Želiš biti del ekipe GO! 2025 in soustvarjati Evropsko prestolnico kulture? Potem je to super priložnost zate!

 

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje so bila danes, dne 10. 11. 2022, objavljena štiri nova delovna mesta v javnem zavodu GO! 2025. S klikom na posamezno registrsko številko boš preusmerjen na dokument, kjer si lahko prebereš več o pogojih za zasedbo mesta ter opis del in nalog.

 

Prosta delovna mesta:

 

 1. Vodja komunikacij (M/Ž)
 2. Upravljalec socialnih omrežij (M/Ž)
 3. Kadrovik (M/Ž)
 4. Samostojni strokovni svetovalec (M/Ž)

 

Rok prijave za vsa prosta delovna mesta je petek, 18. 11. 2022.

 

Vabimo te, da nam pošlješ svoj življenjepis in motivacijsko pismo po e-pošti na naslov info@go2025.eu.

 

Se že veselimo novih okrepitev!

 

 

Delovne naloge Vodje komunikacij (M/Ž) zajemajo:

 

 • Razvoj učinkovitih in inovativnih oblik informativne in promocijske dejavnosti ter spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju,
 • sodelovanje pri pripravi javnih in drugih pozivov za izdelavo ali prenovo celostne, grafične podobe zavoda in drugih promocijskih vsebin ali usposabljanj,
 • sodelovanje pri načrtovanju spletne strani zavoda,
 • vodenje promocije, komunikacije programa in dejavnosti zavoda ter sodelovanje s predstavniki medijev ter novinarji,
 • vodenje oglaševanja in protokola prireditev,
 • organizacija in sodelovanje pri predstavitvah javnosti (tiskovne konference, prireditve, dogodki ipd.) in pri protokolarnih aktivnostih,
 • dežurstvo na promocijskih in drugih dogodkih zavoda,
 • strateško povezovanje z vodjo trženja, vključno s sodelovanjem pri pripravi strokovnih osnov za sponzorske in donatorske akcije,
 • sodelovanje pri pripravi strateškega načrta, letnih načrtov, poročil in drugih skupnih dokumentih zavoda ter spremljanje in pripravljanje poročil o statistiki in poteku komuniciranja zavoda,
 • sodelovanje z drugimi institucijami s področja dejavnosti zavoda v Sloveniji in tujini,
 • koordinacija in izvajanje promocijskih aktivnosti in aktivnosti odnosov z javnostmi,
 • sodelovanje s sponzorji in donatorji,
 • druga opravila po nalogu vodje notranje organizacijske enote, ostalih pomočnikov direktorja in direktorja.

 

Delovni čas? Polni delovni čas, delo v premakljivem delovnem času.

 

Kje boš opravljal/a delo? Delo v prostorih javnega zavoda in/ali partnerske organizacije EZTS GO, po potrebi druga prizorišča v Sloveniji in tujini v okviru delovnih nalog.

 

Druge zahteve:

 

 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnost dela v skupini,
 • široko poznavanje medijskega prostora,
 • strokovno opravljanje dela,
 • gospodarno ravnanje s sredstvi zavoda,
 • stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa.

 

Reg. št. delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje: OS63080

 

 

 

Delovne naloge Upravljalca socialnih omrežij (M/Ž) zajemajo:

 

 • razvoj učinkovitih in inovativnih oblik informativne in promocijske dejavnosti ter spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju,
 • upravljanje z družbenimi omrežji in drugimi komunikacijskimi kanali zavoda,
 • sodelovanje pri pripravi javnih in drugih pozivov za izdelavo ali prenovo celostne, 
grafične podobe zavoda in drugih promocijskih vsebin ali usposabljanj,
 • sodelovanje pri načrtovanju spletne strani, uredniško oblikovanje in ažuriranje spletne 
strani zavoda,
 • organizacija in sodelovanje pri predstavitvah javnosti (tiskovne konference, prireditve, 
dogodki ipd.) in pri protokolarnih aktivnostih,
 • dežurstvo na promocijskih in drugih dogodkih zavoda in nosilcev projektov in programov EPK 2025,
 • urejanje in vodenje evidenc podatkov za obveščanje vseh javnosti (interna, strokovna, mednarodna, splošna, medijska) ter urejanje in arhiviranje promocijskega gradiva in medijskih objav,
 • sodelovanje pri pripravi letnih načrtov, poročil in drugih skupnih dokumentov zavoda ter spremljanje in pripravljanje poročil o statistiki in poteku komuniciranja zavoda,
 • sodelovanje z drugimi institucijami s področja dejavnosti zavoda v Sloveniji in tujini,
 • druga opravila po nalogu vodje notranje organizacijske enote, ostalih pomočnikov direktorja in direktorja.

