Tadej Stolić: Pletemo čezmejno festivalsko glasbeno krajino / Tadej Stolić: Stiamo creando un paesaggio di festival musicali transfrontalieri

Prav danes na mednarodni čezmejni festival Glasbe sveta prihaja legendarni italijanski saksofonist James Senese JNC, sodelavec Pina Danieleja in eden vidnejši predstavnikov gibanja »Neapolitan Power«, pred dvema dnevoma so na Mostovni sekali psihadelični arabski ritmi… Mednarodni čezmejni festival glasbenih raznolikosti Glasbe sveta / Musiche dal Mondo, ki ga Tadej Stolić sooblikuje v Kud Morgan in pod okriljem Goriškega muzeja in društva Controtempo iz Krmina ter ob podpori GO! 2025, že dobro desetletje povezuje dve mesti, Gorico in Novo Gorico, ter glasbenike in glasbe z vseh koncev sveta. Programsko zajema ljudsko tradicijo kot tudi sodobne mutacije starih in novih zvokov iz urbanih metropol.

 

Študiral je muzikologijo na filozofskem oddelku Univerze v Vidmu v Italiji, trenutno se pripravlja na doktorski študij muzikologije, kjer bo preko filološke raziskave analiziral estetiko glasbenega gledališča skladatelja Vinka Globokarja. Redno objavlja članke za domače glasbene revije in je član uredniškega odbora revije Glasna, ki jo izdaja Zveza glasbene mladine Slovenije. Kot zunanji sodelavec sodeluje z različnimi radijskimi postajami. Njegovo muzikološko raziskovanje in organizacija dogodkov sta usmerjena v sodobno resno glasbo, jazz in multimedijske umetniške prakse. 

 

Z organizacijo glasbenih dogodkov je aktiven že od študijskih let, ustvarjalno je vodil glasbeni program festivala Mesto mladih in prirejal druge koncertne dogodke, bil je član kolektiva Kulturnega centra Mostovna, od leta 2012 predseduje Kulturno umetniškemu društvu Morgan, ki prvenstveno organizira glasbene festivale in koncerte na širšem območju goriške regije in širom Slovenije. Umetniško (so)oblikuje koncertne sporede za različne festivale: Glasbe sveta / Musiche dal mondo, regijski koncertni cikel Pretočnice, ki poteka vzdolž celotne doline reke Soče; pa Ubrane note, festival Beer & Blues na Lokvah, v preteklosti je bil član programskega sveta festivala Sajeta. Sodeluje pri čezmejnem glasbenem ciklu Musiche di sconfine, ki se posveča promociji mladih glasbenih ustvarjalcev iz naše čezmejne regije. 

 

»Že več let v okviru društva Kud Morgan preko meje pletemo glasbeno mrežo sodelovanja med različnimi organizacijami, društvi, zavodi ter prizorišči z namenom ustvarjanja čezmejne glasbene regije, izmenjujejo se umetniki, pretaka se občinstvo. Onkraj umetnosti iščemo sinergije z lokalnimi značilnostmi našega prostora; od domače pridelane hrane (Tržnica dobrot na festivalu Glasbe sveta) do pijače s sodelovanjem z lokalnimi podjetjem Reservoir Dogs pri festivalu Beer & Blues Lokve, pa do prirejanja koncertov na prizoriščih kulturne dediščine. Kulturo namreč dojemamo širše od same umetnosti.« 

 

Prispevati želi h gradnji enotnega čezmejnega kulturnega festivalskega prostora, prihodnost vidi v kulturnem turizmu, ki temelji na bogati in razvejani kulturni dediščini. »Koncepti kulture, kulturne dediščine, avtentičnosti in kulturne edinstvenosti lokalnega prebivalstva, so ključni členi številnih pojmovanj trajnostnega turizma, ki v povezavi s socialno pravičnostjo in kakovostjo življenjskega okolja lokalnega prebivalstva, tvorijo njegovo družbeno-kulturno bit. Z željo tesnega sodelovanja kulturne ponudbe s trajnostnim turizmom si prizadevamo oblikovati čezmejno strategijo, ki združuje kulturne dogodke s spodbujanjem vsrkavanja lokalne atmosfere, okušanja lokalne kulinarike ter udeležbo v posameznem lokalnem dogajanju.«  

