Zgodovinski uvod v EPIC / Introduzione storica a EPIC

Foto: Matej Vidmar

V Novi Gorici včeraj in danes poteka zborovanje slovenskih zgodovinarjev. »Veseli smo vas, saj ste živ dokaz, da naši projekti že živijo in da skupaj z vami lahko napovemo naš centralni projekt EPIC, kar je kratica za European Platform for the Interpretation of the Century,« je zgodovinarje pozdravil programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko. Dodal je, da to seveda še zdaleč ni naš edini zgodovinski projekt med več kot osemdesetimi, ki jih razvijamo. Tesno je povezan z Muzeji na meji, z dokumentaristko Anjo Medved, s katero razvijamo Reševalce spomina in arhivske brigade, z Blažem Kosovelom, ki nas bo popeljal po zgodovini nastanka mesta od začetka, Ab Initio in še bi lahko naštevali. 

 

Srečanje zgodovinarjev, muzealcev, arhivistov je tudi priložnost za pogovor o priložnostih, ki jih v Novi Gorici prinaša evropska prestolnica kulture. Med temi je gotovo EPIC, epicenter spomina, je prepričana dr. Kaja Širok s Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Gre za platformo spominjanja v brezmejni obliki, skozi koncepte vseh identitet, ki gradijo goriški in širši prostor. Izziv vidi v vprašanju, kako prikazati in predočiti bolečino drugega, kar nikakor ni lahka tema. Tako Širokova sinoči v Kulturnem domu na okrogli mizi na temo OBMEJNO ZGODOVINOPISJE DANES – Razumevanje in izzivi Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica, za katero so sedli še dr. Alessandro Cattunar iz društva Quarantasettezeroquattro (47/04), dr. Marko Klavora, kustos Goriškega muzeja, dr. Federico Tenca Montini z Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper in dr. Marta Verginella z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.   

 

Razpravljalci so si bili edini, da je obmejna zgodovina 20. stoletja kompleksna in se je ne da povedati sintetično, osebne zgodbe ljudi so lahko v veliko pomoč pri interpretaciji, a le če so pravilno ovrednotene. Dotaknili so se tudi znamenitega Poročila slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki je bilo pripravljeno pred več kot 20 leti in je dober in strokoven temelj za obmejno zgodovino in pomeni željo po dobrih sosedskih odnosih. Danes, je podčrtala dr. Verginella, spremljamo novo genealogijo italijanskih političnih strank, ki ne prepuščajo obmejne zgodovine zgodovinopisja, njihovo ministrstvo za kulturo podaja smernice, ki so izredno problematične. Dr. Verginella se zavzema za enakopravno sosedstvo in poudarja državljansko držo pred nacionalno, vsekakor pa svetuje, da svoj pogled končno zamenjamo z, kot bi rekel Carlo Ginzburg, »očmi konja«, ki so drugačne in nudijo tudi drugačen pogled.   

 

Ieri e oggi si sta svolgendo a Nova Gorica il convegno degli storici sloveni. “Siamo lieti di darvi il benvenuto, perché siete la prova vivente che i nostri progetti sono già in atto e che insieme a voi possiamo annunciare il nostro progetto centrale EPIC, l’European Platform for the Interpretation of the Century “, queste le parole di benvenuto per gli storici da parte di Stojan Pelko, responsabile di programma di GO! 2025. Ha aggiunto che, naturalmente, questo non è il nostro unico progetto storico tra gli oltre ottanta che stiamo sviluppando. È strettamente correlato al Museo sul confine, alla documentarista Anja Medved con la quale stiamo sviluppando i Soccorritori della memoria e le Brigate d’archivio, a Blaž Kosovel che ci farà ripercorrere la storia della creazione della città dall’inizio, ad Ab Initio, e potremmo continuare a lungo.

 

L’incontro tra storici, museologi e archivisti è anche un’occasione per discutere delle opportunità che la Capitale europea della cultura porta a Nova Gorica. Tra queste c’è sicuramente EPIC, l’epicentro della memoria, secondo la dottoressa Kaja Širok della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Nova Gorica. È una piattaforma per ricordare in forma illimitata, attraverso i concetti di tutte le identità che compongono lo spazio di Gorizia e non solo. La sfida sta nel modo in cui mostreremo e presenteremo il dolore dell’altro, che non è affatto un argomento facile. Così è intervenuta Katja Širok ieri sera al Centro Culturale alla tavola rotonda “LA STORIOGRAFIA DELLE TERRE DI CONFINE OGGI – Comprensione e sfide della Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia”, alla quale hanno partecipato anche il dott. Alessandro Cattunar dell’associazione Quarantasettezeroquattro (47/04), il dott. Marko Klavora, curatore del Museo di Gorizia, il dott. Federico Tenca Montini dell’Istituto di Studi Storici del Centro di ricerche scientifiche ZRS Capodistria e la dott.ssa Marta Verginella del Dipartimento di Storia della Facoltà di Lettere dell’Università di Lubiana.

 

I relatori hanno concordato sul fatto che la storia di confine del XX secolo è complessa e non può essere raccontata in modo sintetico, e che i racconti personali possono essere molto utili per l’interpretazione, ma solo se vengono valutati correttamente. Hanno anche accennato alla famosa Relazione della Commissione mista storico-culturale italo-slovena, preparata più di 20 anni fa e che rappresenta una base valida e professionale per la storia di confine e simboleggia il desiderio di relazioni di buon vicinato. Oggi, ha sottolineato la dott.ssa Verginella, stiamo assistendo a una nuova genealogia di partiti politici italiani che non lasciano la storia dei confini alla storiografia, il Ministero della Cultura italiano sta dando linee guida che sono estremamente problematiche. La dott.ssa Verginella sostiene un vicinato egualitario e privilegia gli atteggiamenti civici rispetto a quelli nazionali, ma certamente consiglia di sostituire finalmente il nostro punto di vista con, come direbbe Carlo Ginzburg, “gli occhi di un cavallo”, che sono diversi e offrono anche una visione diversa.

Other news
Altre notizie