 

Delovni čas? Polni delovni čas, delo v premakljivem delovnem času.

 

Kje boš opravljal/a delo? Delo v prostorih javnega zavoda in/ali partnerske organizacije EZTS GO, po potrebi druga prizorišča v Sloveniji in tujini v okviru delovnih nalog.

 

Druge zahteve:

 

 • znanje slovenskega in angleškega jezika na višji ravni,
 • poznavanje dela z računalnikom v programih MS Office na višji ravni,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnosti dela v skupini,
 • strokovno opravljanje dela,
 • gospodarno ravnanje s sredstvi zavoda,
 • uresničevanje sprejetih letnih načrtov,
 • stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa.

 

Reg. št. delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje: OS63244

 

 

 

Delovne naloge Kadrovika (M/Ž) zajemajo:

 

 • organizira in koordinira poslovne stike in sestanke,
 • samostojno vodi zahtevnejšo dokumentacijo in evidence,
 • sodeluje pri pripravi in skrbništvu za ustrezne javne objave in razpise iz kadrovskega področja,
 • izvaja kadrovske funkcije (planiranje, selekcija ter razvoj in izobraževanje kadrov),
 • sodeluje pri pripravi aktov s področja delovnopravnih in organizacijskih kadrovskih zadev,
 • pripravlja analize in druge strokovne podlage za odločanje,
 • izdeluje dokumente s področja delovnih razmerij,
 • spremljanje zakonodajo s področja dela,
 • izvaja skrbništvo nad splošnimi pogodbami,
 • izvaja skrbništvo nad zavarovalnimi policami,
 • sodeluje pri selekciji kadra,
 • pripravlja dokumentacijo za plače zaposlenih,
 • obravnava in spremlja napredovanja in druge s tem povezne obveznosti,
 • sodeluje pri pripravi gradiv za svet zavoda in koordinira delovanje svetov,
 • sodeluje pri usklajevanju organizacijskih enot zavoda,
 • upravlja s sistemom evidentiranja delovnega časa zaposlenih,
 • izvaja interno komunikacijo,
 • arhivira dokumentacijo,
 • po potrebi organizacija izvajanja študentskega dela,
 • druga opravila po nalogu vodje notranje organizacijske enote, ostalih pomočnikov direktorja in direktorja.

 

Delovni čas? Polni delovni čas, delo v premakljivem delovnem času.

 

Kje boš opravljal/a delo? Delo v prostorih javnega zavoda in/ali partnerske organizacije EZTS GO, po potrebi druga prizorišča v Sloveniji in tujini v okviru delovnih nalog.

 

Druge zahteve:

 

 • znanje slovenskega jezika na višji ravni,
 • znanje italijanskega ali angleškega jezika na osnovni javni,
 • strokovno opravljanje dela,
 • gospodarno ravnanje s sredstvi zavoda,
 • uresničevanje sprejetih letnih načrtov,
 • stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa,
 • poznavanje dela z računalnikom v programih MS Office na višji ravni,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnosti dela v skupini.

