Vojislav Prkosovački: Prostovoljstvo gradi skupnost / Vojislav Prkosovački: Il volontariato costruisce la comunità

Foto: Matej Vidmar

Koordinator Novosadskega prostovoljskega servisa (NVS) in soustanovitelj Mednarodne mreže koordinatorjev prostovoljskih programov evropskih prestolnic kulture (EVCN).

 

»Prostovoljstvo smo gledali kot način, ki gradi skupnost. Preko prostovoljstva so udeleženci postali del projekta evropske prestolnice kulture, dobili so priložnost, da se seznanijo s kulturno in umetniško sceno Novega Sada. Spoznali so institucije in obratno; delavci v kulturi so spoznali prostovoljce, ki so v kulturo mesta prinesli neko novo vrednost,« pravi Prkosovački in še doda, da jim je prostovoljstvo omogočilo tudi izmenjave z drugimi prestolnicami; z Reko, Plovdivom, Temišvaro, Veszprémom itd. Preko programa prostovoljstva so spoznali, kaj je organizacija, produkcija in kaj pomeni delati v veliki ekipi.

 

Začel je kot aktivist. Kmalu je skupaj z drugimi ustanovil Prostovoljski center Vojvodine, delal kot koordinator pisarne za mlade občine Bečej blizu Novega Sada, potem je sedem let opravljal delo na Ministrstvu za mladino in šport Republike Srbije v Beogradu. Leta 2017 je študiral na Jonkoping – Univerzi za komunikacijo in izobraževanje na Švedskem, nato je postal koordinator Novosadskega prostovoljskega servisa (NVS), ki sta ga ustanovila Evropska prestolnica mladih 2019 in Evropska prestolnica kulture 2022, obe v Novem Sadu. Odločili so se, da bodo delali s prostovoljci na sistematičen način in jim ponudili pet vsebinskih sektorjev: zdravje, ekologija, šport ter mladi in kultura.

 

Od leta 2017 do danes so uspeli narediti bazo, ki šteje 2.200 prostovoljcev, starih med 10 in 76 let. Iščejo jih preko pozivov na socialnih omrežjih, preko spletne platforme nvs.rs, obiskujejo šole, sejme, konference. Partnerji, ki se poslužujejo te baze, so institucije, nevladne organizacije in neformalne skupine, med samo evropsko prestolnico kulture pa so se nanj obračali skrbniki projektov. Med prostovoljci je bilo največ študentov in srednješolcev, dvajset odstotkov je bilo starejših in upokojencev.

 

»Največja vrednost prostovoljcev je, da v projekt vnašajo nasmeh, pozitivno energijo, ki se prenese tudi na publiko in cel dogodek naredi lepši in bolj človeški.«

 

Coordinatore del Servizio di volontariato di Novi Sad (NVS) e cofondatore della Rete internazionale dei coordinatori dei programmi di volontariato delle capitali europee della cultura (EVCN).

 

“Consideriamo il volontariato come un percorso per costruire la comunità. Attraverso il volontariato sono diventati parte del progetto della Capitale europea della cultura, hanno avuto l’opportunità di conoscere la scena culturale e artistica di Novi Sad. Hanno conosciuto le istituzioni e viceversa: i lavoratori della cultura hanno conosciuto i volontari che hanno aggiunto nuovi valori alla cultura della città”, spiega Prkosovački, aggiungendo che il volontariato ha anche reso possibile scambi con altre capitali, con Rijeka, Plovdiv, Timișoara, Veszprém… Attraverso il programma di volontariato hanno imparato a conoscere cosa significa organizzare, produrre, lavorare in una grande squadra.

 

Ha iniziato come attivista. Presto ha fondato, insieme ad altri, il Centro di volontariato della Vojvodina, ha lavorato come coordinatore dell’ufficio giovani del comune di Bečej, vicino a Novi Sad, poi è stato per sette anni al Ministero della Gioventù e dello Sport della Repubblica di Serbia a Belgrado. Nel 2017 ha studiato alla Scuola di Educazione e Comunicazione dell’Università di Jonkoping in Svezia, e poi è stato chiamato a essere il coordinatore del Servizio di volontariato di Novi Sad (NVS), istituito dalla Capitale europea dei giovani 2019 e dalla Capitale europea della cultura 2022, entrambe a Novi Sad. L’idea era quella di lavorare con i volontari in modo sistematico e hanno quindi deciso di offrire ai volontari cinque settori tematici: salute, ecologia, sport, giovani e cultura.

 

Dal 2017 a oggi, sono riusciti a creare una base di 2.200 volontari di età compresa tra i 10 e i 76 anni. Li cercano attraverso appelli sui social network, attraverso la piattaforma online nvs.rs, facendo visita a scuole, fiere, conferenze. I partner che si avvalgono di questo database sono istituzioni, ONG e gruppi informali, e durante la stessa Capitale europea della cultura vi hanno fatto ricorso i responsabili dei progetti. La maggior parte dei volontari erano universitari e alunni delle scuole superiori, mentre il 20% era rappresentato da persone anziane.

 

“Il più grande contributo dei volontari è nel fatto di portare al progetto il sorriso, un’energia positiva che si trasferisce al pubblico e rende l’intero evento più bello e umano”.

Other news
Altre notizie