But Maybe Studio logo GO! 2025

Na spletni strani EZTS GO so bili danes objavljeni zmagovalci razpisa za novo celostno grafično podobo GO! 2025.

V Gorici je kasneje potekala tudi tiskovna konferenca v hiši Morassi-Panizzolo v grajskem naselju, kjer so predstavili zmagovalce razpisa za izdelavo nove celostne grafične podobe GO! 2025 – Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorizia.

 

“Brezmejne” pozdrave sta na tiskovno konferenco prinesla župana obeh Goric, Rodolfo Ziberna in Klemen Miklavič, predsednik EZTS GO Paolo Petiziol in svetnik Avtonomne dežele FJK Diego Bernardis.

Direktorica EZTS GO Romina Kocina je predstavila različne faze “tekmovanja idej”, ki se je začelo poleti 2021 in zaključilo februarja 2022 in katerega namen je bil prepoznati značilen in edinstven prepoznavni znak za projekt GO! 2025. Izbira je bila še posebej zahtevna, saj ni šlo le za izdelavo samega logotipa, pač pa za oblikovanje celostne usklajene grafične podobe ob upoštevanju vseh točk prijavne knjige EPK in značilne turkizne barve – naravne lastnosti reke Soče. Pri procesu oblikovanja je bilo obenem potrebno upoštevati tudi druge značilnosti: izvirnost, inovativnost, vključevanje in element »brezmejnosti«.

 

Predloge je ocenjevala komisija strokovnjakov, ki so jo sestavljali Karl Stocker, zgodovinar, direktor razstav, profesor, avtor/urednik knjig, odgovoren za znanstvenoraziskovalne projekte; Antonio Bravo, generalni direktor PromoTurismoFVG; Kaja Širok, zgodovinarka, direktorica muzeja in raziskovalka; Ettore Concetti, grafični oblikovalec in zmagovalec natečaja za logotip Matera, Evropska prestolnica kulture 2019; Maja Murenc, vodja komunikacije. Komisija je svojo izbiro motivirala takole:

“Komisija potrjuje, da predlog zmagovalne ekipe zaznamujejo visoki estetski standardi. Mednarodna primerjava je pokazala, da je ta predlog vreden ugleda, saj se popolnoma ujema z idejo o Evropski prestolnici kulture. Logotip je tudi zelo prilagodljiv in vsestranski, prepoznavnost blagovne znamke je razumljiva.

V sodobni grafiki je v evropskem prostoru uporaba tipografije vse bolj cenjena, kar dokazujejo tudi nekatere mednarodne agencije, ki so predstavnice te zvrsti: Experimental Jetset, Neubauberlin ali Spin Studio. V našem primeru izbrani predlog uporablja pisavo kot komunikacijsko sredstvo, ki ne označuje dogodka kot takega, temveč nudi evropejsko interpretacijo dogodka samega. Prilagodljivost “tipografije” namreč omogoča, da iste črke prilagajamo in jih pretvarjamo v grafične “znake”, ki so zelo uporabni pri komunikaciji, ali v ideograme, ki so zelo uporabni pri identiteti blagovne znamke. Natančneje, izbira lahko berljive pisave, kot je “Grotesk”, in uporaba monokromatske različice logotipa zagotovo olajšata razumevanje in ponavljanje znaka.”

 

Na razpisu so skupno zmagali Michele Pastore, Giulia Bardelli in Andrea Guccini iz Studia But Maybe iz Bologne, vsi trije so samostojni podjetniki. Studio se ukvarja z blagovnimi znamkami, spletnim oblikovanjem, programiranjem, založništvom in ustvarjanjem vsebin za naročnike s področja kulture, trgovine, institucij in neprofitnih organizacij. Koncept “pisave za Novo Gorico – Gorico 2025” so opisali takole:

»Z željo, da bi prikazali značilnosti in posebnosti teritorija Nove Gorice in Gorice, se je razvil predlog razpoznavne podobe, ki bi presegla tradicionalni koncept logotipa. Ne gre le za statično in reduktivno vizualno identiteto, temveč za prožen in nenehno spreminjajoč se sistem, ki uprizarja čezmejno, večkulturno, večjezično, inovativno in zeleno realnost.«