 

Reg. št. delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje: OS63409

 

 

 

Delovne naloge Samostojnega strokovnega svetovalca (M/Ž) zajemajo:

 

 • pomoč in svetovanje pri načrtovanju, razvoju, organizaciji ter vodenju vsebinskega in prireditvenega programa zavoda,
 • producentsko delo in vodenje projektov,
 • vodenje evidenc o uporabi prireditvenih prostorov zavoda,
 • sodelovanje z vodjo trženja pri trženju razstav, prireditev in drugih potencialnih dogodkov,
 • sodelovanje z vodjo stikov z javnostmi pri strateškem načrtovanju in izvajanju 
komunikacije prireditev in prireditev ter ažuriranje spletne strani in družbenih omrežij 
zavoda na delovnem področju,
 • mednarodno sodelovanje in sodelovanje z drugimi relevantnimi partnerji zavoda,
 • pripravljanje predavanj in rednih strokovnih projektov,
 • skrb za hranjenje, evidentiranje in katalogiziranje zbirke izdelkov,
 • sodelovanje pri pripravi strateškega načrta zavoda, letnih načrtov in poročil ter drugih skupnih dokumentih zavoda,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci zavoda,
 • strokovno izpopolnjevanje na delovnem področju,
 • skrb za arhiviranje dokumentacije,
 • druga opravila po nalogu vodje notranje organizacijske enote, pomočnikov direktorja in direktorja.

 

Delovni čas? Polni delovni čas, delo v premakljivem delovnem času.

 

Kje boš opravljal/a delo? Delo v prostorih javnega zavoda in/ali partnerske organizacije EZTS GO, po potrebi druga prizorišča v Sloveniji in tujini v okviru delovnih nalog.

 

Druge zahteve:

 

 • Znanje slovenskega in angleškega jezika na višji ravni,
 • znanje italijanskega jezika na osnovni ravni,
 • strokovno opravljanje dela,
 • gospodarno ravnanje s sredstvi zavoda,
 • stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa,
 • oznavanje dela z računalnikom v programih MS Office na višji ravni,
 • dobre mentorske in komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnosti dela v skupini.

 

Reg. št. delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje: OS63716

 

 

 

Desideri entrare a far parte della squadra GO! 2025 e contribuire alla realizzazione del progetto Capitale europea della cultura? Allora questa è l’opportunità giusta!

 

Oggi, 10 novembre 2022, sono state pubblicate sul sito web dell’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia (ZRSZ) quattro nuove posizioni presso l’ente pubblico GO! 2025. Cliccando sul numero di iscrizione sarai reindirizzato/a al documento, in cui potrai leggere ulteriori informazioni sui requisiti del lavoro e la descrizione del lavoro e delle sue mansioni

 

Posti vacanti:

 

 1. Responsabile delle pubbliche relazioni (M/F)
 2. Gestore dei media sociali (M/F)
 3. Responsabile delle risorse umane (M/F)
 4. Istruttore amministrativo (M/F)

 

Scadenza della presentazione delle domande: venerdì 18/11/2022.

 

 

Inviaci il tuo CV e una lettera di presentazione via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@go2025.eu.

 

Siamo già in attesa di nuove forze!

 

 

 

I compiti del Responsabile delle pubbliche relazioni (M/F) comprendono:

 

 • sviluppo di forme efficaci e innovative di informazione e attività promozionale, aggiornamento sulle informazioni e sugli sviluppi nel proprio campo di lavoro,
 • partecipazione alla preparazione di bandi pubblici o di altro tipo per la creazione o la riprogettazione dell’immagine coordinata dell’Ente, del design grafico e di altri contenuti promozionali o di formazione,
 • partecipazione alla progettazione del sito web dell’Ente,
 • gestione della promozione, della comunicazione del programma e delle attività dell’Ente, nonché della collaborazione con i rappresentanti dei media e i giornalisti,
 • gestione della pubblicità e del protocollo degli eventi,
 • organizzazione e partecipazione a presentazioni pubbliche (conferenze stampa, eventi, ecc.) e attività di protocollo,
 • servizio durante gli eventi promozionali e di altro tipo dell’Ente,
 • collaborazione strategica con il Direttore marketing, compresa la partecipazione alla preparazione delle basi tecniche per le campagne di sponsorizzazione e donazione,
 • partecipazione alla preparazione del piano strategico, dei piani annuali, delle relazioni e di altri documenti comuni dell’Ente, nonché al monitoraggio e alla rendicontazione delle statistiche e delle comunicazioni dell’Ente,
 • cooperazione con altre istituzioni nel campo delle attività dell’Ente in Slovenia e all’estero,
 • coordinamento e realizzazione di attività promozionali e di pubbliche relazioni,
 • collaborazione con sponsor e donatori,
 • altri compiti assegnati dal Direttore dell’unità organizzativa interna, da altri Vicedirettori e dal Direttore.

