Javni zavod GO! 2025 je imenoval dr. Stojana Pelka za programskega vodjo evropske prestolnice kulture 2025.

 

Prepričal je z ambiciozno vizijo programskega in strokovnega dela ter izkušnjami iz upravljanja kulturnega sektorja. Gorazd Božič, direktor javnega zavoda GO! 2025, je ob imenovanju dejal: »Gre za pomembno, če ne ključno okrepitev ekipe zavoda GO! 2025. Odgovoren bo za izvedbo zmagovitega programa, s katerim si je Nova Gorica v sodelovanju z Gorico prislužila naslov evropske prestolnice kulture. Stojan Pelko ima bogate izkušnje s področja kulturnih politik, razmišlja strateško ter v ekipo vnaša pozitivno energijo in mednarodne izkušnje, sočasno pa nas je prepričal z vizijo, kako program izvesti na način, da bodo v lokalnem okolju sledi EPK vidne še dolgo po letu 2025

 

Ob tem Božič dodaja, da »izbira sovpada s temeljitim finančnim, časovnim, izvedbenim in kadrovskim pregledom prijavne knjige, ki se bliža koncu Ena izmed prioritetnih nalog novega programskega vodje je, da načrtovane projekte, navedene v prijavni knjigi, realno umesti v finančne, kadrovske, prostorske in v časovne koordinate.

 

Pelko se je v prijavi zavzel za kadrovsko krepitev programskega oddelka, tesnejše sodelovanje lokalnih zavodov in nevladnih akterjev pri realizaciji programa ter za sodobno komunikacijsko platformo za doseganje evropske javnosti.

 

Nov programski vodja GO! 2025 stavi na nekaj temeljnih vrednot: vrhunskost umetniških stvaritev, relevantnost ponujenih programov, zaupanje lokalnega prebivalstva in organizacijsko brezhibnost: »EPK mora biti tudi zgled, da sta kultura in umetnost ob vsej svoji drznosti, provokativnosti, improvizaciji in nepričakovanosti tudi skrajno profesionalni disciplini, pri čemer gledalca ne osupne le vsebina, ampak tudi brezhibnost organizacije in komunikacije«, pravi Pelko.

 

Razpis za vodjo programa javnega zavoda GO! 2025 – evropska prestolnica kulture, Nova Gorica je bil objavljen 16. septembra. Nanj se je prijavilo 13 kandidatk in kandidatov iz treh držav: Slovenije, Hrvaške in Italije.

 

 

Biografija

 

Stojan Pelko je magister filozofije in doktor socioloških znanosti. Pod mentorstvom dr. Slavoja Žižka je doktoriral s temo Podoba misli, avdio-vizualne raziskave je študiral na pariški Sorbonne Nouvelle – Paris III. Nekdanji glavni urednik revije za film in televizijo Ekran in predavatelj sociologije kina na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se je po karieri v oglaševanju (Agencija Luna; kreativni direktor leta 1998 za kampanjo za časnik Delo; kreativni direktor kampanje za pridružitev Slovenije EU Slovenija. Doma v Evropi) usmeril v strateške komunikacije in politični marketing ter leta 2001 ustanovil družbo za komunikacijsko svetovanje Korpus. Zasnoval in izvedel je številne mednarodne projekte na kulturnem področju ter si nabral izkušnje javne uprave v Sloveniji in tujini. Bil je državni sekretar na ministrstvu za kulturo, govorec in komunikacijski svetovalec vodje Urada EU in posebnega predstavnika EU na Kosovu ter vodja kabineta ministra za zunanje zadeve.

 

Je avtor petih knjig s področja filmske teorije, urednik zbornika prevodnih besedil Vrzeli filma in arhitekture in monografije o plesni skupini EnKnap; avtor številnih strokovnih objav s področij filmske teorije, gledališča, sodobnega plesa, likovne umetnosti in fotografije, soavtor scenarijev celovečernih igranih in dokumentarnih filmov ter dramaturg gledaliških predstav. Prevaja iz francoščine.

 

 

Ob prevzemu nove funkcije mu čestitamo in mu želimo uspešno opravljanje aktivnosti za izpeljavo prve čezmejne Evropske prestolnice kulture!

 

 

L’ Ente pubblico GO! 2025 ha nominato il dottor Stojan Pelko come Responsabile del Programma Capitale europea della cultura 2025.  

