Michal Rynia in Nastja Bremec Rynia: Izražava lepoto in kaos sveta / Michal Rynia e Nastja Bremec Rynia: Esprimiamo la bellezza e il caos del mondo

Foto: Nino Bektashashvili

Spoznala sta se v Rotterdamu, na plesni akademiji CODARTS, v Novi Gorici sta nekaj let kasneje ustvarila studio sodobnega plesa, zgradila trdno plesno in koreografsko zgodbo, ki se imenuje MN Dance Company in je danes prepoznavna v Sloveniji in v tujini. Med vrhunci te zgodbe bo projekt Borderless Body / Brezmejno telo, ki ga v okviru programa napovedujemo v letu evropske prestolnice kulture 2025.  

 

V tem trenutku smo tik pred prvo premiero prve predstave na poti do Brezmejnega telesa. TO THE MOON AND BACK / DO LUNE IN NAZAJ – Brezmejni triptih bodo uprizorili na velikem odru SNG Nova Gorica v nedeljo, 4. junija, ob 20. uri. Predstavo bodo ponovili v ponedeljek, 5. junija. Triptih zato, ker gre za tri zgodbe treh koreografov, poleg njiju koreografirata še Italijana Francesco Gammini in Luca Signoretti.  

 

Tematika, ki jo obravnavajo a v predstavi, zadeva človeško domišljijo, ki so jo vedno burile ideje o življenju izven tega sveta. Kako preseči samega sebe, omejitve človeškega telesa in uma, omejitve našega planeta. Potovati na druge svetove, srečati se z drugimi inteligencami, ki morda nekje obstajajo. Nekoč je človek poskušal vzpostavljati stik z življenjem izven sebe z magijskimi in religioznimi običaji, nato z znanostjo, poskusil je potovati na luno, danes pa poskuša z raziskovanjem umetne inteligence, ki naj bi dokončno presegla človeški um. Kaj nam prinaša prihodnost, je seveda negotovo, gotovo pa je, da bo človek vztrajal na svoji poti širjenja zavedanja in spoznavanja sveta ter odkrival svetove, ki so mu bili doslej neznani. 

 

Na predstavi bomo imeli priložnost prvič videti plesni ansambel, ki sta ga plesalca oblikovala prav za Brezmejno telo. Nastja in Michal sta namreč pred kratkim pripravila avdicijo, na katero se je prijavilo preko osemsto plesalcev iz vsega sveta. Izbrala sta jih le nekaj, ki zdaj sestavljajo prvi čezmejni »stalni« plesni ansambel, ki bo na velikem odru SNG Nova Gorica premierno nastopil v nedeljo: Nastja Bremec Rynia, Denise Camassa, Noemi Capuano, Eri Nishibara, Michal Rynia in Luka Vodopivec, sodelovali bosta tudi Atara Fink in Clémence Olivier, ki sta na študijski izmenjavi.

 

Blagovna znamka Michala in Nastje je njun prepoznavni plesni slog »contemporary fusion«. Njuna vadba temelji na sodobnem načinu gibanja in izrazu telesa, v plesnih kompozicijah, ki nastajajo, ustvarjata čisto, močno in izrazno plesno formo. “Izražava se skozi ples. Čutiva potrebo po kreiranju, potrebo, da z gibanjem izraziva abstraktno formo. Inspirirana od vsakdanjega življenja in intuicije izražava lepoto in kaos sveta, ki ga živiva in izražava svet, ki si ga zamišljava.«  

 

Si sono incontrati a Rotterdam, all’Accademia di danza CODARTS, e qualche anno dopo hanno creato uno studio di danza contemporanea a Nova Gorica, costruendo una solida realtà di danza e coreografia che oggi si chiama MN Dance Company ed è rinomata in Slovenia e all’estero. Tra i momenti clou di questa carriera c’è il progetto Borderless Body / Corpo senza confini, che verrà presentato come parte del programma nell’anno della Capitale europea della cultura 2025.

 

Siamo prossimi alla première del primo spettacolo verso il Corpo senza confini. TO THE MOON AND BACK, il Trittico senza confini, sarà messo in scena sul grande palco del SNG di Nova Gorica domenica 4 giugno alle ore 20.00. La replica è prevista per lunedì 5 giugno. Viene chiamato trittico perché si tratta di tre storie di tre coreografi, infatti oltre a loro coreografano anche Francesco Gammini e Luca Signoretti, due italiani.

 

Il tema esplorato nella rappresentazione riguarda l’immaginazione umana, che è sempre stata stimolata da idee di vita al di là di questo mondo. Come trascendere sé stessi, i limiti del corpo e della mente umana, i limiti del nostro pianeta. Viaggiare in altri mondi, incontrare altre intelligenze che potrebbero esistere da qualche parte. Una volta l’uomo cercava di mettersi in contatto con la vita al di fuori di sé attraverso pratiche magiche e religiose, poi attraverso la scienza, successivamente ha cercato di viaggiare sulla luna e oggi sta cercando di esplorare l’intelligenza artificiale, che si suppone possa definitivamente trascendere la mente umana. Ciò che ci riserva il futuro è ovviamente incerto, ma ciò che è certo è che l’uomo continuerà il suo percorso di espansione della consapevolezza e della conoscenza del mondo, scoprendo mondi finora sconosciuti.

 

Lo spettacolo ci darà la possibilità di vedere per la prima volta il corpo di ballo che i ballerini hanno creato appositamente per il progetto Corpo senza confini. Nastja e Michal hanno recentemente organizzato delle audizioni per le quali si sono candidati oltre 800 danzatori da tutto il mondo. Ne hanno scelti solo alcuni e questo è il primo cast del primo corpo di ballo transfrontaliero “permanente”, che debutterà domenica sul grande palcoscenico del SNG Nova Gorica: Nastja Bremec Rynia, Denise Camassa, Noemi Capuano, Eri Nishibara, Michal Rynia e Luka Vodopivec, con Atara Fink e Clémence Olivier, che partecipano a uno scambio di studi.

 

Il marchio di fabbrica di Michal e Nastja è il loro caratteristico stile di danza “contemporary fusion”. La loro pratica si basa sul metodo di movimento contemporaneo e sull’espressione corporea: nelle loro composizioni di danza creano forme di danza pure, potenti ed espressive. “Ci esprimiamo attraverso la danza. Sentiamo il bisogno di creare, di esprimere una forma astratta attraverso il movimento. Ispirati dalla vita quotidiana e dall’intuizione, esprimiamo la bellezza e il caos del mondo che viviamo ed esprimiamo il mondo che immaginiamo.”

Other news
Altre notizie