 

https://bit.ly/2025newlogo

 

Andreja Agrež je v imenu v.d. direktorja javnega zavoda GO! 2025 izrazila zadovoljstvo z novo celostno grafično podobo, ki bo poenotila celoten proces ustvarjanja v skupnem območju EPK. Raznolikost kulturnih produkcij in raznolikost izvajalcev projektov, ki Evropsko prestolnico kulture ustvarjajo, bo novost ovila v enotno podobo.

Predstavila je tudi izvleček glavnih pogojev in načinov uporabe grafičnih in vsebinskih elementov logotipa GO! 2025, kot jih določa “Pravilnik za uporabo logotipa”. Priprava le-tega je v zaključni fazi, predvideva pa različne primere uporabe, tako za javne zavode, kot nevladne organizacije ter občine na slovenski in italijanski strani, vključene v območje projekta GO! Borderless.

 

Predvideni so trije tipi izpeljanke logotipa:

– Osnovni logotip projekta GO! 2025, namenjen splošni rabi in podan na podlagi pisnega soglasja s strani zavoda GO! 2025 v sodelovanju z EZTS GO,

– Logotip “EPK območje” (ECoC area), s katerim se izpostavi delovanje ali obratovanje na vključenem območju projekta GO! Borderless. Logotip se uporablja na podlagi pisnega soglasja s strani zavoda GO! 2025 v sodelovanju z EZTS GO,

– Ekskluzivni programski logotip, podeljen dogodkom in projektom, ki so vključeni v končno prijavno knjigo in tistim, ki še bodo del uradnega programa GO! 2025 (Official Programme). Odobritev uporabe in nosilce programskega logotipa bo v izključni domeni programskega vodje projekta GO! 2025.

Omenjene izpeljanke logotipa so še v razvoju.

Glavna ključnika, ki sta se že prijela v javnosti, ostajata #GO2025 in #GoBorderless.

 

Uradni razpis in dokumentacija sta dostopna na sledeči povezavi: https://trasparenza.euro-go.eu/sl/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-procedura/logogo2025/

Sul sito di GECT GO è stato presentato il vincitore del concorso per il nuovo logotipo GO! 2025 in presenza dei sindaci delle due città e dei maggiori enti coinvolti nella Capitale Europea della Cultura 2025.

I vincitori del concorso per la creazione del logotipo/marchio e dell’immagine grafica coordinata della Capitale Europea della Cultura Nova Gorica – Gorizia 2025 sono stati presentati oggi durante la conferenza stampa organizzata presso casa Morassi – Casa Panizzolo di Borgo Castello.

 

Alla conferenza stampa hanno portato i saluti “borderless” i sindaci delle due Gorizie Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavič, il presidente del GECT GO Paolo Petiziol e il consigliere regionale Diego Bernardis.

La direttrice del GECT GO Romina Kocina, ha illustrato le diverse fasi del “concorso di idee” avviato nell’estate 2021e concluso il a febbraio 2022 finalizzato ad individuare un simbolo distintivo ed unico per il progetto GO! 2025 . La scelta è stata particolarmente articolata, in quando non verteva solo sulla creazione di un unico logo bensì sull’intera immagine grafica coordinata che tenesse conto anche delle sotto tematiche del Bid Book, che includesse il colore turchese quale caratteristica naturale del Fiume Isonzo, oltre ad essere originale, innovativa, inclusiva e »borderless«, come si propone di essere la nuova Capitale Europea.

 

Le proposte sono state valutate da una commissione di esperti formata da Karl Stocker, storico, direttore di mostre, professore, autore/curatore di libri, responsabile di progetti di ricerca scientifica; Antonio Bravo, direttore generale di PromoTurismoFVG; Kaja Širok, storica, direttrice museale e ricercatrice; Ettore Concetti, graphic designer e vincitore del concorso per il logo di Matera Capitale Europea della Cultura 2019; Maja Murenc, l’allora communication manager. La commissione ha così motivato la propria scelta:

“La commissione conferma che la presentazione del team vincitore è caratterizzata da alti standard estetici. La comparazione internazionale mostra che questa presentazione è rispettabile: si adatta perfettamente all’idea di una Capitale Europea della Cultura. Il logo è anche molto flessibile per molteplici scopi e la riconoscibilità del brand è comprensibile.

