“Danes lahko slovesno oznanimo, da se bo prav na kulturni praznik, 8. februarja 2025 pričela Evropska prestolnica kulture Nova Gorica – Gorica.”  S tem stavkom smo uradno napovedali datum otvoritvene slovesnosti Evropske prestolnice kulture v obeh Goricah. To je bil stavek, ki so ga hkrati izrekli na treh prizoriščih: v Ljubljani na Prešernovem trgu ministrica za kulturo republike Slovenije Asta Vrečko, v Novi Gorici na Bevkovem trgu direktor GO! 2025 Gorazd Božič in v Gorici na Travniku (piazza Vittoria) goriški župan Rodolfo Ziberna ter v pismu minister za kulturo republike Italije Gennaro Sangiuliano.

 

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je svoj govor oblikovala okoli misli, da si zaposleni v kulturi zaslužijo boljše, dostojnejše pogoje dela ter poudarila pomen kulture in umetnosti kot temeljna gradnika družbenega razvoja. “Kultura zagotavlja družbeno blaginjo, njen gospodarski doprinos je obsežen, njena izobraževalna vloga izrednega pomena, je vezivo naše skupnosti. Kultura in umetnost prepoznavata raznolikost, zagotavljata svobodo izražanja ter omogočata živost jezika, ohranjata in oživljata sporočilo iz preteklost, ustvarjata in oblikujeta vrednote za prihodnost.”

 

“Italija je in mora biti ponosna na to priznanje, ki končno razkriva spremembe na teritoriju Goriške, čez katero je prečila evropska zgodovina in z mejo zaznamovala življenja skupnosti. Vendar je prebivalcem mesta Nova Gorica v Sloveniji in Gorice v Italiji, uspelo preseči sovraštva in razhajanja ter skupaj ustvariti prihodnost, ki bo model in simbol za Evropo,” je v pismu, s katerim je razglasil datum pričetka Evrospke prestolnice kulture, zapisal  italijanski minister Gennaro Sangiuliano in dodal, da italijanska vlada močno stoji za tem izrednim projektom  ter da se bo že 17. februarja o GO! 2025 pogovarjal z goriškim županom in pokrajinsko odbornico za kulturo.

 

Direktor GO! 2025 Gorazd Božič se je v svojem nagovoru na Bevkovem trgu navezal na nedavno odprte prestolnice kulture na Madžarskem in v Grčiji. “Prav vsa obiskana mesta druži nalezljiva energija, ki se skozi leta priprav preseli od ustvarjalcev na občane in od občanov na organizatorje: vse preveva hkraten občutek ponosa in odgovornosti. Najlepše je, ko se te razsežnosti prepletejo: ko občani začnejo soustvarjati, organizatorji se preselijo med gledalce – mesto pa živi utrip prestolnice.” Božič je napovedal, da bo otvoritveno slovesnost režirala režiserka, scenaristka in dramska igralka mag. Neda Rusjan Bric, tudi pobudnica EPK Nova Gorica – Gorica. Pot “Od Postaje do postaje”, kakor je delovni naslov otvoritvene slovesnosti, nas bo hkrati popeljala prek najbolj pomenljivih krajev obeh Goric in napovedala umetniške vrhunce leta 2025.

 

Razglasitev datuma začetka Evropske prestolnice kulture je potekala ob recitalu Prešernove poezije, ki ga Združenje dramskih umetnikov Slovenije že 37. prireja ob slovenskem kulturnem prazniku. Kolegom na Prešernovem trgu v Ljubljani in Mariboru so se pridružili tudi igralci Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in njihovi gostje z obeh strani nekdanje meje, sodelovala je tudi območna JSKD in vokalna skupina Ardeo.

