Obnova Trga Evrope med obema Goricama z gradnjo Epicentra, strukture, ki bo postavljena točno na meji in bo imela temelje v dveh državah, je pomemben del kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za naziv Evropska prestolnica kulture 2025. Občini Nova Gorica in Gorica sta pod okriljem EZTS GO organizirali skupni program za razvoj ekonomskih in kulturnih infrastruktur tega edinstvenega območja v srcu Evrope, na križišču tradicije in sodobnosti. V skupni program spada tudi mednarodni idejni natečajza urbani razvoj Trga Evrope in območja vzdolž meje od Solkana do Rožne Doline, ki ga je objavil in ga vodi EZTS GO s podporo UIA (Union internazionale des architectes). Mednarodni idejni natečaj, ki je podrobneje opisan v priloženi tehnični dokumentaciji, poteka v anonimni obliki s postopkom odprtega tipa, skladno z zakonodajo UNESCO.

La riqualificazione della Piazza Transalpina, con la costruzione di un centro transculturale EPIcenter, posto esattamente sul confine e con le fondamenta in entrambi gli stati, riveste un ruolo fondamentale per la candidatura di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della cultura 2025 (ECOC 2025). I Comuni di Nova Gorica e Gorizia, sotto l’egida del GECT GO, hanno predisposto un programma congiunto per lo sviluppo infrastrutturale, economico e culturale di questa area unica al centro dell’Europa, crocevia di tradizione e modernità. Si inserisce in questo contesto il concorso internazionale di idee, opens in a new window per la riqualificazione dell’area della Piazza Transalpina e dell’area confinaria da Salcano a Casa Rossa, indetto e gestito dal GECT GO con l’appoggio di UIA (Union internationale des architectes), presentato martedì 3 marzo a Gorizia presso la sede del Gruppo Europeo di Cooperazione territoriale GECT GO. Il concorso internazionale di idee, per i cui dettagli si rimanda alla scheda tecnica allegata, è aperto, è in forma anonima ed è condotto secondo la normativa UNESCO.

Občini sta izbrali EZTS GO kot orodje za upravljanje in izvajanje aktivnosti v sklopu skupne čezmejne kandidature. EZTS GO namreč lahko neposredno izvaja skupne projekte v Italiji in Sloveniji in torej omogoča izvajanje naložb na skupnem ozemlju mest brez državnih in administrativnih omejitev ter skrbi za izvajanje čezmejnih naložb v enotnem in povezanem somestju.

Il GECT GO è lo strumento che i due comuni hanno deciso di utilizzare per gestire il processo di candidatura e per l’esecuzione congiunta e transfrontaliera delle attività previste. Il GECT GO ha infatti potere di agire direttamente sia in Italia che in Slovenia per realizzare progetti comuni, e può investire sul territorio unico delle città senza vincoli di confini nazionali ed amministrativi, coordinando gli investimenti transfrontalieri e realizzando il concetto di città unica.

Obnova Trga Evrope kot tretjega, skupnega središča obeh mest ima močan simbolni naboj. Poleg tega umetniški program EPK GO! BORDERLESS trg vzpostavlja kot pomembno prizorišče kulturnih in družabnih dogodkov. Dogajanje v letu naziva je idealna priložnost, da območje zaživi, da ga prebivalci obeh mest sprejmejo za svojega ter da se na mednarodnem prizorišču uveljavi kot zanimiva kulturna in turistična točka.

La riqualificazione della Piazza Transalpina, con la creazione di un terzo centro cittadino, comune ad entrambe le città, ha una grande carica simbolica. Il programma artistico ECOC GO! BORDERLESS vede nella piazza un punto focale per eventi culturali e sociali e le attività previste durante l’anno di detenzione del titolo sono l’occasione ideale per farla rivivere, far sì che possa essere utilizzata dagli abitanti di entrambe le città e che possa affermarsi come punto di interesse culturale e turistico sulla scena internazionale.

Mednarodna komisija uglednih strokovnjakov je z uvrstitvijo kandidature v ožji izbor potrdila, da gre kandidatura Nove Gorice in Gorice v pravo smer. Člani komisije so se na prijavno knjigo in predstavitev odzvali z zanimanjem in naklonjenostjo. Svoj pogled na kandidaturo bodo podrobneje predstavili v poročilu, ki bo objavljeno in javnosti dostopno čez mesec dni. V fazi izbora skupino čaka priprava nove, daljše in kompleksnejše prijavne knjige, v kateri je potrebno načrte bolje opredeliti z vseh vidikov: vsebinskega, finančnega, organizacijskega… Veliko pozornosti bo skupina v prihajajočem obdobju posvetila sklepanju dogovorov z mednarodnimi partnerji, pa tudi tesnejšemu sodelovanju z lokalnimi ustvarjalci. Ob zaključku leta skupino čaka še ena predstavitev projekta, še prej, predvidoma novembra, pa mednarodna žirija prihaja na obisk v Novo Gorico in na čezmejno območje.

La Giuria internazionale di esperti indipendenti ha inserito la candidatura di Nova Gorica e Gorizia nell’elenco ristretto di città candidate, confermando così che il processo della candidatura sta andando nella giusta direzione. I componenti della giuria hanno accolto il bid-book e la presentazione della candidatura con grande interesse e favore. Nell’arco di un mese al massimo, la giuria renderà pubblica la relazione di preselezione con le proprie raccomandazioni in modo da consentire al team che si sta occupando della candidatura, di presentare un ulteriore programma, più approfondito e più complesso, in cui dovranno essere meglio definiti gli aspetti organizzativi e finanziari. Nei prossimi mesi grande attenzione sarà posta sulla collaborazione con i partner internazionali e con il mondo creativo locale. Alla fine del 2020 il gruppo presenterà il programma di candidatura dettagliato; a novembre, invece, la giuria internazionale di esperti verrà in visita a Nova Gorica e nel territorio transfrontaliero.

Other news
Altre notizie