Dr. Mojca Stubelj Ars: Xcenter bo vozlišče prestolnice / Dott.ssa Mojca Stubelj Ars: L’Xcenter sarà l’hub della capitale

Dr. Mojca Stubelj Ars, vodja Xcentra, sodelavka GO! 2025. Je doktorica znanosti na področju znanosti o okolju, strokovnjakinja na področju trajnostnega turizma, doživljajske pedagogike in zgodnjega učenja jezikov. Znotraj GO! 2025 vodi Xcenter, center kreativnih praks v središču Nove Gorice, ki deluje kot vozlišče inovativnosti, podjetništva, umetnosti, izobraževanja in raziskovanja. Center spodbuja inovativnost v kulturno-kreativnih industrijah, eksperimentalno raziskovanje skozi napredne delavnice, razvojne projekte in produktivno druženje. Xcenter je eden poglavitnih projektov evropske prestolnice kulture GO! 2025.

 

Mojca se je meseca maja udeležila mednarodne konference »How borderless is culture?« na temo mobilnosti v organizaciji estonske evropske prestolnice kulture Tartu 2024. Prinesla je dragocene izkušnje in povezave s kulturnimi centri in organizacijami, ki jih bo izkoristila pri nadaljnjem delu v Xcentru in GO! 2025.

 

Teme, ki jih Mojca nagovarja skupaj z nosilci projektov, se dotikajo znanosti, tehnologije in umetnosti ter pedagogike. Kot vodja Xcentra koordinira galerijo, delavnico, številna predavanja, okrogle mize in konference. V prostorih Xcentra boste pogosto videli skupinice mladih, ki skupaj ustvarjajo na številnih inovativnih delavnicah, saj Xcenter nudi mladim prostor za druženje in jih spodbuja k ustvarjanju. Pred kratkim sta denimo dijaka elektrotehniške smeri Šolskega centra Nova Gorica pod vodstvom mentorjev iz podjetja Instrumentation Technologies digitalizirala mizo za namizni nogomet.

 

Xcenter je nastal med drugim s podporo mreže konS ≡ Platforme za sodobno raziskovalno umetnost, ki po vsej Sloveniji sistematično dela na izboljšanju pogojev za umetniško produkcijo na presečišču umetnosti, znanosti, tehnologije in družbe, izobraževanju mladih in ustvarjalcev na področju sodobnih umetniških praks, ter spodbuja vključevanje prodornega umetniškega mišljenja v nastajanje družbenih in produktnih inovacij.

 

Nedolgo nazaj nam je Mojca sporočila, da so se na strehi Xcentra pričele prve meritve okoljskih parametrov za projektiranje in realizacijo prve zelene strehe v mestu. Med najzanimivejšimi pa je gotovo intermedijska galerija, ki mestu prinaša nov pogled na sodobno umetnost. Ta hip v njej gostijo bienale tekstilne umetnosti, kjer predstavljajo izdelke študentov Akademije Umetnosti Univerze v Novi Gorici, ki so nastali z vključevanjem elektronskih komponent v tkanine in druge predmete, ki na dotik ali dražljaj ustvarijo vizualno ali zvočno projekcijo.

 

»Skupaj z nosilci projektov iz prijavne knjige, goriškimi ustvarjalci in čezmejnimi partnerji bomo v naslednjih dveh letih izvajali kulturno izobraževalne programe, relevantne tako za lokalno skupnost kot evropske trende sodobne umetnosti in trajnostnega razvoja. Cilj Xcentra je imeti odrta vrata in nuditi priložnosti za vse kreativne posameznike, mlade in druge zainteresirane ter peljati del zapuščine EPK v prihodnost našega somestja.«

 

Dott.ssa Mojca Stubelj Ars, responsabile di Xcenter, collaboratrice di GO! 2025, è dottoressa di ricerca in scienze ambientali, esperta di turismo sostenibile, pedagogia esperienziale e apprendimento precoce delle lingue. Nell’ambito di GO! 2025 gestisce Xcenter, un centro per le pratiche creative nel centro di Nova Gorica, che funge da hub per l’innovazione, l’imprenditorialità, l’arte, l’istruzione e la ricerca. Il centro promuove l’innovazione nelle industrie culturali e creative, la ricerca sperimentale attraverso workshop avanzati, progetti di sviluppo e socializzazione produttiva. Xcenter è uno dei progetti principali della Capitale europea della cultura GO! 2025.

 

A maggio, Mojca ha partecipato alla conferenza internazionale “How borderless is culture?” sulla mobilità organizzata da Tartu 2024, la Capitale europea della cultura estone, portando con sé preziose esperienze e connessioni con centri e organizzazioni culturali che utilizzerà nel suo futuro lavoro presso Xcenter e GO! 2025.

 

I temi che Mojca affronta insieme ai promotori del progetto riguardano la scienza, la tecnologia, l’arte e la pedagogia. In qualità di responsabile dell’Xcenter, Mojca coordina la galleria, il laboratorio, il workshop, numerose conferenze, tavole rotonde e convegni. Spesso si vedono gruppi di giovani che lavorano insieme nei numerosi laboratori innovativi dell’Xcenter, che offre ai giovani uno spazio di socializzazione e li incoraggia a creare. Recentemente, ad esempio, gli studenti della scuola Šolski center Nova Gorica, sotto la guida dei tutor di Instrumentation Technologies, hanno digitalizzato un calcio balilla.

 

Xcenter è stato creato, tra l’altro, con il sostegno della rete konS ≡ Platform for Contemporary Art Research, che lavora sistematicamente in tutta la Slovenia per migliorare le condizioni della produzione artistica all’intersezione tra arte, scienza, tecnologia e società, per formare giovani e creatori nel campo delle pratiche artistiche contemporanee e per incoraggiare il coinvolgimento del pensiero artistico innovativo nella creazione di innovazioni sociali e di prodotto.

 

Non molto tempo fa, Mojca ci ha informato che sul tetto dell’Xcenter sono iniziate le prime misurazioni dei parametri ambientali per la progettazione e la realizzazione del primo tetto verde della città. Una delle più interessanti è sicuramente la Galleria Intermedia, che porta in città una nuova prospettiva sull’arte contemporanea. Attualmente ospita una biennale di arte tessile, con prodotti degli studenti dell’Accademia delle Arti dell’Università di Nova Gorica, creati integrando componenti elettronici in tessuti e altri oggetti che, se toccati o stimolati, creano una proiezione visiva o sonora.

 

“Insieme ai promotori dei progetti presentati, agli artisti goriziani e ai partner transfrontalieri, nei prossimi due anni realizzeremo programmi culturali ed educativi rilevanti per la comunità locale e per le tendenze europee dell’arte contemporanea e dello sviluppo sostenibile. L’obiettivo di Xcenter è quello di mantenere le porte aperte e offrire opportunità a tutti i creativi, ai giovani e alle altre parti interessate, e di prendere parte all’eredità della CEC nel futuro della nostra conurbazione.”

Other news
Altre notizie