 

Proprio oggi, al festival transfrontaliero Musiche dal mondo, verrà nelle sue mani il leggendario sassofonista italiano James Senese JNC, collaboratore di Pino Daniele e uno degli esponenti più in vista del movimento “Neapolitan Power”, solo due giorni fa ritmi arabi psichedelici spaccavano a Mostovna…  Il festival internazionale transfrontaliero della diversità musicale Musiche dal Mondo / Glasbe sveta, ideato da Tadej Stolić in Kud Morgan sotto l’egida del Museo del Goriziano e del circolo Controtempo di Cormons, con il sostegno di GO! 2025, da un decennio collega le due città di Gorizia e Nova Gorica, nonché musicisti e musiche provenienti da tutto il mondo. Il programma comprende tradizioni popolari e mutazioni contemporanee di suoni tradizionali e nuovi provenienti dalle metropoli urbane.

 

Stolić  ha studiato musicologia presso il dipartimento di filosofia dell’Università di Udine e attualmente sta preparando il dottorato di ricerca in musicologia, dove analizzerà l’estetica del teatro musicale del compositore Vink Globokar attraverso una ricerca filologica. Collabora regolarmente con riviste musicali locali ed è membro del comitato editoriale di Glasna, rivista pubblicata dall’associazione dei giovani musicisti sloveni (Zveza Glasbene mladine Slovenije). Collabora con diverse emittenti radiofoniche come libero professionista. La sua ricerca musicologica e l’organizzazione di eventi si concentrano sulla musica seria contemporanea, sul jazz e sulle pratiche artistiche multimediali.

 

È attivo nell’organizzazione di eventi musicali sin da quando era studente, dirigendo in modo creativo il programma musicale del Festival Mesto Mladih e organizzando altri eventi concertistici; come membro del collettivo del Centro culturale Mostovna, dal 2012 è presidente dell’associazione culturale e artistica Morgan, che si occupa principalmente dell’organizzazione di festival musicali e concerti nell’ampia regione di Goriška e in tutta la Slovenia. Coordina i programmi dei concerti di vari festival: Glasbe sveta / Musiche dal mondo, la rassegna regionale di concerti Pretočnice che si snoda lungo l’intera valle del fiume Isonzo; nonché Ubrane note, il festival Beer&Blues di Lokve e in passato è stato membro del consiglio di programma del festival Sajeta. Collabora inoltre al ciclo musicale transfrontaliero Musiche di Sconfine, dedicato alla promozione di giovani musicisti della nostra regione transfrontaliera.

 

“Da diversi anni al Kud Morgan stiamo lavorando alla costruzione di una rete musicale di cooperazione transfrontaliera tra diverse organizzazioni, associazioni, istituzioni e luoghi di ritrovo, al fine di creare una regione musicale transfrontaliera, in cui gli artisti si scambiano e il pubblico fluisce. Al di là delle arti, cerchiamo sinergie con le caratteristiche locali della nostra area: dalla gastronomia locale (il Mercato del mondo al festival Musiche dal mondo), alle bevande grazie alla collaborazione con l’azienda locale Reservoir Dogs al festival Beer&Blues di Lokve, fino all’organizzazione di concerti nei luoghi del patrimonio culturale. Per noi la cultura è più ampia dell’arte stessa”.

 

Stolić desidera contribuire alla costruzione di uno spazio transfrontaliero unico per i festival culturali e vede il futuro nel turismo culturale basato su un patrimonio culturale ricco e diversificato. “I concetti di cultura, patrimonio culturale, autenticità e unicità culturale della popolazione locale sono elementi chiave di molti concetti di turismo sostenibile che, in connessione con l’equità sociale e la qualità dell’ambiente di vita della popolazione locale, formano il suo carattere socioculturale. Per garantire che l’offerta culturale lavori a stretto contatto con il turismo sostenibile, stiamo lavorando per sviluppare una strategia transfrontaliera che combini gli eventi culturali con la promozione dell’immersione nell’atmosfera locale, della degustazione della cucina locale e della partecipazione agli eventi locali.”

Other news
Altre notizie