Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica.

Rok za prijavo je 17. 1. 2022.

Kandidati bodo morali poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, ki jih določa Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), najmanj specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
 • poznavanje strokovnega področja dela zavoda,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • znanje italijanskega in angleškega jezika na višji ravni,
 • sposobnost organiziranja in vodenja.

Kandidati bodo morali prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

V priponki je objavljeno celotno besedilo javnega razpisa za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda GO! 2025.

La Commissione per le questioni di mandato elettorale e di nomina del Consiglio Comunale del Comune di Nova Gorica bandisce una gara pubblica per la carica di amministratore dell’ente pubblico GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura, Nova Gorica.

La scadenza per le applicazioni è il 17 gennaio 2022.

Oltre alle condizioni generali previste dalla legge, i candidati dovranno soddisfare anche le seguenti condizioni previste dal Decreto sulla costituzione dell’ente pubblico Javni zavod GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura, Nova Gorica:

 • formazione universitaria superiore (vecchio ordinamento), almeno specializzazione in alta formazione professionale (vecchio ordinamento), laurea magistrale (laurea di secondo livello secondo il livello Bologna o laurea magistrale a ciclo unico), laurea magistrale in alta formazione professionale (vecchio ordinamento),
 • almeno cinque anni di esperienza manageriale,
 • conoscenza del campo professionale di lavoro del zavod,
 • conoscenza attiva della lingua slovena,
 • alto livello di conoscenza della lingua italiana e inglese,
 • capacità di organizzare e condurre.

I candidati dovranno allegare alla richiesta di partecipazione anche un curriculum vitae ed il programma di sviluppo dell’istituto per la durata del mandato.

In allegato il bando completo di gara per il posto vacante di direttore del Istituto pubblico GO! 2025.

JR DIREKTOR EPK
Other news
Altre notizie