obenem pogled v prihodnost, so zadnje misli pred sredino predstavitvijo kandidature pred mednarodno komisijo v Ljubljani strnili župana obeh Goric dr. Klemen Miklavič in Rodolfo Ziberna, direktor Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO Ivan Curzolo, vodja kandidature mag. Neda Rusjan Bric, koordinatorka kandidature Vesna Humar in član delovne skupine Lorenzo De Sabbata. Vsi so v en glas poudarili, da je skupna pot somestja, ne glede na to, ali se mesti uvrstita v drugi krog ali ne, začrtana. Program kandidature namreč omogoča nadaljnji razvoj regije in obeh mest na kulturnem, gospodarskem in drugih področjih družbenega delovanja. S pridobitvijo naslova Evropska prestolnica kulture bi bil ta cilj še toliko bolj dosegljiv.

L’epicentro della candidatura di Nova Gorica in collaborazione con Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025 è la piazza Transalpina, con la sua posizione strategica tra le due città. Per questo motivo è stata, insieme alla stazione ferroviaria di Nova Gorica, la sede simbolica per la conferenza stampa di presentazione dei contenuti del dossier di candidatura, il cosiddetto bid-book. A prendere parola nel corridoio della stazione ferroviaria, luogo immerso nella storia ma che guarda al futuro, sono stati i sindaci delle due Gorizie Klemen Miklavič e Rodolfo Ziberna, il direttore del Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT GO Ivan Curzolo, il direttore artistico della candidatura Neda Rusjan Bric, ed i coordinatori Vesna Humar e Lorenzo De Sabbata. Tutti hanno sottolineato come la candidatura abbia avviato un percorso comune per le due città, che proseguirà indipendentemente dal successo della candidatura a Capitale europea della cultura. Il programma di candidatura può favorire un ulteriore sviluppo della regione transfrontaliera e di entrambe le città nei settori culturale, economico e sociale. Aggiudicarsi il titolo di Capitale europea della cultura renderebbe questo obiettivo ancora più raggiungibile.

Z oddajo prijavne knjige, v žargonu bid-booka, na Ministrstvo za kulturo konec decembra lani se je zaključil prvi del prijave na razpis za pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture (EPK). V sredo, 26. februarja, bo skupina za pripravo kandidature obeh Goric vsebino knjige predstavila mednarodni strokovni komisiji. Že naslednji dan, 27. februarja, pa bodo člani komisije javno razglasili svojo odločitev o tem, katera od šestih prijavljenih mest napredujejo v naslednji krog. Vsebina prijavne knjige  je nastajala vse od začetka pred dobrimi tremi leti, glavnina dela pa je bila opravljena v minulem letu. V tem času je skupina aktivirala kreativne sile obeh mest in področja severnoprimorske regije s čezmejnim območjem. Ključno je to, da je vsebina vse od začetka nastajala v čezmejni sestavi ter s sodelovanjem prebivalstva na obeh straneh meje. Zrasla je iz potreb tega prostora, v katerem nas čaka še veliko izzivov, ki jih želimo premostiti prav s pomočjo kandidature in osvojitve naslova EPK.

La fase di presentazione della domanda si è conclusa a dicembre dell’anno scorso, quando il bid-book, ovvero il programma culturale, è stato inviato al Ministero della Cultura sloveno. Il team che si è occupato della redazione della candidatura esporrà i contenuti del programma mercoledì 26 febbraio, a Lubiana, davanti ad una giuria di esperti internazionali. Già il giorno seguente, il 27 febbraio, i membri di questa commissione annunceranno pubblicamente quali delle sei città candidate passeranno al turno successivo.  Le prime idee da inserire nel bid- book sono nate ben tre anni fa, anche se la maggior parte del lavoro per la definizione del contenuto è stato svolto nell’ultimo anno. Durante questo periodo il gruppo ha attivato le forze creative di entrambe le città e dell’area transfrontaliera. Di fondamentale importanza è stata l’elaborazione, fin dal principio, di un contenuto in chiave transfrontaliera, anche grazie alla partecipazione della popolazione da entrambe le parti del confine. Un contenuto frutto delle esigenze di questo territorio, in cui ci sono ancora molte sfide da affrontare, ma che possono essere superate proprio grazie alla candidatura ed al titolo di Capitale europea della cultura.

