Mattia Campo Dall'Orto: Z grafiti do boljše družbe / Mattia Campo Dall'Orto: I graffiti per una società migliore

Foto: Kerim Belet

Mattia je urbani umetnik, ki v imenu Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica trenutno ustvarja v Plznu na Češkem, nekdanji evropski prestolnici kulture (2015). Sodeluje na WALLZ no.4 Street art festivalu, ki je dediščina nekdanje EPK, uradno pa tudi začenja projekt Ristanc. Projekt je del programa EPK 2025, v sklopu katerega bosta Nova Gorica in Gorica gostili street art umetnike in muraliste, organizacija pa poteka pod taktirko Inštituta za mednarodno sociologijo ISIG.  

 

Mattia je svobodni umetnik, rojen v Trstu, kot ustvarjalec grafitov je začel leta 1997. Je izredno dejaven na celotnem območju Furlanije in drugod po Italiji, Sloveniji, zlasti pa v mednarodnem prostoru, od Amerike, Afrike do Bližnjega vzhoda. Ustvarja v različnih medijih: slikarstvu, urbani umetnosti, instalacijah, kaligrafiji. Tematike, na katerih najraje dela, so odnos med spominom in identiteto, človekove pravice, migracije, enakost spolov, pri čemer ga zanima dialog s prostorom, zgodovina in lokalna skupnost. Leta 2015 in 2016 je tako ustvarjal projekte za begunce in razseljene osebe v severnem Iraku, leta 2019 in 2020 je sodeloval z italijanskim inštitutom za kulturo v Atenah, leta 2019 z italijanskim veleposlaništvom v Nairobiju, leta 2020 z veleposlaništvom Nizozemske v Rimu in leta 2021 z italijanskim inštitutom za kulturo v Tirani.  

 

Leta 2017 je začel s projektom »Perfect Strangers Library«, ki si prizadeva za odpravo nasilja nad ženskami. Veliko svojega časa namenja mladim, predvsem tistim, ki ne najdejo prave poti, skozi umetnost in umetniško ustvarjanje jim želi povrniti motivacijo za izbiro prave, pozitivne smeri v življenju.

 

Češki Plzen še vedno aktivno razvija dediščino evropske prestolnice kulture 2015 in tako podpira kulturno, socialno, turistično in poslovno okolje v regiji. Glavni poudarek je na razvoju kreativnih industrij, inovativnosti, vključevanju državljanov in krepitvi evropske dimenzije s sodelovanjem s tujimi partnerji. Mattia je v sklopu festivala V Plznu na fasado stavbe naslikal otroka in ptico. “Gre za tihi dialog med otrokom in ptico, za dialog med človekom in naravo ali za spomin na neko obdobje. Naslovil sem ga ‘Learn to fly’,” je povedal ob koncu. 

 

Mattia è un urban artist che attualmente lavora per conto della Capitale Europea della Cultura Nova Gorica – Gorizia a Plzeň in Repubblica Ceca, ex Capitale europea della cultura (2015), partecipando al WALLZ no.4 Street Art Festival, eredità dell’ex CEC, e lanciando ufficialmente il progetto Hopscotch (organizzato dall’ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia) che fa parte del programma CEC 2025, in cui Nova Gorica e Gorizia ospiteranno street artist e muralisti.

 

È un artista indipendente, nato a Trieste, che crea graffiti dal 1997. È molto attivo in tutto il Friuli e altrove in Italia, Slovenia e soprattutto a livello internazionale, dall’America, all’Africa, al Medio Oriente. Sperimenta diversi media: pittura, arte urbana, installazioni, calligrafia. I suoi temi preferiti sono il rapporto tra memoria e identità, i diritti umani, le migrazioni, la parità di genere, ed è interessato al dialogo con lo spazio, la storia e la comunità locale. Nel 2015 e 2016 ha così realizzato progetti per i rifugiati e gli sfollati nel nord dell’Iraq, nel 2019 e 2020 ha collaborato con l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, nel 2019 con l’Ambasciata d’Italia a Nairobi, nel 2020 con l’Ambasciata dei Paesi Bassi a Roma e nel 2021 con l’Istituto Italiano di Cultura a Tirana.

 

Nel 2017 ha avviato la “Perfect Strangers Library”, un progetto che lavora per porre fine alla violenza contro le donne. Dedica molto del suo tempo ai giovani, soprattutto a quelli che non trovano la strada giusta, e attraverso l’arte e la creazione artistica vuole restituire loro la motivazione per scegliere la direzione giusta e positiva della vita.

 

La città ceca di Plzeň continua a sviluppare attivamente l’eredità della Capitale europea della cultura 2015, sostenendo così l’ambiente culturale, sociale, turistico e commerciale della regione. L’attenzione principale è rivolta allo sviluppo delle industrie creative, all’innovazione, al coinvolgimento dei cittadini e al rafforzamento della dimensione europea attraverso la cooperazione con partner stranieri. Nell’ambito del festival in Plzeň, Mattia ha dipinto un bambino e un uccello sulla facciata di un edificio. “È un dialogo silenzioso tra un bambino e un uccello, un dialogo tra uomo e natura o un ricordo di un’epoca. L’ho chiamato ‘Impara a volare'”, ha detto alla fine.

Other news
Altre notizie