Danny Bazo, Marko Peljhan in Karl Yerkes v tesnem sodelovanju z Jonom Jenkinsom (NASA) predstavljajo robotsko/AV instalacijo SOMNIUM v Xcentru

 

Do 11. 10. 2022 bo v Novi Gorici robotska in avdiovizualna instalacija, ki je s svojo vsebino že navdušila obiskovalce v ZDA, Kanadi in tudi v Sloveniji. Novogoričan Marko Peljhan je skupaj s svojima doktorskima študentoma, zdaj že doktorjema, Dannyjem Bazom in Karlom Yerkesom od leta 2014 do leta 2016 ustvarjal instalacijo SOMNIUM v sklopu reizdence programa SETI (Search for ExtraTerestrial Intelligence) v tesnem sodelovanju z znastvenikom Jonom Jenkinsom (NASA).

 

 

Skupina strokovnjakov bi rada obiskovalcem omogočila, da razmišljajo o revolucionarnih odkritjih številnih eksoplanetov, ki jih je omogočil prvi eksoplanetarni observatorij KEPLER in o možnostih za obstoj življenja tudi drugje v naši galaksiji in seveda širše. Obenem avtorji preko robotskega sistema opozarjajo na makro- in mikro- dimenzije teh odkritij.

 

 

NASA je svoj prvi eksoplanetarni satelitski observatorij poimenovala po znanstveniku in tudi umetniku Johannesu Keplerju, avtorju romana Somnium (Sanje). V romanu se skrivajo vsa avtorjeva dognanja o gibanju takrat znanih planetov, sonca in naravnih satelitov, saj ga je zaradi nasprotovanja cerkvenih institucij, moral zaviti v obrambni semantični plašč fikcije. Namen misije KEPLER je bil odkrivanje planetov, ki imajo potencial za razvoj biološkega življenja podobnega Zemljinemu, v majhnem delčku naše galaksije. Rezultat misije je bil vsak teden večje število odkritih planetov, zvezdnih sistemov in t. i. Keplerjevih kandidatov. Predvsem hitro pa je raslo število odkritih eksoplanetov – Zemlji ekvivalentnih eksoplanetov –, ki so potencialni nosilci življenja in obstoja vode. Ta odkritja pomembno spreminjajo domnevo, da je življenje na Zemlji v Mlečni cesti edinstveno. S seboj nosijo pomembne posledice, ki jih ta projekt raziskuje.

 

Producent projekta Atol Uroš Veber je ob razstavi izjavil sledeče: »SOMNIUM je projekt, ki integralno povezuje in hkrati razlaga globoke povezave med umetnostjo in znanostjo – povezave, ki so v časih, ko je živel in delal Johannes Kepler, konec 16. in začetek 17. stoletja, bile naravne. V aktivnostih KONS so te povezave ključne in SOMNIUM je eden izmed primerov dobre prakse, ki jih v tem kontekstu želimo izpostaviti in predstaviti našim deležnikom.«

 

 

Somnium je bil razvit v sodelovanju s SETI Institute, kjer so bili Yerkes, Peljhan in Bazo del umetniškega rezidenčnega programa, ter programom MAT na Kalifornijski Univerzi v Santa Barbri (UCSB), kjer Peljhan deluje že od leta 2002 in je bil v zadnjih petih letih tudi predstojnik programa MATP. Projekt je nastal v tesnem sodelovanju z Jonom Jenkinsom (NASA).

 


Produkcija:
Zavod Projekt Atol
Koprodukcija: Systemics Lab, MAT, University of California Santa Barbara
V sodelovanju s: SETI Institute’s Artist in Residence Program

 

Delo je nastalo s podporo Ministrstva za kulturo RS in Mestne občine Ljubljana – Oddelka za kulturo.

Danny Bazo, Marko Peljhan e Karl Yerkes, in stretta collaborazione con Jon Jenkins (NASA), presentano a Xcenter l’installazione robotica/AV SOMNIUM

 

Fino al 11 ottobre 2022 a Nova Gorica ci sarà l’installazione robotica e audiovisiva che con i suoi contenuti ha già entusiasmato numerosi visitatori negli Stati Uniti, in Canada e anche in Slovenia. Dal 2014 al 2016, Marko Peljhan, artista nato a Nova Gorica, ha creato l’installazione SOMNIUM insieme ai suoi studenti del dottorato, ora già dottori, Danny Bazo e Karl Yerkes, nell’ambito del programma di residenza SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence), collaborando a stretto contatto con lo scienziato Jon Jenkins (NASA).

 

 

L’intento di questo gruppo di esperti è portare i visitatori a riflettere sulle scoperte rivoluzionarie di molti esopianeti, rese possibili dal primo osservatorio esoplanetario, KEPLER, e sulle probabilità di trovare vita anche altrove nella nostra galassia e, naturalmente, oltre. Nel contempo, gli autori vogliono mettere in luce le macro e micro dimensioni di queste scoperte attraverso il sistema robotico.

 

La NASA ha intitolato il suo primo osservatorio satellitare esoplanetario allo scienziato e artista Johannes Kepler, autore del romanzo Somnium (Sogno). Il romanzo contiene tutte le scoperte dell’autore sui movimenti dei pianeti allora conosciuti, del Sole e dei satelliti naturali, poiché ha dovuto avvolgerlo in un mantello semantico difensivo di finzione a causa dell’opposizione delle istituzioni ecclesiastiche. Lo scopo della missione KEPLER era scoprire i pianeti che in una piccola frazione della nostra galassia potrebbero supportare la vita con caratteristiche simili a quelle della Terra. Il risultato della missione è stato un numero di pianeti, di sistemi stellari e dei c.d. candidati Kepler scoperti che cresceva di settimana in settimana. Ma, ad aumentare rapidamente è stato soprattutto il numero dei pianeti scoperti – esopianeti simili alla Terra – che potenzialmente potrebbero presentare l’esistenza di vita e di acqua. Queste scoperte cambiano in maniera significativa il presupposto dell’unicità della vita sulla Terra nella Via Lattea e comportano conseguenze importanti che saranno esplorate nell’ambito del progetto.

 

Il produttore del progetto Atol Uroš Veber ha dichiarato quanto segue alla mostra: “SOMNIUM è un progetto che collega integralmente e allo stesso tempo spiega le profonde connessioni tra arte e scienza – connessioni che erano normali ai tempi in cui Johannes Kepler visse e lavorò, tra la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII secolo. Nelle attività di KONS, queste connessioni sono fondamentali e SOMNIUM è uno degli esempi di buone pratiche che vogliamo evidenziare e presentare in questo contesto ai nostri stakeholder.”

 

 

Somnium è stato sviluppato in collaborazione con il SETI Institute, dove Yerkes, Peljhan e Bazo facevano parte del programma di residenza per artisti, e il programma MAT presso l’Università della California a Santa Barbara (UCSB), dove Peljhan lavora già dal 2002 ed è stato negli ultimi cinque anni anche capo del programma MATP. Il progetto è stato creato in stretta collaborazione con Jon Jenkins (NASA).

 


Produzione:
Zavod Projekt Atol
Coproduzione: Systemics Lab, MAT, University of California Santa Barbara
In collaborazione con: SETI Institute’s Artist in Residence Program

 

L’opera è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia e del Comune città di Lubiana – Assessorato alla Cultura.

Other news
Altre notizie