Mag. Neda Rusjan Bric, vodja kandidature, je na današnji predstavitvi poudarila“Z našo zgodbo gremo v vsakem primeru naprej, to je namreč bistvo našega dela. Naša vizija je GO! BORDERLESS, kar pomeni ne zgolj čezmejno ampak tudi brez vsakovrstnih omejitev. Strukturo programa predstavlja epicenter, ki ga fizično predstavlja Trg Evrope, za katerega si želimo, da bi v prihodnosti dejansko postal epicenter naših mest. Od tu bi se vse naše dejavnosti širile v obe mesti in celotno regijo. V programskem smislu govorimo o Evropski platformi za interpretacijo 20. stoletja. V tem stoletju smo imeli dve svetovni vojni, hladno vojno in zaradi vseh teh dogodkov tudi imamo mejo. V evropski platformi smo zasnovali program – poglobljeno opazovanje zgodovine z obeh strani, slovenske in italijanske, in umeščenost v evropski oziroma svetovni kontekst. To pomeni, da bi na iste dogodke, ki smo jim bili priča, pogledali z obeh zornih kotov. To se nam zdi zelo pomembno za našo prihodnost, ker se moramo najprej soočiti s tem, kakšno interpretacijo imata obe strani. To je tudi borba proti “fake news”, torej da lahko z lastno glavo pogledamo na to, kaj se nam je zgodilo. Ko bomo to vedeli, bomo lahko šli naprej. Prihodnost je predstavljena v 3 gradnikih, ki so poimenovani: GO! Europe, GO! Share in GO! Green. GO! Europe so skupni projekti območja, ki utrjujejo sodelovanje. GO! Share se nanaša na komunikacijo med nami, na jezik, razumevanje drug drugega. Go!Green je nujen za vsako bodočnost, saj razmišljamo o zeleni prihodnosti, o našem zraku, hrani, vodi. V vso to strukturo smo vpletli tudi program COME! Home, v okviru katerega smo povabili nekaj najvidnejših umetnikov s tega področja, ki so ustvarili velike umetniške kariere po svetu in ki delujejo izven naših lokalnih področij. To so npr. Marko Peljhan, Tomi Janežič, Aleksander Gadžijev in drugi.”

Neda Rusjan Bric, capo della candidatura: “L’essenza del nostro lavoro sta nel fatto che la nostra storia continua, in ogni caso. La nostra visione è GO! BORDERLESS, non solo transfrontaliera, ma anche senza limitazioni. L’epicentro del programma è rappresentato fisicamente dalla Piazza Transalpina, che vorremmo diventasse il futuro centro comune delle nostre città, il punto di partenza di tutte le nostre attività che si estenderanno verso entrambe le città e l’intera regione. Questo secolo è stato caratterizzato da due guerre mondiali e dalla Guerra Fredda, avvenimenti che ci hanno imposto un confine. Nel progetto abbiamo impostato un programma di osservazione approfondita della storia da entrambe le parti, quella slovena e quella italiana, e il collocamento in un contesto europeo-mondiale. Il risultato è l’osservazione degli stessi eventi a cui abbiamo assistito, ma da entrambe le angolazioni. Ciò è di vitale importanza per il nostro futuro, perché dobbiamo analizzare l’interpretazione di entrambe le parti. Questa è anche una lotta contro le “fake news”, in modo da poter guardare con i nostri occhi quello che ci è successo. Risolto ciò, possiamo andare avanti. Il futuro è rappresentato da 3 progetti, denominati GO! Europe, GO! Share e GO! Green. GO! Europe è un progetto comune dell’area, che consolida la cooperazione. GO! Share si riferisce alla comunicazione, alla lingua ed alla reciproca comprensione. Go! Green è un must per il futuro di tutti noi, che dobbiamo pensare ad un futuro verde, alla nostra aria, al nostro cibo, alla nostra acqua. Abbiamo anche incluso il progetto COME! Home, grazie al quale abbiamo invitato a collaborare alcuni dei più importanti artisti del settore che hanno sviluppato le loro carriere artistiche in tutto il mondo e che operano al di fuori dei nostri settori locali. Questi sono ad es. Marko Peljhan, Tomi Janežič, Alexander Gadziev e altri. “

