Srečanje evropskih prestolnic kulture v Estoniji / Riunione delle Capitali europee della cultura in Estonia

Člani ekipe GO! 2025 so se udeležili večdnevne konference oz. srečanja vseh preteklih, aktualnih in prihodnjih evropskih prestolnic kulture (EPK), ki so ga skupaj gostile ekipe prihajajočih evropskih prestolnic kulture Bad Ischl-Salzkammergut 2024 (Avstrija), Bodø 2024 (Norveška) in Tartu 2024 (Estonija). Srečanje je potekalo od 19. do 23. septembra 2023 v mestu Tartu v južni Estoniji.

 

Dogodek je bil razdeljen na tri dni, pri čemer je bil vsak dan posvečen enemu izmed zgoraj omenjenih gostujočih mest. 20. september je bil dan Bad Ischl-Salzkammergut 2024, kjer se je na pogovornem forumu obravnavala tema prihodnosti evropskih prestolnic kulture. Sledil je dan, namenjen ekipi Tartu 2024, ki je predstavila svoj uradni program, popoldan je bil na vrsti obisk odročne regije južne Estonije, ki je del EPK območja. Tam smo dodobra spoznali estonsko kulturo in sodelovanje turistično-kulturnega sektorja. Konferenca se je zaključila 22. septembra s predstavitvijo programa ekipe Bodø 2024, ki se je posvetila predvsem raziskovanju in temam trajnostne prihodnost skozi kulturo in obravnavala druge pomembne vidike evropskih prestolnic kulture (prostovoljci, otvoritvene slovesnosti, mednarodna sodelovanja, sodelovanje z regijo in občinami ipd.).

 

Skozi vse dni srečanja je potekalo mreženje sodelujočih EPK, izvedli so se številni umetniški nastopi gostujočih mest.

 

Udeležba na tovrstnih srečanjih je vitalnega pomena, saj vseskozi poteka razprava, izmenjava mnenj in izkušenj med sodelujočimi ekipami, kar prispeva k bogatejšemu razumevanju in izboljšanju koncepta EPK. To pripomore k boljši pripravi in izvedbi prihajajočih EPK projektov, kot je naš. Konferenca je ponudila tudi priložnost za spoznavanje kulturnih in umetniških praks različnih mest ter povezovanje z umetniki, kreativci in kulturnimi organizacijami iz drugod. To vse skupaj krepi mednarodno sodelovanje in omogoča izmenjavo idej za inovativne kulturne projekte, ki jih načrtujemo tudi sami kot GO! 2025.

 

Konferenca, ki smo se je udeležili, je takšnega obsega, da zahteva temeljito načrtovanje, usklajevanje različnih elementov ter zagotavljanje nemotenega poteka večdnevnega dogodka s številnimi udeleženci. Omogočila nam je, da kot bodoči organizatorji srečanja v letu 2024 (GO! 2025 Family meeting / družinsko srečanje) dobimo priložnost, da se poglobimo v izvedbo podobnega projekta in izmenjamo dragocene izkušnje za uspešno izvedbo prihodnje konference.

 

 

I membri del team di GO! 2025 hanno partecipato a una conferenza/riunione di più giorni di tutte le Capitali europee della cultura (CEC) passate, presenti e future, ospitata dai team delle prossime CEC Bad Ischl-Salzkammergut 2024 (Austria), Bodø 2024 (Norvegia) e Tartu 2024 (Estonia). L’incontro si è svolto dal 19 al 23 settembre 2023 a Tartu, nel sud dell’Estonia.

 

L’evento è stato suddiviso in tre giorni, ognuno dei quali è stato dedicato a una delle città ospitanti. Il 20 settembre è stato il giorno di Bad Ischl-Salzkammergut 2024, dove un forum di discussione ha affrontato il tema del futuro delle Capitali europee della cultura. È seguita una giornata dedicata al team di Tartu 2024, che ha presentato il suo programma ufficiale, e nel pomeriggio una visita alla remota regione dell’Estonia meridionale, che fa parte dell’area CEC. Lì abbiamo conosciuto la cultura estone e la cooperazione tra i settori del turismo e della cultura. La conferenza si è conclusa il 22 settembre con la presentazione del programma del team di Bodø 2024, che si è concentrato sulla ricerca e sui temi del futuro sostenibile attraverso la cultura e ha affrontato altri aspetti importanti delle Capitali europee della cultura (volontari, cerimonie di apertura, cooperazione internazionale, cooperazione con la regione e i comuni, ecc.)

 

Per tutti i giorni dell’incontro si sono svolte attività di networking tra le CEC partecipanti e si sono tenute alcune performance artistiche delle città ospitanti.

 

La partecipazione a questi incontri è fondamentale, in quanto le discussioni, gli scambi di opinioni e le esperienze tra i gruppi partecipanti hanno luogo durante tutto l’arco della giornata, contribuendo a una più ricca comprensione e al miglioramento del concetto di CEC. Ciò contribuisce a migliorare la preparazione e l’attuazione dei prossimi progetti CEC come il nostro. La conferenza è stata anche un’occasione per conoscere le pratiche culturali e artistiche di diverse città e per fare rete con artisti, creativi e organizzazioni culturali di altri Paesi. Tutto ciò rafforza la cooperazione internazionale e consente lo scambio di idee per progetti culturali innovativi, che noi stessi stiamo pianificando come GO! 2025.
La conferenza a cui abbiamo partecipato è di dimensioni tali da richiedere un’attenta pianificazione, il coordinamento dei vari elementi e il regolare svolgimento di un evento di più giorni con molti partecipanti. Ci ha permesso, in qualità di futuri organizzatori del Family Meeting GO! 2025 del 2024, di avere l’opportunità di approfondire la realizzazione di un progetto simile e di scambiare esperienze preziose per il successo di una futura conferenza.

Other news
Altre notizie