 

Oggi possiamo solennemente annunciare che la giornata della cultura slovena dell’8 febbraio 2025 darà inizio alla Capitale Europea della Cultura Nova Gorica – Gorizia.”  Con questa frase abbiamo annunciato ufficialmente la data della cerimonia di apertura della Capitale Europea della Cultura a Gorizia e Nova Gorica. Questa la frase pronunciata in tre piazze: a Lubiana in piazza Prešeren dalla Ministra della Cultura della Repubblica di Slovenia Asta Vrečko; a Nova Gorica in piazza Bevk dal Direttore di GO! 2025 Gorazd Božič; e a Gorizia in piazza della Vittoria dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, e con una lettera dal Ministro della Cultura della Repubblica Italiana Gennaro Sangiuliano.

 

La Ministra della Cultura Asta Vrečko ha basato il suo discorso sull’idea che i lavoratori della cultura meritino condizioni di lavoro migliori e più dignitose, ha inoltre sottolineato l’importanza della cultura e dell’arte come elementi fondamentali dello sviluppo sociale. “La cultura garantisce il benessere sociale, il suo contributo economico è di ampio respiro, il suo ruolo educativo è di primaria importanza, è il collante della nostra comunità. La cultura e l’arte riconoscono la diversità, garantiscono la libertà di espressione e rendono vivo il linguaggio, conservano e fanno rivivere il messaggio del passato, creano e plasmano valori per il futuro.”

 

L’Italia è e deve essere orgogliosa per questo riconoscimento che fa finalmente emergere le vicende di un territorio, quello del Goriziano, attraverso il quale è passata la storia d’Europa e in cui un drammatico confine ha profondamente segnato le comunità che lo abitano. Ma i cittadini di Nova Gorica in Slovenia, e di Gorizia in Italia, hanno saputo superare rancori e divisioni e hanno deciso di ricostruire insieme il loro futuro, diventando un modello e un simbolo per l’Europa e ottenendo così il giusto riconoscimento di questo loro straordinario cammino“, ha scritto il ministro italiano Gennaro Sangiuliano nella lettera con cui ha annunciato la data di inaugurazione della Capitale Europea della Cultura, ribadendo l’assoluta vicinanza del Governo italiano a questo evento straordinario e aggiungendo che già il prossimo 17 febbraio incontrerà il sindaco di Gorizia e l’assessore alla Cultura del FVG per parlare proprio di GO! 2025.

 

Nel suo discorso in piazza Bevk, il direttore di GO! 2025 Gorazd Božič ha fatto riferimento alle capitali della cultura recentemente inaugurate in Ungheria e Grecia. “Tutte le città visitate sono unite da questa energia contagiosa che, nel corso degli anni di preparazione, si trasferisce dagli ideatori ai cittadini e dai cittadini agli organizzatori: tutti sono pervasi allo stesso tempo da un senso di orgoglio e responsabilità. La cosa più bella è quando queste dimensioni si intrecciano: quando i cittadini iniziano a co-creare, gli organizzatori si spostano tra il pubblico – e la città vive il battito della capitale.” Božič ha annunciato che la cerimonia di inaugurazione sarà diretta dalla regista, sceneggiatrice e attrice dott.ssa Neda Rusjan Bric, anche lei promotrice della CEC Nova Gorica – Gorizia. Il percorso “Da stazione a stazione”, questo il titolo della cerimonia di apertura, ci condurrà attraverso i luoghi più significativi di entrambe le Gorizie e preannuncerà i momenti artistici del 2025.

 

L’annuncio della data di inaugurazione della Capitale Europea della Cultura è avvenuto in occasione del recital di poesie di Prešeren che l’Associazione degli artisti drammatici della Slovenia ha organizzato già per la 37ª volta in occasione della Giornata della cultura slovena. In piazza Prešeren a Lubiana e a Maribor sono intervenuti anche gli attori del Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica, nonché i loro ospiti provenienti da entrambi i lati dell’ex confine. Anche la sezione regionale del Fondo pubblico per le attività culturali della Repubblica di Slovenia JSKD e il gruppo vocale Ardeo hanno partecipato.

Other news
Altre notizie