Danes smo imeli delovni sestanek na Sveti Gori s patrom Bogdanom Knavsem, človekom z velikim srcem ter odprtim umom in rokami. Popeljal nas je tudi čez kaverne (stari strelski jarki) 1. svetovne vojne, ki so v bližini ene najbolj svetih romarskih cerkev v Evropi.

Oggi abbiamo avuto un incontro di lavoro sul Monte Santo con padre Bogdan, un uomo con cuore grande, mente aperta e mani operose. Ci ha accompagnato attraverso le caverne (vecchie trincee) della Grande guerra, che si trovano vicino a una delle chiese di più sacre per i pellegrini.

Konkretizirali smo projekte, ki se aplicirajo na Pot miru, ogledovali si razpoložljive lokacije, ki bodo na voljo za naše najrazličnejše dogodke od letos pa vse tja do 2025. Sveta Gora ponuja možnost za različne kulturne dogodke, kolesarski turizem ter nadgradnjo že obstoječih dogodkov v čezmejne dogodke.

Abbiamo dato corpo ai progetti che si collegano a Sentiero della pace e visitato le location che saranno disponibili per i nostri eventi da quest’anno fino al 2025. Monte Santo offre svariate opportunità per eventi culturali, cicloturismo e per lo sviluppo di eventi esistenti in eventi transfrontalieri.

Poudarek je bil predvsem na ohranjanju in spoštovanju dediščine pri vseh projektih, ki že obstajajo in tistih, ki se bodo še razvili.
Gremo visoko, brez meja!

Abbiamo dato particolare enfasi alla conservazione e al rispetto del patrimonio esistente sia per i progetti già in corso e sia per le progettualità che devono ancora essere sviluppate.
Andiamo in alto, senza limiti!

#BorderlessCollaboration #HaveFaithInGo2025

Other news
Altre notizie