Skladatelja GO! Borderless Opera Lab / I compositori dell’opera senza confini

Skladatelja Sara Caneva in Juraj Marko Žerovnik sta avtorja opernega diptiha GO! Borderless Opera Lab, ki ga bodo na Trgu Evrope v Novi Gorici premierno izvedli v četrtek, 14. septembra, ob 20. uri. Svetovno praizvedbo čezmejnega projekta pripravlja Piccolo Opera Festival pod umetniškim vodstvom Gabriela Ribisa in je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica. Mlada skladatelja sta snov za operi nabirala na ustvarjalni rezidenci med Gorico in Novo Gorico, raziskovala sta korenine in identiteto območja, vsebino sta črpala iz kulturne in zgodovinske dediščine Gorice in Nove Gorice.  

 

Sara Caneva, italijanska skladateljica, dirigentka in pianistka, je trenutno tudi raziskovalka na Univerzi v Birminghamu, kjer preučuje vpliv vizualnih informacij na glasbeno prakso, zanima jo potencial vključujočih oblik gledališča. Leta 2020 je bila nominirana za nagrado Classical:NEXT! Innovation Award in povabljena na prvo LaMaestra tekmovanje dirigentk na pariški filharmoniji. Dirigirala je že celo vrsto svetovnih novitet po vsej Evropi, njena dela naročajo in izvajajo znane svetovne institucije, kot so beneška La Fenice, Mozarteum iz Salzburga, Moskovska filharmonija in drugi. Večkrat je bila izbrana kot rezidenčna skladateljica in v tem kontekstu napisala vrsto glasbenih kompozicij in izpeljala serijo meddisciplinarnih projektov. Za projekt je napisala enodejanko Radice Posizione Distanza (Izvor, Položaj, Razdalja). Trodelna skladba se navezuje na tematiko meje in mejnosti, reke Soče, bivše umobolnice Franca Basaglie. V libretu ponazarja dialog med žensko (Gorica / Nova Gorica) in psihoterapevtom (Dr. Reka).

 

Juraj Marko Žerovnik, slovensko-hrvaški skladatelj, je diplomiral iz klavirja in kompozicije na Akademiji za glasbo v Zagrebu in je profesor asistent na Glasbeni akademiji v Pulju. V Karlsruheju v Nemčiji se je učil pri Markusu Hechtleju, Vitu Žuraju in Wolfgang Rihmu. Njegova dela so izvajali že ob začetku ustvarjalne kariere (Magnificat v letu 2009, Allegro molto appassionato za klavirski trio v letu 2011). Svoj Koncert za klavir in orkester je kot solist zaigral z Varaždinskim komornim orkestrom pod taktirko Pavla Dešpalja. Delo Ištipana hartija za soliste, zbor in simfonični orkester, ki mu ga je naročilo Hrvaško državno gledališče na Reki, je bilo premierno izvedeno leta 2016, svoje znanje kompozicije je izpilil s pomočjo Sebastiana Themessla, Zeynepa Gedizlioğluja in Irvian Ardittija. Od leta 2022 Žerovnik obiskuje podiplomski študij v Ljubljani pri Vitu Žuraju. Njegov del diptiha, Pred vrati postave, je nastal po navdihu romanu Proces Franza Kafke in obravnava metaforo meje, ki je v tem primeru stavba, »Dom postave«. 

 

Režijski koncept komornega opernega diptiha in ustvarjalno podporo je prispeval Igor Pison, dirigirala bo Sara Caneva. Instrumentalni delež oper bo oblikoval GO! Borderless Orchestra, ki povezuje italijanske in slovenske instrumentaliste in je nastal s sodelovanjem Piccolo Opera Festivala s Kulturnim centrom Lojze Bratuž, Slovenskim centrom za glasbeno vzgojo Emil Komel, Glasbenim društvom NOVA in Glasbeno šolo Nova Gorica. Sodelovali bodo tudi člani zagrebške skupine Cantus Ansambl. 

