Romina Kocina, direktorica EZTS GO / Romina Kocina, Direttrice del GECT GO

»Ekipa je mlada, motivirana, z dobrim strokovnim znanjem in v prihodnjih letih se obetajo novi izzivi in novi evropski programi. Komaj čakam, da začnem,” je lani ob nastopu službe direktorice Evropskega združenja za teritorialni razvoj (EZTS) dejala Romina Kocina. EZTS GO je tista organizacija na goriški strani, ki so jo ustanovile občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter – Vrtojba z namenom opredelitve in reševanja skupnih izzivov, oblikovanja skupne strategije za čezmejne projekte in pravi partner za čezmejno evropsko prestolnico kulture. EZTS GO je bistvu naša »sestra« v Gorici.

 

Romina Kocina dve državi živi vsakodnevno. Prebiva v Kaprivi na italijanski strani, otroštvo je preživela v Mirnu na slovenski, dnevno prehaja iz Gorice, kjer ima EZTS GO sedež, v Novo Gorico na sedež GO! 2025. Naravno prehaja iz enega jezika v drugega. Zato si še toliko bolj želi povezati obe mesti, prebroditi birokratske ovire, povezati organizacije, društva in ljudi med seboj, uresničiti vizijo evropske prestolnice kulture.

 

Je politologinja, ki se je že na začetku svoje poti zanimala za področje raziskav, inovacij in evropskega sodelovanja. Njena službena kariera se je začela pri Friuli Innovazione, Videmskem raziskovalnem in tehnološkem centru, usmerila se je na področje evropskih projektov in prenosa tehnologij. Od leta 2016 je bila koordinatorka skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

 

»Počaščena sem in upam, da bom kos izzivu na EZTS. To je mlada, dinamična realnost, ki je v preteklih letih že pokazala svoj potencial in zmožnosti, kar dokazujejo številni projekti, ki jih je združenje spravilo pod streho,« pravi Kocinova. EZTS GO upravlja Sklad za male projekte GO! 2025, financiran s programa Interreg Italia-Slovenija 2021-2027 (skupni znesek Sklada znaša 8 milijonov evrov), katerega glavni cilj je priprava čezmejnega teritorija na Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica 2025. Prav pred kratkim so objavili prvi razpis za 3 milijone evrov.

 

“Il team è giovane, motivato, con buone competenze e nei prossimi anni si prospettano nuove sfide e nuovi programmi europei. Non vedo l’ora di iniziare”, ha dichiarato Romina Kocina quando ha assunto l’incarico di Direttrice del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT GO) lo scorso anno. Il GECT GO è quell’organizzazione goriziana creata dai comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba per individuare e affrontare le sfide comuni, sviluppare una strategia comune per i progetti transfrontalieri ed è quindi il giusto partner per la Capitale europea della cultura transfrontaliera. Il GECT GO è essenzialmente la nostra “sorella” goriziana.

 

Romina Kocina vive quotidianamente i due Paesi. Vive a Capriva sul lato italiano, ha trascorso la sua infanzia a Miren sul quello sloveno, si sposta quotidianamente da Gorizia, dove ha sede il GECT GO, a Nova Gorica, dove ha sede GO! 2025. Passa tranquillamente da una lingua all’altra. Perciò è ancora più motivata a collegare le due città, a superare le barriere burocratiche, a mettere in contatto organizzazioni, associazioni e persone e a realizzare la visione della Capitale europea della cultura.

 

È una politologa che si è interessata alla ricerca, all’innovazione e alla cooperazione europea fin dall’inizio della sua carriera. La sua carriera è iniziata presso Friuli Innovazione, il Centro di ricerca e tecnologia di Udine, occupandosi di progetti europei e trasferimento tecnologico. Dal 2016 è stata coordinatrice del Segretariato congiunto del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020.

 

“Sono onorata e sono fiduciosa che terrò testa alla sfida del GECT, GO una realtà giovane e dinamica che ha già dimostrato negli anni le sue capacità e il suo potenziale, come dimostrano i numerosi progetti che l’associazione ha portato a termine”, afferma Kocina. Il GECT GO gestisce il Fondo Piccoli Progetti GO! 2025, finanziato dal programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027 (l’importo totale del Fondo è di 8 milioni di euro), il cui obiettivo principale è preparare il territorio transfrontaliero per la Capitale europea della cultura Nova Gorica-Gorizia 2025, e ha da poco pubblicato il primo bando per 3 milioni di euro.

Other news
Altre notizie