Vesna Humar, koordinatorica kandidature, je izrazila zadovoljstvo nad opravljenim delom skupine in vsebino prijavne knjige: ” S strani naše ekipe lahko sporočim, da smo pripravili kvalitetno besedilo, da smo z njim zadovoljni. V naš prid zagotovo govori to, da smo kandidaturo zares od začetka ustvarjali skupaj. V delovni skupini so tako predstavniki s slovenske kot z italijanske strani, vključno s predstavniki slovenske manjšine v Italiji. Naša kandidatura je zato resnično čezmejna in slovensko – italijanska. Poleg tega nam Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO omogoča, da financiramo projekt na obeh straneh meje. Zato naša kandidatura ni čezmejna samo na papirju. Poleg tega kandidature ne idealiziramo in ne pometamo pod preprogo zelo resne težave, s katerimi se sooča ta teritorij in s katerimi se v tem trenutku sooča Evropa. Mislimo da je evropska prestolnica kulture zdravilo tudi za tovrstne bolezni.

V. Humar

Vesna Humar, coordinatrice della candidatura, ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto dal gruppo e per il contenuto del bid-book: “A nome del team posso dire che abbiamo preparato un testo di qualità e che ne siamo soddisfatti. È certamente a nostro vantaggio il fatto di aver lavorato veramente insieme sin dall’inizio. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti delle parti slovena e italiana, compresi i rappresentanti della minoranza slovena in Italia, motivo per il quale si può dire che la nostra candidatura è veramente transfrontaliera e sloveno-italiana. Inoltre, il Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT GO ci consente di finanziare il progetto da entrambi i lati del confine. Pertanto, la nostra candidatura non è transfrontaliera solo sulla carta. Inoltre, non idealizziamo la candidatura nascondendo i problemi molto seri che questo territorio sta affrontando e che l’Europa stessa sta affrontando attualmente. Pensiamo che la Capitale europea della cultura sia anche una cura a questo male.

Lorenzo De Sabbata, član delovne skupine kandidature, je poudaril vključenost prebivalcev obeh mest v oblikovanje vsebine prijavne knjige: “Na stotine ljudi je dejansko pripravljajo to kandidaturo oziroma vsebino naše prijavne knjige. Najprej smo zbirali ideje za projekte na terenu. Prejeli smo več kot 250 predlogov projektov, ki jih je pripravilo 150 posameznikov in združenj. Vabili smo jih na različna srečanja, od tematskih omizij do kulturnih zajtrkov, na katerih smo predstavili vse izzive in dodatne ideje. Pogovorili smo se tudi z gospodarskimi in socialnimi združenji ter odprli pisarno kandidature na novogoriški železniški postaji, ki je bila vsem dostopna. Ključno pa se mi zdi to, da smo šli tudi med mlade v šole ter skušali razumeti njihove kulturne navade. Iskati moramo namreč načine, kako bomo mlade zadržali, da po študiju ne bodo odhajali drugam. “

Lorenzo De Sabbata, membro della task force della candidatura, ha sottolineato il coinvolgimento dei residenti di entrambe le città nel contenuto del libro di candidatura: “Un centinaio di persone ha effettivamente lavorato alla presentazione di questa domanda e al contenuto del nostro libro di candidatura. Inizialmente abbiamo cercato idee per progetti sul campo. Abbiamo raccolto poco più di 250 idee progettuali da parte di 150 persone e associazioni. Li abbiamo invitati a vari incontri, dai tavoli tematici alle colazioni culturali, dove abbiamo presentato tutte le sfide e le idee aggiuntive. Abbiamo anche discusso con associazioni economiche e sociali e aperto un apposito ufficio della candidatura presso la stazione ferroviaria di Nova Gorica, accessibile a tutti. Fondamentale sembra essere stato anche l’aver interpellato i giovani nelle scuole, cercando di capire le loro abitudini culturali. Dobbiamo cercare modi per impedire ai giovani di trasferirsi altrove dopo gli studi.”

