Mateja Zorn, ekonomistka, ki se je zaljubila v filmsko umetnost. Svoje prve praktične izkušnje na področju filmske produkcije je nabirala v goriškem Kinoateljeju, na TV Slovenija je snovala stominutno mesečno oddajo o avdiovizualni kulturi Terminal, veščine distribucije filmov je pridobivala v Slovenski kinoteki, sodelovala je pri zagonu Muzeja Slovenskih filmskih igralcev v Divači. Danes na Kinoateljeju vodi program in je odgovorna za razvoj strateških projektov.

 

Kot filmska aktivistka se zavzema za razvoj filmske kulture v širšem čezmejnem goriškem prostoru s posebno pozornostjo do medijskega in filmskega opismenjevanja med mladimi (Mednarodni filmski tabor Nova Gorica, Kinomagnet, televizijska oddaja Kontrasti). Je pobudnica in vodja programa Letnega kina Silvana Furlana, ki že več kot deset let v vročih poletnih dneh vabi v kino pod zvezdami. Med prepoznavnejšimi projekti v čezmejnem prostoru je filmski festival Poklon viziji, ki s podeljevanjem nagrade, poimenovane po ustanovitelju Kinoateljeja, senatorju, sociologu in filmskemu kritiku Darku Bratini (1942–1997), predstavlja filmske opuse avtorjev, ki v svojih delih pokažejo posebno pozornost do zgodovinskega in družbenega okolja, premišljujejo aktualne družbene teme in podpirajo vrednote medkulturnega dialoga.

 

Bila je v začetni ekipi, ki je snovala evropsko prestolnico kulture. V okviru programa GO! 2025 vodi večletni projekt Kino vozlišče, s katerim želi v sodelovanju s partnerji spodbujati in razvijati odprt, izzivalen in inovativen čezmejni avdiovizualni sektor, ki sloni na pristopu mreženja in povezovanja različnih filmskih in kulturnih institucij, produkcij, festivalov. Projekt Vzhod: Zahod Meja skozi film in zgodovino pa bo preko raziskav in študij, strokovnih srečanj in simpozijev, filmskih retrospektiv in razstav ponudil poglobljeno refleksijo o življenju ob meji ter našo burno in zapleteno zgodovino približal tako lokalni publiki kot tudi evropskemu gledalcu.

 

Mateja Zorn, un’economista che si è innamorata dell’arte cinematografica. Ha fatto le prime esperienze pratiche nel campo della produzione cinematografica presso il Kinoatelje di Gorizia, ha ideato un programma mensile di cento minuti sulla cultura audiovisiva su TV Slovenija dal titolo Terminal, ha acquisito competenze sulla distribuzione cinematografica presso la Cineteca slovena e ha partecipato all’avvio del Museo degli attori cinematografici sloveni a Divača. Oggi gestisce il programma di Kinoatelje ed è responsabile dello sviluppo dei progetti strategici.

 

Come attivista cinematografica è impegnata nello sviluppo della cultura cinematografica nell’area transfrontaliera di Nova Gorica e Gorizia, con particolare attenzione all’alfabetizzazione mediatica e cinematografica dei giovani (Campus internazionale del cinema a Nova Gorica, Kinomagnet, programma televisivo Kontrasti). È l’ideatrice e la responsabile del programma del Cinema estivo Silvan Furlan che da oltre dieci anni accoglie gli spettatori nel cinema sotto le stelle nelle calde giornate estive. Uno dei progetti più visibili nell’area transfrontaliera è il festival cinematografico Omaggio a una visione che, attraverso l’assegnazione di un premio intitolato al fondatore di Kinoatelje, il senatore, sociologo e critico cinematografico Darko Bratina (1942-1997), presenta opere cinematografiche di autori le cui opere mostrano particolare attenzione all’ambiente storico e sociale, riflettono su questioni sociali attuali e sostengono i valori del dialogo interculturale.

 

Ha fatto parte del team iniziale che ha progettato la Capitale europea della cultura. Nell’ambito del programma GO! 2025 è alla guida del progetto pluriennale Hub del cinema che mira a promuovere e sviluppare, in collaborazione con i partner, un settore audiovisivo transfrontaliero aperto, stimolante e innovativo, basato su un approccio di rete e che riunisce diverse istituzioni cinematografiche e culturali, produzioni e festival. Attraverso ricerche e studi, incontri e simposi di esperti, retrospettive cinematografiche e mostre, il progetto Oriente-Occidente La frontiera nel cinema e nella storia offrirà una riflessione approfondita sulla vita lungo il confine e avvicinerà la nostra storia turbolenta e complessa sia al pubblico locale che a quello europeo.

Other news
Altre notizie