Marko Rusjan, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo / Marko Rusjan, Segretario di Stato del Ministero della Cultura

Foto: Nebojša Tejić/STA

Mag. Marko Rusjan, pravnik, umetnostni publicist in državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, Novogoričan. V 90. letih je vstopil v kulturno sfero preko alternativne glasbene scene, ki jo je podoživel v knjigi Strah pred svobodo (2014). Objavljal je v številnih publikacijah (Časopis za kritiko znanosti, Primorska srečanja, Razpotja), bil direktor zavoda Masovna (ta upravlja Kulturni center Mostovna v Solkanu), služboval na Ministrstvu za promet in v Moderni galeriji v Ljubljani, bil producent predstavitve Republike Slovenije na beneškem bienalu itd. Kot član Levice trenutno opravlja delo državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo, v okviru česar se je prejšnji teden udeležil Regijskega posveta o viziji kulturne politike z Ministrstvom za kulturo v Novi Gorici. 

 

Predzadnji regionalni posvet je bil, tako kot njegovi predhodniki, namenjen pripravi reforme kulturnega modela – skupaj z ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko in sodelavci je prisluhnil prisotnim deležnikom v kulturi, da bi se na ministrstvu bolje pripravili na reformo kulturnega modela. Predstavniki ministrstva so najprej predstavili ključne točke novih smernic kulturne politike in prihajajočih sprememb Nacionalnega programa za kulturo – svoje razumevanje poslanstva kulture, izzive, strateške cilje itd. Nato so pozvali zbrane, da jih opozorijo na lastne težave in izpostavijo svoje predloge in občinsko se je pozivu odzvalo s produktivno debato. Del slednje je potekal tudi z ozirom na evropsko prestolnico kulture 2025 – skupaj s sodelavci je Rusjan zatrdil, da bodo GO! 2025 vsekakor in z veseljem podprli ter poskušali vsem udeleženim olajšati birokratske in podobne zaplete. Debata je bila zanimiva in pozitivno naravnana, z občutkom, da je ministrstvu mar in da bodo spremembe vsem kulturnikom, tudi tistim, povezanim z EPK, koristile. 

 

Il dott. Marko Rusjan, avvocato, pubblicista d’arte, Segretario di Stato presso il Ministero della Cultura sloveno, di Nova Gorica. Ha iniziato la sua carriera (e la sua vita) nella regione Goriška: negli anni ’90 è entrato nella sfera culturale attraverso la scena musicale alternativa, che ha fatto rivivere nel suo libro Strah pred svobodo (“Paura della libertà”, 2014). Ha pubblicato in numerose riviste (Časopis za kritiko znanosti, Primorska srečanja, Razpotja), è stato direttore dell’istituto Masovna (che gestisce il Centro culturale Mostovna di Salcano), ha lavorato presso il Ministero dei Trasporti e la Moderna galerija di Lubiana, è stato il produttore della presentazione della Repubblica di Slovenia alla Biennale di Venezia, ecc. In quanto membro della Sinistra slovena, attualmente ricopre la carica di Segretario di Stato presso il Ministero della Cultura e come tale la scorsa settimana ha partecipato alla Consultazione regionale sulla visione della politica culturale con il Ministero della Cultura a Nova Gorica.

 

Come le precedenti sessioni, la penultima consultazione regionale era finalizzata alla preparazione della riforma del modello culturale. Rusjan, insieme alla Ministra della Cultura, dott.ssa Asta Vrečko e ai colleghi, ha ascoltato gli attori culturali presenti per preparare al meglio il Ministero alla riforma del modello culturale. I rappresentanti del Ministero hanno innanzitutto presentato i punti chiave delle nuove linee guida della politica culturale e le imminenti modifiche al Programma nazionale per la cultura, ossia la loro comprensione della responsabilità della cultura, le sfide, gli obiettivi strategici, ecc. Hanno poi invitato i presenti a proporre i propri problemi e suggerimenti: il pubblico ha accolto l’appello con un dibattito produttivo. Una parte di quest’ultimo si è svolta anche in vista della Capitale europea della cultura 2025: insieme ai suoi colleghi, il dott. Rusjan ha assicurato che sosterrà sicuramente e volentieri GO! 2025 e cercherà di alleggerire le complicazioni burocratiche e simili per tutti i soggetti coinvolti. Il dibattito è stato interessante e positivo, con la sensazione che il Ministero ci tenga e che tutti gli operatori culturali, compresi quelli legati alla CEC, beneficeranno dei cambiamenti.

Other news
Altre notizie