Dr. Klemen Miklavič, župan MO Nova Gorica, je izpostavil zrelost, ki sta jo dosegli mesti: “Kandidatura je pomembna tako za obe mesti, kot širše za obe državi. Pomembno je, da je naša kandidatura evropski projekt, ki nudi optimizem, zgled, primer novega poglavja integracije. Odraža duh časa, zrelost naših teritorijev in mest, da naredimo nekaj skupaj, da postanemo iz periferije obeh držav center, prestolnica, da to prestolnico temeljimo na našem skupnem imenovalcu, to je kulturno ustvarjanje. Da s tem tudi naši mesti oziroma nastajajoče skupno mesto pomladimo in damo nov zagon razvoju celotne regije. Kandidatura je neke vrste katalizator procesov, ki so se že odvijali. V zgodovini smo prešli točke, kot so zamenjava sistema, vstop v Evropsko unijo, vstop v schengensko območje. To so bile vse pomembne fizične točke, a smo potrebovali čas, da smo prešli iz obdobja celjenja ran v obdobje, ko se čutimo zreli za neko dejansko integracijo. Evropska prestolnica kulture na poti do naslova pospešuje procese, združuje ljudi z obeh strani meje na konkretnih projektih.”

Klemen Miklavič, il sindaco del comune di Nova Gorica, ha sottolineato la maturità raggiunta dalle città: “La candidatura è importante per entrambe le città e per entrambi i paesi. È fondamentale il fatto che la nostra candidatura sia un progetto europeo che offre ottimismo e funge da esempio di un nuovo capitolo di integrazione. Riflette lo spirito dei tempi, la maturità dei nostri territori e delle nostre città, lo spirito di fare qualcosa insieme, di diventare da periferia il centro, la capitale che si basa sullo sviluppo culturale come comune denominatore. La città comune emerge ringiovanita e dà nuovo slancio allo sviluppo di tutta la regione. La candidatura è una sorta di catalizzatore per i processi che hanno già avuto inizio. Nel corso della storia, abbiamo affrontato novità come la sostituzione del sistema, l’ingresso nell’Unione europea, l’ingresso nello spazio Schengen. Tutti questi sono stati passi importanti, ma ci è voluto un po’di tempo per guarire dalle ferite ed essere pronti ad intraprendere una vera integrazione. Il percorso che porta alla nomina a Capitale europea della cultura ha significato l’accelerazione dei processi e la collaborazione di persone su entrambi i lati del confine su progetti concreti “.

Rodolfo Ziberna, župan Občine Gorica: “Kultura je detonator, ki nam omogoča, da sprožimo nekaj veliko večjega. Sporočilo, ki ga dajemo je, da hočemo tukaj ustvariti neko novo mesto. Ne gre za to, ali bomo postali prestolnica kulture ali ne, ampak za nekaj povsem novega na evropski ravni. Na lokalni ravni prvič delamo nekaj, kar ima zelo velik pomen za celotno Evropo. To je somestje. Tu postavljamo vzor, referenčno točko za Evropo. Zdaj razmišljamo drugače, načrtujemo skupaj. EPK je priložnost. Proces kandidature je pomemben zato, da se ustvari nova mentaliteta, da se naučimo sodelovati.”

Rodolfo Ziberna, sindaco del comune di Gorizia: “La cultura è un detonatore che ci consente di creare qualcosa di molto più grande. Il messaggio che diamo è che vogliamo creare una nuova città. Non si tratta di diventare o meno la Capitale della cultura, ma si tratta di qualcosa di completamente nuovo a livello europeo. A livello locale, per la prima volta, stiamo facendo qualcosa che è di grande importanza per l’intera Europa. Si tratta di una conurbazione. È con ciò che stabiliamo il modello, il punto di riferimento per l’Europa. Ora pensiamo diversamente, pianifichiamo insieme. L’ECOC è un’opportunità. Il processo di candidatura è importante per creare una nuova mentalità per imparare a lavorare insieme “.

Ivan Curzolo

Ivan Curzolo, direktor EZTS GO: “Delo, ki je bilo opravljeno na projektu EPK, je izjemno.  EZTS GO, ki nudi administrativno pomoč kandidaturi, je res pristen laboratorij čezmejnih dejavnosti. Pripravljeni smo se tudi v bodoče soočati s vsemi izzivi in nuditi polno podporo.”

Ivan Curzolo, direttore del GECT GO: “Il lavoro svolto sul progetto ECOC è eccezionale. Il GECT GO, che fornisce assistenza amministrativa per la candidatura, è un vero laboratorio per attività transfrontaliere. Siamo pronti ad affrontare tutte le sfide future e fornire tutto il supporto necessario “.

Gradivo novinarska GO2025_20.2.2020
Other news
Altre notizie