Odprta pot k urejanju osrednjega območja evropske prestolnice kulture / Strada spianata per la trasformazione dell'area centrale della Capitale europea della cultura

Foto: Ana Rojc

V torek so ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in novogoriški župan Samo Turel v Novi Gorici s stiskom rok pospremili podpis Dogovora o sodelovanju pri projektu Evropska prestolnica kulture 2025. Gre za pomemben korak za razvoj mesta, širše regije, države in za potezo ključnega pomena za ureditev potrebne infrastrukture na osrednjem območju projekta EPK. V pričakovanju leta 2025 bo tako urejeno območje železniške postaje skupaj s tremi objekti – Tovornim skladiščem (razskladiščem), stavbo SVKT in železniškim zdravstvenim domom, zgrajen pa bo tudi nadstandardni podhod pod železniškimi tiri s kolesarsko stezo.  

 

V letu 2025 bosta na tem območju potekala dva pomembna EPK projekta, in sicer EPIC, platforma za interpretacijo stoletja, ki bo obravnavala zapleteno zgodovino čezmejnega območja, in Super 8, skupnostni center, ki bo povezoval kulturne in umetniške vsebine z lokalno gastronomijo. V prostorih železniškega zdravstvenega doma bo predvidoma informacijsko središče in podporni prostori za prireditve na Trgu Evrope. 

 

Ministrica Alenka Bratušek je ob podpisu dogovora dejala: »Vesela sem, da nam je le uspelo, kajti brez obnove si sploh ne predstavljam, kako bi projekt EPK, ki je eden od pomembnejših projektov v prihodnosti za našo državo, sploh izpeljali. Moje sodelavce na direkciji čaka v nadaljevanju trdo delo. Obnova bi morala biti zaključena do konca leta 2024. Verjamem, da nam bo uspelo.« 

 

Urejanje območja v okviru podpisanega govora je del celovitejših rešitev, ki jih Mestna občina Nova Gorica načrtuje na območju tik ob meji. Prenovljen bo tudi Trg Evrope in vzpostavljen zeleni pas vzdolž meje med nekdanjim solkanskim mejnim prehodom in Rafutskim parkom ter vilo. 

 

Martedì scorso, la ministra delle Infrastrutture Alenka Bratušek, il direttore generale delle Ferrovie slovene Dušan Mes e il sindaco di Nova Gorica Samo Turel si sono stretti la mano a Nova Gorica per siglare l’Accordo di collaborazione per la Capitale europea della cultura 2025, un passo importante per lo sviluppo della città, dell’ampia regione transfrontaliera e del Paese, e una mossa fondamentale per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie nell’area centrale del progetto CEC. In previsione del 2025 l’area della stazione Transalpina sarà riqualificata, insieme a tre edifici – il Magazzino merci, l’edificio SVKT e il Centro sanitario ferroviario – e verrà realizzato un sottopassaggio sotto i binari ferroviari con una pista ciclabile.

 

Nel 2025 nell’area si svolgeranno due importanti progetti CEC: EPIC, una piattaforma per l’interpretazione del secolo che affronterà la complessa storia dell’area transfrontaliera, e Super 8, un centro comunitario che unirà contenuti culturali e artistici con la gastronomia locale. Nelle strutture del Centro sanitario ferroviario sono previsti un centro informazioni e strutture di supporto per gli eventi in Piazza della Transalpina.

 

Alla firma dell’accordo la ministra Alenka Bratušek ha dichiarato: “Sono contenta che ci siamo riusciti, perché senza la ristrutturazione non riesco a immaginare come saremmo riusciti a completare il progetto CEC, che è uno dei progetti più importanti per il nostro Paese per il futuro. I miei colleghi della Direzione hanno davanti a sé un periodo intenso. La ristrutturazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2024. Sono fiduciosa che ce la faremo”.

 

La riqualificazione dell’area nell’ambito di questo accordo fa parte delle soluzioni più ampie che il Comune città di Nova Gorica sta pianificando per la zona a ridosso del confine. Anche Piazza della Transalpina verrà rinnovata e verrà creata un corridoio verde lungo il confine tra l’ex valico di Salcano e il Parco del Rafut, insieme a Villa Lasciac.

Other news
Altre notizie