 

Convincente la sua ambiziosa visione della programmazione e del lavoro professionale, così come la sua esperienza nella gestione del settore culturale.

 

Commentando la nomina, Gorazd Božič, direttore dell’Ente pubblico GO! 2025, ha affermato che

 

Si tratta di un rafforzamento significativo, anzi cruciale, della squadra dell’Ente GO!2025.  Stojan Pelko sarà responsabile della realizzazione del programma vincente che ha portato Nova Gorica – in collaborazione con Gorizia – a guadagnarsi il titolo di capitale europea della cultura. Stojan Pelko ha una grande esperienza in materia di politica culturale, pensa in modo strategico e apporta al team energia positiva ed esperienza internazionale, convincendoci allo stesso tempo con la sua visione di modalità realizzative tali da garantire che l’eredità della CEC continui a essere ben visibile in loco dopo il 2025 e per molto tempo ancora.

 

Aggiunge che la selezione coincide con un’accurata revisione finanziaria, dei tempi, dell’implementazione e del personale dell’application book, che sta per essere completata. Uno dei compiti prioritari del nuovo responsabile del programma è quello di collocare i progetti previsti nel fascicolo di candidatura in un quadro realistico di coordinate finanziarie, di personale, spaziali e temporali.

 

Nella sua candidatura, Pelko ha auspicato il rafforzamento del personale del Dipartimento del Programma, una più stretta collaborazione tra istituzioni locali e attori non governativi nell’attuazione del programma e una moderna piattaforma di comunicazione per raggiungere il pubblico europeo.

 

Il nuovo responsabile del programma GO! 2025 punta su alcuni valori fondamentali: l’eccellenza delle creazioni artistiche, la rilevanza dei programmi offerti, la fiducia della popolazione locale e l’eccellenza organizzativa. La CEC deve anche essere un esempio del fatto che la cultura e l’arte, con la loro audacia, capacità di improvvisare, provocare e sorprendere, sono anche discipline altamente professionali, in cui lo spettatore rimane meravigliato non solo dal contenuto, ma anche dall’eccellenza dell’organizzazione e della comunicazione, afferma Pelko.

 

Il 16 settembre è stato annunciato il posto vacante di responsabile del programma dell’Ente pubblico GO! 2025 – Capitale europea della cultura, Nova Gorica. Hanno presentato domanda 13 candidati di tre Paesi, Slovenia, Croazia e Italia.

 

 

Biografia:

 

Stojan Pelko ha conseguito un master in filosofia e un dottorato in sociologia. Ha studiato ricerca audiovisiva alla Sorbonne Nouvelle – Paris III, Parigi, e ha discusso la tesi di dottorato L’immagine del pensiero sotto la guida di Slavoj Žižek. Già caporedattore della rivista di cinema e televisione Ekran e docente di sociologia del cinema presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Lubiana, dopo una carriera nel settore pubblicitario (Agenzia Luna; direttore creativo della campagna del 1998 per il quotidiano Delo; direttore creativo della campagna per l’adesione della Slovenia all’UE  La Slovenia. A Casa in Europa) si è dedicato alla comunicazione strategica e al marketing politico e nel 2001 ha fondato Korpus, una società di consulenza per la comunicazione. Ha ideato e realizzato numerosi progetti internazionali in ambito culturale e ha maturato esperienza nella pubblica amministrazione sia in Slovenia che all’estero. È stato Segretario di Stato presso il Ministero della Cultura, portavoce e consigliere per la comunicazione del Capo dell’Ufficio UE e del Rappresentante speciale UE in Kosovo, nonché Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri.

 

È autore di cinque libri di teoria cinematografica, curatore di una raccolta di testi tradotti, Le lacune nel Cinema e nell’Architettura, e di una monografia sul gruppo di danza EnKnap; autore di numerose pubblicazioni specializzate nei campi della teoria cinematografica, del teatro, della danza contemporanea, delle arti visive e della fotografia; coautore di sceneggiature di lungometraggi e documentari; drammaturgo di spettacoli teatrali. Traduce dal francese.

 

 

Ci congratuliamo con lui per aver assunto il suo nuovo incarico e gli auguriamo di avere successo nella realizzazione della prima CEC transfrontaliera!

 

Other news
Altre notizie