Na javni poziv za soorganizacijo dogodkov v letu 2022, ki je bil odprt do 30. junija 2022, se je prijavilo 43 predlagateljev z obeh strani meje.

 

5-članska strokovna komisija je ocenjevala, kako sta se koncept in vsebina prijavne knjige EPK izrazila v določenem projektu in kako pripomoreta k zapuščini EPK. Zaradi ciljev in vizije projekta so bili ključni kriteriji pri ocenjevanju tudi čezmejno sodelovanje, s ciljem spodbujanja podobnih dejavnosti z obeh strani meje. Upoštevali so tudi kriterije vključevanja ranljivih skupin, mladih in umetnikov iz vključenega območja EPK.

 

Izmed vseh prispelih predlogov, so bili izbrani naslednji:

 

Vsoto 8.800 eur prejmejo naslednji 3 predlagatelji:

 

1) Društvo TNK za projekt Gotropolis

 

Festival Gotropolis je mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti v gibanju katerega naloga je razviti nov pogled, novo perspektivo na obstoječe somestje,  tj. nad vsakdanjo realnostjo “pričarati” drugo realnost.

 

2) Associazzione Macross za projekt ACROSS

 

Umetniško ustvarjanje, ki se bo razvilo skozi projekt, bo združilo študente in mlade iz ranljivih skupin s poudarkom na jačanju življenjske motivacije.

 

3) TKŠD LO-KO, Lokve za projekt Wood&Stone International Art Residency

 

Projekt s področja kiparstva zajema mednarodno umetniško rezidenco v Trnovskem gozdu, kjer bodo udeleženci z lokalnimi materiali in zgodovino kraja ustvarili nova dela – s ciljem, da se vzpostavi Forma viva na Lokvah, ki bo javno dostopna.

 

Vsoto 3.200 eur prejmejo naslednji 3 predlagatelji:

 

1) Ecopark ODV za projekt Towards the atlas of emerald river

 

Projekt je zastavljen kot niz priprav in usklajevanj za stvaritev čezmejnega okoljskega umetniškega popotovanja ob Soči, ki bo v celoti zaživelo leta 2025.

 

2) Zavod iMana Lab za projekt Festival linGOkultura

 

Projekt zajema čezmejni festival jezikov in kultur v Novi Gorici in Gorici na temo identitete.

 

3) Associazione 4707 za projekt Realta aumentate – Arti relazioni scienze

 

Projekt se bo odvil v sklopu vsakoletnega festivala In/Visible cities in bo postregel z več gledališkimi in multimedijskimi predstavami na čezmejnem območju EPK.

 

Vsem zmagovalcem iskreno čestitamo in se že veselimo kreativnega procesa, da se projekti razvijejo v smer, ki ste si jo zaželeli.

 

V prihodnje pa lahko z naše strani pričakujete dodatne priložnosti za sodelovanje pri Evropski prestolnici kulture preko različnih razpisov, zato nas spremljajte na družbenih omrežjih in v FB skupini Apply Now & GO! 2025.

 

Dokumentacija je na voljo na spodnjih povezavah.

KONČNO POROČILO.pdf

Končna lestvica.xlsx

Il bando per la co-organizzazione di eventi nel 2022, aperto fino al 30 giugno 2022, ha attirato 43 candidati da entrambi i lati del confine.

 

Una giuria di esperti composta da 5 membri ha valutato il modo in cui il concetto e il contenuto del Bid-book CEC sono stati espressi in un progetto specifico e il modo in cui esso contribuisce all’eredità della CEC. Dati gli obiettivi e la visione del progetto, la cooperazione transfrontaliera è stata anche un criterio di valutazione fondamentale, con l’obiettivo di promuovere attività simili su entrambi i lati del confine. Sono stati presi in considerazione anche i criteri di inclusione dei gruppi vulnerabili, dei giovani e degli artisti dell’area CEC.

 

Tra tutte le proposte ricevute, sono state selezionate le seguenti:

 

L’importo di 8.800 euro viene assegnato ai seguenti 3 candidati:

 

1) Društvo TNK per il progetto Gotropolis

 

Il Festival Gotropolis è un festival internazionale di arti performative in movimento la cui missione è sviluppare una nuova visione, una nuova prospettiva sull’agglomerato urbano esistente, cioè “evocare” un’altra realtà al di sopra della realtà quotidiana.

 

2) Associazzione Macross per il progetto ACROSS

 

Una creazione artistica che verrà sviluppata attraverso il progetto riunirà studenti e giovani provenienti da gruppi vulnerabili, con un focus sulla motivazione alla vita.

 

3) TKŠD LO-KO, Lokve per il progetto Wood&Stone International Art Residency

 

Il progetto di scultura prevede una residenza artistica internazionale nella foresta di Trnovo, dove i partecipanti utilizzeranno i materiali locali e la storia del sito per creare nuove opere, con l’obiettivo di creare una Forma Viva a Lokva che sarà accessibile al pubblico.

 

L’importo di 3.200 euro sarà assegnato ai seguenti 3 candidati:

 

1) Ecopark ODV per il progetto Towards the atlas of emerald river

 

Il progetto è concepito come una serie di preparativi e coordinamenti per la creazione di un percorso d’arte ambientale transfrontaliero lungo l’Isonzo, che sarà pienamente operativo nel 2025.

 

2) Zavod iMana Lab per il progetto Festival linGOkultura

 

Il progetto prevede un festival transfrontaliero di lingue e culture a Nova Gorica e Gorizia sul tema dell’identità.

 

3) Associazione 4707 per il progetto Realta aumentate – Arti relazioni scienze

 

Il progetto si svolgerà nell’ambito del festival annuale In/Visible cities e presenterà diverse performance teatrali e multimediali nell’area transfrontaliera CEC.

 

Ci congratuliamo con tutti i vincitori e attendiamo con ansia il processo creativo per sviluppare i progetti nella direzione che desiderate.

 

In futuro, potrete aspettarvi ulteriori opportunità di partecipazione alla Capitale europea della cultura attraverso vari bandi, quindi seguiteci sui social media e nel gruppo FB Apply Now & GO! 2025.

 

La documentazione è disponibile ai seguenti link.

RELAZIONE CONCLUSIVA.pdf

Classifica finale.xlsx

 

Other news
Altre notizie