 

Orario di lavoro? A tempo pieno, con orari flessibili.

 

Dove lavorerai? Presso la sede di GO! 2025 e presso la sede dell’organizzazione partner GECT GO in Italia – e talvolta in altre sedi in Slovenia o all’estero.

 

Altri requisiti:

 

 • capacità organizzative,
 • capacità di comunicazione,
 • capacità di lavorare in gruppo,
 • ampia conoscenza del panorama dei media,
 • prestazioni professionali,
 • buona gestione delle risorse dell’Ente,
 • istruzione, formazione e aggiornamento continui in base alle esigenze del processo lavorativo.

 

Numero di iscrizione all’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia: OS63080

 

 

 

I compiti del Gestore dei media sociali (M/F) comprendono:

 

 • sviluppo di forme efficaci e innovative di informazione e attività promozionale, aggiornamento sulle informazioni e sugli sviluppi nel proprio campo di lavoro,
 • gestione delle reti sociali e di altri canali di comunicazione dell’Ente,
 • partecipazione alla preparazione di bandi pubblici o di altro tipo per la creazione o la riprogettazione dell’immagine coordinata dell’Ente, del design grafico e di altri contenuti promozionali o di formazione,
 • partecipazione alla progettazione del sito web, alla progettazione editoriale e all’aggiornamento del sito web,
 • organizzazione e partecipazione a presentazioni pubbliche (conferenze stampa, eventi, ecc.) e attività di protocollo,
 • servizio e collaborazione durante gli eventi promozionali e di altro tipo dell’Ente e dei promotori del progetto e del programma ECOC 2025,
 • redazione e gestione di registri di informazioni per la comunicazione con il pubblico (interno, professionale, internazionale, generale, mediatico), nonché gestione e archiviazione di materiale promozionale e pubblicazioni mediatiche,
 • partecipazione alla preparazione dei piani annuali, delle relazioni e di altri documenti comuni dell’Ente, nonché monitoraggio e redazione delle relazioni sulle statistiche e sulla comunicazione dell’Ente,
 • cooperazione con altre istituzioni nel campo delle attività dell’Ente in Slovenia e all’estero,
 • altri compiti assegnati dal Direttore dell’unità organizzativa interna, da altri Vicedirettori e dal Direttore.

 

Orario di lavoro? A tempo pieno, con orari flessibili.

 

Dove lavorerai? Presso la sede di GO! 2025 e presso la sede dell’organizzazione partner GECT GO in Italia – e talvolta in altre sedi in Slovenia o all’estero.

 

Altri requisiti:

 

 • livello elevato di conoscenza della lingua slovena e dell’inglese,
 • competenze informatiche del software MS Office a livello avanzato,
 • capacità organizzative,
 • capacità di comunicazione,
 • capacità di lavorare in gruppo,
 • prestazioni professionali,
 • buona gestione delle risorse dell’Ente,
 • attuazione dei piani annuali adottati,
 • istruzione, formazione e aggiornamento continui in base alle esigenze del processo lavorativo.

 

Numero di iscrizione all’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia: OS63244

 

 

 

I compiti del Responsabile delle risorse umane (M/F) comprendono:

 

