Treba je zarezati v platno / Bisogna incidere sulla pellicola

Foto: Franco Samez

»Prav zaradi teh vaših rezov, ki tako suvereno prehajajo med dokumenti zgodovine in fikcijo, ki je pogosteje realnejša od realnosti, je moja druga kritiška asociacija ob ponovnem ogledu vaših filmov neki drugi lavreat nagrade Sergio Amidei: tako kot vašemu iranskemu kolegu Abbasu Kiarostamiju v filmu Close Up tudi vam uspeva prignati film do tistega roba, ko se dotakne resnice: resnice časa, resnice filma, resnice človeka,« je ob podelitvi nagrade režiserju in scenaristu Marcu Bellocchiu dejal Stojan Pelko, programski vodja evropske prestolnice kulture.

 

Marco Bellocchio, veliko ime italijanske in mednarodne kinematografije, je dobitnik nagrade za avtorski opus, ki so jo podelili na 42. filmskem festivalu za nagrado Sergio Amidei v Gorici. Zanj so se odločili, kot pojasnjuje filmski kritik Paolo Mereghetti, ker se je kot avtor pokazal »za inovatorja filmske umetnosti in jezika, ki je znal zasebnost pretvoriti v prizmo in jedro zapletenih zgodovinskih, družbenih in političnih pojavov, ki so zaznamovali zgodovino Italije«. Predvsem pa »je navdihoval filmsko kulturo in jo spodbujal ter prenovil filmski jezik kot orodje svobode in tako približal odmevne in aktualne družbenokulturne, politične in verske teme vsem generacijam«.

 

Ljubitelji filma so si v teh dneh imeli priložnost ogledati številne njegove filme, na dan podelitve tudi najnovejši Rapito (2023). Stojan Pelko je ob podelitvi nagrade še izrazil občudovanje do filmov »mojstra psihoanalize, ki se sooča z velikimi vprašanji našega časa«. Dejal je, da brez filma I pugni in tasca ne bi razumel okovov meščanske družine, brez Il soriso di mia madre ne verig krščanske cerkve, njegov film Cina e vicina mu je pomagal razumeti banalnost političnega razreda, film Buongiorno, Notte pa terorizem države. Na koncu je dodal še primerjavo s slikarjem Luciom Fontano in njegovimi rezi v platno, kajti ni dovolj le spraviti podob na platno, treba je zarezati vanj, da pride do nas, kot pravi Gilles Deleuze, »prepišni kaos«.  

 

Znani so tudi dobitniki nagrade za najboljši scenarij. Za film Gospodar mravelj / Il signore delle formiche so jo sinoči prejeli avtorji Gianni Amelio, Edoardo Petti in Federico Fava, »zaradi trdne pripovedi, jedrnato upodobljenih likov, ki uspejo razviti pristna čustva, ne da bi pri tem uporabljali bližnjice,« kot so zapisali v motivaciji.

 

“È proprio per queste sue inquadrature, che si muovono così sovrane tra i documenti della storia e la finzione, che è spesso più reale della realtà, che la mia seconda associazione critica, quando rivedo i suoi film, è con un altro vincitore del Premio Sergio Amidei: come il suo collega iraniano Abbas Kiarostami nel film Close Up, anche lei riesce a spingere la pellicola fino a toccare la verità: la verità dei tempi, la verità del cinema, la verità dell’uomo”, ha detto Stojan Pelko, responsabile del programma della Capitale europea della cultura, nel consegnare il premio al regista e sceneggiatore Marco Bellocchio.

 

Marco Bellocchio, grande nome del cinema italiano e internazionale, è il vincitore del Premio all’Opera d’Autore, assegnato al 42° Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei” a Gorizia. È stato scelto, come spiega il critico cinematografico Paolo Mereghetti, perché ha dimostrato di essere un “profondo innovatore dell’arte e del linguaggio del cinema, che ha saputo fare del privato il prisma e il nucleo delle complesse articolazioni storiche, sociali e politiche che hanno segnato la storia dell’Italia”. È stato oltretutto un “ispiratore e promotore della cultura cinematografica” che ha “innovato il linguaggio cinematografico come strumento di libertà, in grado di rende comprensibile a più generazioni temi di profonda risonanza e attualità socioculturale politica e religiosa”.

 

Gli appassionati di cinema hanno avuto l’opportunità di vedere molti dei suoi film in questi giorni, compreso il suo ultimo Rapito (2023) il giorno della premiazione. Alla cerimonia di premiazione, Stojan Pelko ha espresso la sua ammirazione per i film di “un maestro della psicoanalisi che affronta le grandi questioni del nostro tempo”. Ha detto che senza il film I pugni in tasca non avrebbe capito le costrizioni della famiglia borghese, senza Il sorriso di mia madre non avrebbe capito le croci della Chiesa cristiana, il suo film Cina e vicina lo ha aiutato a capire la banalità della classe politica, mentre Buongiorno, Notte lo ha aiutato a capire il terrorismo dello Stato. Infine, ha aggiunto un paragone con il pittore Lucio Fontana e le sue incisioni sulla tela, perché “non basta mettere le immagini sulla tela, bisogna inciderle, per portarci, come dice Gilles Deleuze, ‘il caos travolgente’”.

 

Sono stati annunciati anche i vincitori del premio per la migliore sceneggiatura. Il premio è stato assegnato ieri sera a Gianni Amelio, Edoardo Petti e Federico Fava per Il signore delle formiche, “per la forza del racconto, per l’asciuttezza priva di ogni compiacimento con cui i personaggi vengono rappresentati, per la capacità di suscitare un’emozione autentica senza mai imboccare facili scorciatoie, per aver scritto una storia che resta dentro e lascia il segno,” citandone la motivazione.

Other news
Altre notizie