Nella grafica moderna europea viene sempre più valorizzato l’uso della typography, ne sono esempio agenzie internazionali come: Experimental Jetset, Neubauberlin o Spin Studio. Nel nostro caso, il progetto prescelto vede l’utilizzo del font come mezzo di comunicazione, non marchiando un evento, ma dando una lettura europea all’evento stesso. La malleabilità della “typography” permette di adattare le stesse lettere trasformandole in “segni” grafici utili alla comunicazione o ideogrammi da utilizzare nell’eventuale brand identity. Nello specifico la scelta di un font di facile lettura come un “Grotesk” e l’uso monocromatico di rappresentazione, facilitano sia la comprensione che le ripetitività del segno.”

 

Sono risultati vincitori in forma associata Michele Pastore, Giulia Bardelli e Andrea Guccini dello Studio But Maybe di Bologna, tutti e tre liberi professionisti. Lo studio si occupa di branding, web design, programmazione, editoria e creazione di contenuti per clienti provenienti dal mondo della cultura, del commercio, istituzionale e del no profit, che durante la conferenza hanno illustrato il concept di “Una scrittura per Nova Gorica – Gorizia 2025”:

“Partendo dalla volontà di dar voce alle differenti specificità e particolarità del territorio di Nova Gorica e Gorizia, si è scelto di sviluppare una proposta identitaria capace di andare oltre il concetto tradizionale di logo. Non un’unica rappresentazione statica e riduttiva, ma un sistema flessibile e in continuo mutamento disegnato per raccontare una realtà transfrontaliera, multiculturale, multilinguistica, innovativa e verde.”

 

https://bit.ly/2025newlogo

 

In nome del Direttore vicario dello ZAVOD GO! 2025, Andreja Agrež, ha innanzitutto espresso la soddisfazione con la nuova immagine grafica coordinata che unirà il processo della creazione nell’area CEC. La diversità delle produzioni culturali e la diversità degli esecutori di progetti che creano la Capitale Europea della Cultura sarà unificata sotto una singola forma.

Infine ha illustrato alcune delle principali condizioni e modalità di utilizzo degli elementi grafici e di contenuto derivati da GO! 2025. Il regolamento per l’uso del logo è infatti in fase di predisposizione e prevede diverse casistiche di utilizzo, sia per le istituzioni pubbliche, sia per le organizzazioni non governative e i comuni sul versante sloveno e italiano, inseriti nell’area del progetto GO! Borderless.

 

Sono previsti tre tipi di logo:

– Logo base del progetto GO! 2025, destinato all’uso generale e concesso in uso sulla base del consenso scritto dell’ente GO! 2025 in collaborazione con GECT GO,

– Il logo “Area EPK” (ECoC area) è un logo utilizzato per evidenziare che l’attività o l’operazione è inclusa nell’area nel progetto GO! Borderless. Il logo viene utilizzato sulla base del consenso scritto di GO! 2025 in collaborazione con GECT GO,

– Logo esclusivo del programma assegnato agli eventi e ai progetti inclusi nel Bid-book finale e a quelli ancora da far parte del programma ufficiale GO! 2025 (Official Programme). L’approvazione dell’uso e degli aventi diritto all’utilizzo del logo del programma sarà di esclusiva competenza del responsabile del programma del GO! 2025.

Questi tipi di logo non sono ancora nel processo di sviluppo.

Le parole chiave principali che hanno già preso piede nel pubblico sono #go2025 e #GoBorderless.

 

La documentazione ufficiale del concorso è disponibile al seguente collegamento:  https://trasparenza.euro-go.eu/it/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-procedura/logogo2025/

Other news
Altre notizie