Nova Gorica, Ravnikarjevo mesto / Nova Gorica, la città di Ravnikar

Leto 2023 je Vlada Republike Slovenije razglasila za Ravnikarjevo leto, posvečeno raziskovanju, predstavljanju in ozaveščanju o arhitektu Edvardu Ravnikarju, čigar dediščina nosi velik pomen za Novo Gorico. Njegova urbanistična rešitev za gradnjo Nove Gorice se je pričela uresničevati leta 1947 in čeprav je pri načrtovanju mesta sodeloval le v prvih letih, ga je kljub temu zaznamoval s temeljnimi potezami in značajem modernističnega mesta. Mestna občina Nova Gorica je zato letos lepo število projektov posvetila temu velikemu možu, poklonili pa se mu bomo tudi v okviru programa evropske prestolnice kulture. 

 

Eden izmed takšnih projektov v okviru GO! 2025 je Sijoče nevidno mesto, ki ga vodi Kulturno društvo MoTA – Muzej tranzitorne umetnosti. Posvečal se bo mestu, kakršno bi lahko bilo, če Ravnikarjeve originalne zasnove ne bi spreminjali tektonski politični in ideološki premiki izzvenevanja druge svetovne vojne. Projekt bo tej nerealizirani Novi Gorici podelil vidnost in oprijemljivost – mapiranje nevidnih Novih Goric bo izvedeno z razstavo in intervencijo in situ, ki bo senčno mesto, ki tako zelo določa življenje v realnem mestu, vsaj deloma izrisala tudi v prostoru. 

 

Modernističnemu mestu se posveča tudi Ab initio, namenjen raziskovanju zgodovine Nove Gorice, vodi ga zavod Magistrala. Glavni cilj projekta je ohraniti in promovirati snovno in nesnovno dediščino mesta ter jo soustvarjati skupaj z lokalno skupnostjo, narejena bo tudi analiza in predstavitev drugih novih (modernističnih) mest, ki so v Evropi dvajsetega stoletja nastale ab initio, iz nič. 

 

Tudi v osrednjem projektu čezmejne prestolnice kulture, naslovljenem EPIC – European Platform for the Interpretation of the Century (evropska platforma interpretacije 20. stoletja), bo vključeno obdobje nastanka mesta in refleksija znotraj evropske dimenzije. Skozi Episkop, ki ga pripravlja novogoriška Raziskovalna postaja ZRC SAZU, bodo znanstveni raziskovalci v enem od sklopov obravnavali modernistično dediščino Nove Gorice, ta dediščina pa je tudi predmet obravnave skozi rezidenčni program R.o.R. zavoda BridA, v okviru katerega se izvaja interpretacija Ravnikarjeve in modernistične arhitekture skozi perspektivo sodobne umetnosti. 

 

Ravnikarju bo tematsko posvečena tudi letošnja proslava na predvečer novogoriškega občinskega praznika 9. septembra, v Novi Gorici pa bomo na temo arhitekture, urbanizma in razumevanja prostora 6. oktobra gostili največji arhitekturni dogodek leta, in sicer Dan arhitektov, ki se v to mesto seli prav zaradi Ravnikarjevega leta. 

 

Il Governo della Repubblica di Slovenia ha dichiarato il 2023 l’Anno di Ravnikar, dedicandolo alla ricerca, alla presentazione e alla conoscenza dell’architetto Edvard Ravnikar, la cui eredità è di grande importanza per Nova Gorica. La sua soluzione urbanistica per la costruzione di Nova Gorica iniziò ad essere attuata nel 1947 e, sebbene egli fosse coinvolto nella pianificazione della città solo nei primi anni, la caratterizzò comunque con i tratti fondamentali e il carattere di una città modernista. Quest’anno il Comune città di Nova Gorica ha quindi dedicato diversi progetti a questo grande uomo e gli renderà omaggio anche nell’ambito del programma della Capitale europea della cultura.

 

Uno di questi progetti nell’ambito di GO!2025 è la Splendente Città Invisibile, diretto dall’Associazione Culturale MoTA – Museo d’Arte Transitoria di Lubiana. Il progetto si concentrerà sulla città come avrebbe potuto essere se il progetto originale di Ravnikar non fosse stato alterato dai cambiamenti politici e ideologici della Seconda guerra mondiale. Il progetto darà visibilità e tangibilità a questa Nova Gorica non realizzata – la mappatura delle Nova Gorica invisibili sarà realizzata attraverso una mostra e un intervento site specific, che mapperà almeno in parte anche nello spazio la città invisibile che definisce gran parte della vita nella città reale.

 

Ab initio, dedicato alla ricerca sulla storia di Nova Gorica, è anche dedicato alla città modernista ed è gestito dall’Istituto Magistrala. L’obiettivo principale del progetto è quello di preservare e promuovere il patrimonio materiale e immateriale della città e di co-crearlo insieme alla comunità locale, nonché di analizzare e presentare altre nuove città (moderniste) sorte ab initio, da zero, nell’Europa del XX secolo.

 

Anche il progetto centrale della Capitale europea della cultura transfrontaliera, intitolato EPIC – European Platform for the Interpretation of the Century (Piattaforma Europea per l’Interpretazione del Secolo), includerà il periodo di creazione e una riflessione sulla città all’interno della dimensione europea. Attraverso l’Episcopio, preparato dalla Stazione di Ricerca della ZRC SAZU di Nova Gorica, i ricercatori scientifici affronteranno, in uno dei filoni, il patrimonio modernista di Nova Gorica, che è anche oggetto del programma di residenza R.o.R. dell’Istituto BridA, che interpreta l’architettura di Ravnikar e quella modernista attraverso la lente dell’arte contemporanea.

 

Quest’anno anche la celebrazione alla vigilia della festa comunale di Nova Gorica, il 9 settembre, sarà tematicamente dedicata a Ravnikar, mentre il 6 ottobre Nova Gorica ospiterà il più grande evento architettonico dell’anno, la Giornata degli architetti, che si sposta in questa città proprio in virtù dell’anno di Ravnikar, sul tema dell’architettura, dell’urbanistica e della comprensione dello spazio.

 

Other news
Altre notizie