 • organizzazione e coordinamento dei contatti e degli incontri di lavoro,
 • gestione autonoma di documentazione e registri complessi,
 • collaborazione alla preparazione e alla gestione di avvisi pubblici e bandi di gara nel settore delle risorse umane,
 • attività di gestione delle risorse umane (pianificazione, selezione, sviluppo e formazione del personale),
 • collaborazione alla stesura di atti nel campo del diritto del lavoro e delle questioni organizzative del personale,
 • preparazione di analisi e altre basi tecniche per il processo decisionale,
 • redazione di documenti nel campo dei rapporti di lavoro,
 • monitoraggio della legislazione sul lavoro,
 • amministrazione di contratti generali,
 • amministrazione di polizze assicurative,
 • partecipazione alla selezione del personale,
 • preparazione della documentazione relativa alle retribuzioni del personale,
 • gestione e monitoraggio delle promozioni e di altri obblighi correlati,
 • collaborazione alla preparazione del materiale per il Consiglio dell’Ente e coordinamento del lavoro dei Consigli,
 • partecipazione al coordinamento delle unità organizzative dell’Ente,
 • gestione del sistema di rilevazione delle presenze del personale,
 • comunicazione interna,
 • archiviazione della documentazione,
 • organizzazione dell’implementazione del lavoro degli studenti, se necessario,
 • altri compiti assegnati dal Direttore dell’unità organizzativa interna, da altri Vicedirettori e dal Direttore.

 

Orario di lavoro? A tempo pieno, con orari flessibili.

 

Dove lavorerai? Presso la sede di GO! 2025 e presso la sede dell’organizzazione partner GECT GO in Italia – e talvolta in altre sedi in Slovenia o all’estero.

 

Altri requisiti:

 

 • livello elevato di conoscenza della lingua slovena,
 • conoscenza della lingua italiana o inglese a livello base,
 • prestazioni professionali,
 • gestione economica delle risorse dell’Ente,
 • attuazione dei piani annuali adottati,
 • istruzione, formazione e aggiornamento continui in base alle esigenze del processo lavorativo,
 • competenze informatiche dei programmi MS Office a livello avanzato,
 • capacità organizzative,
 • capacità di comunicazione,
 • capacità di lavorare in gruppo.

 

Numero di iscrizione all’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia: OS63409

 

 

 

I compiti dell’Istruttore amministrativo (M/F) comprendono:

 

 • assistenza e consulenza nella pianificazione, nello sviluppo, nell’organizzazione e nella gestione dei contenuti e del programma di eventi dell’Ente,
 • lavoro di produzione e gestione dei progetti,
 • gestione del registro dell’utilizzo delle strutture dedicate agli eventi dell’Ente,
 • collaborare con il Direttore del marketing per la commercializzazione di mostre, eventi e altri potenziali eventi,
 • collaborazione con il Responsabile delle pubbliche relazioni nella pianificazione strategica e nell’attuazione delle comunicazioni per eventi e attività, nonché nell’aggiornamento del sito web e dei media sociali dell’Ente nell’area di lavoro,
 • cooperazione internazionale e collaborazione con altri partner rilevanti dell’Ente,
 • preparazione di lezioni e progetti professionali regolari,
 • conservazione, registrazione e catalogazione della collezione di prodotti,
 • partecipazione alla preparazione del piano strategico dell’Ente, dei piani e delle relazioni annuali e di altri documenti comuni dell’Ente,
 • collaborazione con gli altri istruttori amministrativi dell’Ente,
 • sviluppo professionale nel campo del lavoro,
 • archiviazione della documentazione,
 • altri compiti assegnati dal Direttore dell’unità organizzativa interna, da altri Vicedirettori e dal Direttore.

 

Orario di lavoro? A tempo pieno, con orari flessibili.

 

Dove lavorerai? Presso la sede di GO! 2025 e presso la sede dell’organizzazione partner GECT GO in Italia – e talvolta in altre sedi in Slovenia o all’estero.

 

Altri requisiti:

 

 • livello elevato di conoscenza della lingua slovena e inglese,
 • conoscenza della lingua italiana a livello base,
 • prestazioni professionali,
 • gestione economica delle risorse dell’Ente,
 • istruzione, formazione e aggiornamento continui in base alle esigenze del processo lavorativo,
 • competenze informatiche dei programmi MS Office a livello avanzato,
 • buone capacità di tutoraggio e comunicazione,
 • capacità di lavorare in gruppo

 

Numero di iscrizione all’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia: OS63716

 

Other news
Altre notizie