Zmagovali umetniški predlogi za urbano intervencijo so... · Le proposte vincenti per l'intervento urbano sono ...

Mednarodna žirija, sestavljena iz predstavnic projekta GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture in strokovnih sodelavcev, je med 45 prijavami, prispelimi na mednarodni javni poziv, izbrala pet predlogov štirih umetnic in treh umetnikov iz Slovenije, Italije in Francije, ki bodo povabljeni k izvedbi umetniških intervencij v Novi Gorici ob trasah dveh pomembnih dogodkov: Giro d’Italia in Dirka po Sloveniji. Projekt podpirata Mestna občina Nova Gorica in GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture.

La giuria internazionale, composta dai rappresentanti del progetto “GO! 2025 – La Capitale Europea della Cultura” e da vari professionisti esperti, ha effettuato la selezione di quattro artiste e di tre artisti provenienti da Slovenia, Italia e Francia tra le 45 candidature pervenute secondo il bando pubblico internazionale, che saranno chiamati ad eseguire i loro interventi artistici a Nova Gorica lungo i percorsi di due eventi importanti: il Giro d’Italia e la Dirkapo Sloveniji (Tour ciclistico della Slovenia). Il progetto è sostenuto dal Comune di Nova Gorica e dal GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura.

19. aprila 2021 se je zaključil Javni poziv za urbane intervencije – stenske poslikave, grafite in instalacije na temo mobilnosti, ki je bil odprt za umetnike in umetnice ter kolektive, ki živijo in delajo v državah članicah Evropske unije. Žiranti so o 45 prispelih prijavah iz devetih držav odločali v dveh fazah, in sicer posamič v predselekciji in 23. aprila 2021 v končni selekciji preko spletne video platforme. Obe selekciji so opravili Anja Zver (vodja vizualnega in intermedijskega programa v Kinu Šiška ter sokuratorka Festivala ulične umetnosti Ljubljana), Erik Ritzel (samostojni umetniški vodja in kurator za galerijo Patina Berlin) ter sodelavki projekta GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture Maja Murenc (vodja komunikacij GO! 2025) in Vesna Humar (koordinatorka GO! 2025).

Il 19 aprile del 2021 si è concluso il Bando pubblico per gli interventi urbani – pitture murali, graffiti e installazioni sul tema della mobilità, aperto ad artisti e a gruppi che vivono e lavorano all’interno degli Stati membri dell’Unione europea. La decisione finale assunta dalla giuria sulle 45 candidature pervenute da nove paesi, è avvenuta in due fasi, la prima parte è stata svolta individualmente in fase di preselezione mentre, la seconda parte, è avvenuta online in data 23 aprile 2021, in fase di selezione finale, tramite piattaforma video. Entrambe le selezioni sono state effettuate da Anja Zver (responsabile dei progetti visuali e di intermediazione di Kino Šiška e co-curatrice del Ljubljana Street Art Festival), da Erik Ritzel (direttore artistico indipendente e curatore della galleria Patina Berlin) e dalle collaboratrici di GO! 2025 – Capitale europea della cultura, Maja Murenc (responsabile della comunicazione GO! 2025) e Vesna Humar (coordinatrice di GO! 2025).

Žirija je ocenila, da je na javni poziv prispelo veliko kvalitetnih predlogov in poglobljenih idej, ki so na izviren način predstavili območje in njegovo čezmejnost. Med njimi je žirija izbrala pet najboljših glede na kreativnost predloga, vezano na razpisano temo svoboda gibanja (kolesarstvo, brezmejnost, Evropa), referenčnost umetnikovih preteklih projektov in umestitev na izbrano lokacijo.

La giuria ha concluso che, per il bando pubblico, sono pervenute numerose proposte di qualità e altrettante idee elaborate che, in modo originale hanno illustrato il territorio e il suo carattere transfrontaliero. Tra questi, la giuria ha scelto le cinque migliori proposte in termini di creatività, relative al tema della libertà di movimento (ciclismo, carattere transfrontaliero, Europa), sulla base dei progetti artistici svolti in passato e sulla base della collocazione delle opere nel luogo prescelto.

Izbrane umetnice in umetniki so:
· tandem Eva Mlinar in Maruša Štibelj (Ljubljana, Kranj / Slovenija) za lokacijo Rafut “A”,
· Vincent Chignier (Clermont-Ferrand / Francija) za lokacijo Rafut “B”,
· tandem Nicola Alessandrini in Lisa Gelli (Macerata / Italija) za lokacijo Stavbi pri železnici “A” in “B”,
· Nina Bric (Nova Gorica / Slovenija) za lokacijo Rampa pri železnici (Solkan) ter
· Boštjan Drinovec (Ljubljana / Slovenija) za lokacijo Telekomunikacijski stolp.

Le artiste e gli artisti selezionati sono:
· il tandem Eva Mlinar e Maruša Štibelj (Ljubljana, Kranj / Slovenia), per il luogo Rafut “A”,
· Vincent Chignier (Clermont-Ferrand / Francia) per il luogo Rafut “B”,
· il tandem Nicola Alessandrini e Lisa Gelli (Macerata / Italia), per il luogo Edifici A e B accanto alla ferrovia,
· Nina Bric (Nova Gorica / Slovenia), per il luogo Rampa ferroviaria (Salcano) e
· Boštjan Drinovec (Ljubljana / Slovenia), per il luogo Torre delle telecomunicazioni.

Vsem umetnicam in umetnikom se zahvaljujemo ta njihove kreativne in tematsko premišljene predloge!

Ringraziamo tutti i artisti per le loro proposte creative e ben ponderate!

Other news
Altre notizie