Naj bo to epicenter kulture v Evropi / L'epicentro della cultura in Europa

Foto: Luka Carlevaris

Slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko in italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano bosta skupaj promovirala evropsko prestolnico kulture Nove Gorice in Gorice kot pomemben nacionalni projekt. Želita si, da bi mesti postali pomemben epicenter kulture v Evropi. Tako je bilo rečeno na njunem prvem srečanju v ponedeljek v Novi Gorici.

 

Ministra sta se najprej rokovala na Trgu Evrope, sledilo je delovno srečanje na novogoriški občini. Ministrica Asta Vrečko, ki sta jo spremljala Kaja Širok, državna sekretarka iz kabineta predsednika vlade, sekretar na Ministrstvu za kulturo Marko Rusjan in drugi, je v izjavi po srečanju dejala, da EPK 2025 simbolizira prvine, ki jih evropska prestolnica kulture vsebuje, to je, da skozi kulturo in umetnost povezuje lokalno skupnost in hkrati omogoča, da območje zaživi v novi luči.

 

Po besedah Sangiuliana je prestolnica kulture velik projekt, v katerega verjamejo, njegova kulturna in duhovna podstat pa da poudarjata združeno Evropo. Spomnil je, da gre za območje, od koder izhajajo mnogi pomembni pisatelji, pri katerih se je izkušnja meje pokazala kot dodana vrednost. Dodal je, da moramo območje izpostaviti ne samo na področju kulture, ampak tudi na področju gospodarstva – vinarstva, kulinarike, turizma. »Veliko je skupnih potencialov,« je sklenil.

 

V nadaljevanju sta se ministrica in minister pogovarjala tudi o velikih evropskih manifestacijah, na katerih bosta obe državi v ospredju; o bližajočem se frankfurtskem knjižnem sejmu, kjer bo Slovenija oktobra častna gostja, to štafeto bo prihodnje leto prevzela Italija, ter o knjižnem sejmu v Bologni, kjer bo Slovenija častna gostja v prihodnjem letu.

 

Župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel je ministroma predstavil nekaj uspešnih čezmejnih projektov, ki že potekajo v okviru priprav na EPK, kot so Visavi festival, Filmsko mesto / Cinecitta in Čezmejni operni laboratorij (GO! Borderless Opera Lab) ter željo, da bi na območju Trga Evrope uspeli skupaj vzpostaviti enotno »Borderless Area«, ki bo omogočala organizacijo čezmejnih prireditev brez podvojene administracije in dvojnih stroškov. Goriški župan Rodolfo Ziberna je dodal, da moramo gledati, kakšna bo zapuščina evropske prestolnice, a ne le v letu potem, pač pa deset, dvajset, trideset let zatem, in ne le v kulturi in turizmu, pač pa tudi na področju dela, gospodarstva in nasploh življenja na tem, z vidika evropskih norm in direktiv velikokrat težavnem mejnem območju. »Na tem področju smo lahko laboratorij, kjer naj se evropske norme pišejo na novo,« je sklenil.

 

La Ministra della Cultura slovena Asta Vrečko e il Ministro della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano promuoveranno insieme la Capitale europea della cultura di Nova Gorica e Gorizia come importante progetto nazionale. Il desiderio comune è che le due città diventino un importante epicentro della cultura in Europa, come hanno dichiarato durante il loro primo incontro a Nova Gorica lunedì.

 

I due ministri si sono prima stretti la mano in Piazza della Transalpina e poi hanno proseguito con una riunione presso il comune di Nova Gorica. La Ministra Asta Vrečko, accompagnata da Kaja Širok, Segretaria di Stato alla Cultura del governo, dal Segretario Marko Rusjan e altri, ha dichiarato dopo l’incontro che la CEC 2025 simboleggia gli elementi che la Capitale europea della cultura contiene, cioè che collega la comunità locale attraverso la cultura e l’arte, e allo stesso tempo permette al territorio di rivivere sotto una nuova luce.

 

Sangiuliano ha affermato che la Capitale della Cultura è un grande progetto in cui crede e che la sua essenza culturale e spirituale sottolinea un’Europa unita. Ha ricordato che questa è un’area da cui provengono molti scrittori importanti, per i quali l’esperienza di confine si è rivelata un valore aggiunto. Sostiene inoltre che l’area dovrebbe essere valorizzata non solo nella sfera culturale, ma anche in quella economica – vino, gastronomia, turismo. “C’è un grande potenziale comune”, ha concluso.

 

Il Ministro e la Ministra hanno anche discusso dei grandi eventi europei in cui entrambi i Paesi saranno in prima linea; la prossima Fiera del Libro di Francoforte, dove la Slovenia sarà ospite d’onore in ottobre e passerà il testimone all’Italia per l’anno prossimo, e la Fiera del Libro di Bologna, dove la Slovenia sarà ospite d’onore l’anno prossimo.

 

Il sindaco di Nova Gorica, Samo Turel, ha presentato ai ministri alcuni progetti transfrontalieri di successo già in corso nell’ambito delle preparazioni per la CEC, come il Festival Visavi, Cinecittà e il GO! Borderless Opera Lab. Inoltre, ha espresso il suo desiderio di creare un’unica “Borderless Area” in Piazza della Transalpina, che consentirebbe l’organizzazione di eventi transfrontalieri senza duplicazioni di amministrazione e costi. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha aggiunto che bisogna guardare a quale sarà l’eredità della capitale europea non solo nell’anno successivo, ma tra dieci, venti, trent’anni, e non solo per la cultura e il turismo, ma anche per il lavoro, l’economia e la vita in generale in quest’area di confine, spesso difficile dal punto di vista delle norme e delle direttive europee: “In questo campo possiamo essere un laboratorio dove riscrivere le norme europee”, ha concluso.

Other news
Altre notizie