 

I compositori Sara Caneva e Juraj Marko Žerovnik sono gli autori del dittico operistico GO! Borderless Opera Lab che sarà presentato in prima assoluta in Piazza della Transalpina a Nova Gorica giovedì 14 settembre alle ore 20.00. La prima mondiale del progetto transfrontaliero è organizzata dal Piccolo Opera Festival sotto la direzione artistica di Gabriele Ribis e fa parte del programma ufficiale della Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia.  I giovani compositori hanno raccolto il materiale per l’opera durante una residenza creativa tra Gorizia e Nova Gorica, esplorando le radici e l’identità del territorio, attingendo contenuti dal patrimonio culturale e storico di Gorizia e Nova Gorica.

 

Sara Caneva, compositrice, direttrice d’orchestra e pianista italiana, è attualmente anche ricercatrice presso l’Università di Birmingham, dove studia l’impatto dell’informazione visiva sulla pratica musicale e si interessa al potenziale delle forme inclusive di teatro. Nel 2020 è stata nominata per il Classical:NEXT! Innovation Award ed è stata invitata a partecipare al primo Concorso LaMaestra per direttori d’orchestra donne presso la Filarmonica di Parigi. Ha diretto una vasta gamma di prime mondiali in tutta Europa e le sue opere sono state commissionate ed eseguite da istituzioni di fama mondiale come La Fenice di Venezia, il Mozarteum di Salisburgo, la Filarmonica di Mosca e altre. È stata più volte selezionata come compositrice in residenza e in tale contesto ha scritto una serie di composizioni musicali e realizzato una serie di progetti interdisciplinari. Per GO! Borderless Opera ha composto l’atto unico Radice Posizione Distanza, un’opera in tre parti che si riferisce ai temi del confine, al fiume Isonzo e all’ex ospedale psichiatrico diretto da Franco Basaglia. L’opera raffigura una sessione di psicoterapia con una donna (Gorizia/ Nova Gorica) e un dottore (Dr. Reka).

 

Juraj Marko Žerovnik, compositore sloveno-croato, si è diplomato in pianoforte e composizione presso l’Accademia di Musica di Zagabria ed è attualmente assistente professore presso l’Accademia di Musica di Pola. A Karlsruhe, in Germania, ha studiato con Markus Hechtle, Vito Žuraj e Wolfgang Rihm. Le sue opere sono state eseguite sin dall’inizio della sua carriera creativa (Magnificat nel 2009, Allegro molto appassionato per trio pianistico nel 2011). Ha eseguito il suo Concerto per pianoforte e orchestra come solista con l’Orchestra da Camera di Varaždin sotto la direzione di Pavle Dešpalj. Il suo lavoro Ištipana hartija per solisti, coro e orchestra sinfonica, commissionato dal Teatro nazionale croato di Fiume, è stato eseguito in prima assoluta nel 2016. Žerovnik ha affinato le sue capacità compositive con l’aiuto di Sebastian Themessl, Zeynep Gedizlioğlu e Irvine Arditti. Dal 2022 Žerovnik frequenta un corso di studi post-lauream a Lubiana presso Vito Žuraj. La sua parte del dittico GO! Borderless Opera Lab, Davanti alla legge, è ispirata al romanzo di Franz Kafka e tratta la metafora del confine, che in questo caso assume la forma di un edificio, la “Casa della Legge”.

 

Igor Pison ha contribuito all’ideazione della regia di questo dittico operistico e ha fornito il supporto creativo; la direzione d’orchestra è affidata a Sara Caneva. Ad accompagnare entrambe le opere è la GO! Borderless Orchestra, una compagine che unisce musicisti italiani e sloveni, sorta grazie alla collaborazione del Piccolo Opera Festival con il Kulturni center Lojze Bratuž, il Centro sloveno per l’educazione musicale Emil Komel, l’associazione Glasbeno društvo NOVA e la Glasbena šola Nova Gorica. In questa occasione, l’orchestra si arricchisce di alcuni elementi provenienti dal Cantus Ansambl (Zagabria).

Other news
Altre notizie