Kultura je novi turizem / La cultura è il nuovo turismo

Da bi bolje živeli  

 

»Evropsko prestolnico kulture delamo, da bi kraji dobili svojo prepoznavnost; da bi obiskovalci spoznali ljudi in kraje; da bi resnični umetnost in kulturo ločili od pogrošnih kopij in cenenih približkov; da bi se zavedali zgodovine in da bi bolje živeli,« je evropsko prestolnico kulture turističnim ponudnikom predstavil Stojan Pelko, programski vodja GO! 2025.  

 

V sklopu Turistične pomladi, Turistične borze Vipavska dolina, ki se je v prejšnjih dneh vršila v Bukovici, smo namreč razpravljali tudi o možnostih, ki jih prinaša evropska prestolnica kulture v letu 2025. Udeležencem, turističnim ponudnikom iz Slovenije in tujine, smo predstavili nekatere inovativne turistične produkte, ki se vežejo na kulturo, da bi tako spodbudili nastajanje idej in produktov, o katerih ponudniki mogoče prej sploh niso razmišljali. Po mnenju Andreje Repič Agrež, vodje marketinga GO! 2025, je naša naloga, da pokažemo širšo dimenzijo kulture, kako se zelo različni kulturni elementi vključujejo v običajno turistično ponudbo in kako lahko na ta način obogatimo to, kar območje sicer že ponuja. 

 

Predhodne evropske prestolnice kulture so nam pokazale, da takšen edinstven program ponuja spoznavanje mesta skozi pristna doživetja: npr. jutranje bivanje v zgodovinskem stanovanju, netradicionalni ogled mesta pod vodstvom domačina in izlet z voznikom, ki vam lahko da nekaj koristnih nasvetov. Takšno izkustveno bivanje se bo razlikovalo od običajnih prenočitev v sodobnih hotelih. Kulinariko in vinarstvo so v madžarski prestolnici povezali z mojstrskimi tečaji, vodenimi degustacijami, kulinaričnimi doživetji, michelinovimi zvezdniškimi večerjami, plesnimi in glasbenimi nastopi, odrskimi predstavami, okroglimi mizami itd.  

 

Andreja Repič Agrež je opisala profil turista, ki potuje zaradi kulture. »Če je klasičen turist, ki prihaja v Slovenijo, moški, star med 25 in 35 let, je klasičen kulturni turist v bistvu kulturna turistka, saj so kulturni turisti v dveh tretjinah ženske, stare od 45 do 65 let. Pri kulturnem turizmu sicer ne gre samo za to, da na ta način obiskujemo kulturna dogajanja – in teh bo v sklopu evropske prestolnice kulture 2025 res veliko – , temveč tudi za to, da del kulture vključimo v vso ostalo ponudbo.« 

 

Med umetniškimi intervencijami programa EPK, ki bodo najodmevnejše, je Stojan Pelko izpostavil: predstavitev in razstavo Zorana Mušiča na kar šestih lokacijah (Bukovica, Kromberk, Gorica, Bled, Dobrovo, Štanjel), klavirski nastop Alexandra Gadjieva na solkanskem mostu in z mojstrskimi delavnicami v Gorici, plesno predstavo MN Dance Company v solkanskem kamnolomu, Godbo na pihala na otvoritveni slovesnosti, potujoči kino po celi EPK-regiji, FICE konvencijo z evropskimi filmskimi zvezdami v obeh Goricah, 12 epizod gledališke sage v režiji Tomija Janežiča in zborovsko manifestacijo Primorska poje na lokacijah hudomušnih fresk Franceta Kralja. Izpostavil je tudi projekt Zakladi Ogleja ter paviljonsko-parkovni EPK distrikt od Carinarnice do Mostovne. 

 

Per una vita migliore

 

“Ci stiamo impegnando nella realizzazione di questa Capitale europea della cultura perché i luoghi ottengano una propria visibilità; perché i visitatori conoscano le persone e i luoghi; perché la vera arte e la cultura siano separate dalle brutte copie e approssimazioni scadenti; per essere consapevoli della storia e per una vita migliore”, ha comunicato Stojan Pelko, responsabile di programma di GO! 2025, presentando la Capitale europea della cultura agli operatori turistici.

 

Nell’ambito della Primavera del turismo, la Borsa del turismo della Valle del Vipava, che si è svolta a Bukovica nei giorni scorsi, si è discusso anche delle possibilità che ci porta la Capitale europea della cultura nel 2025. Ai partecipanti, operatori turistici sloveni e stranieri, abbiamo presentato alcuni dei prodotti turistici innovativi legati alla cultura, al fine di stimolare la creazione di idee e prodotti a cui gli operatori potrebbero non aver pensato prima. Secondo Andreja Repič Agrež, responsabile marketing di GO! 2025, il nostro compito è quello di mostrare una dimensione più ampia della cultura, come elementi culturali molto diversi tra loro si integrano nella consueta offerta turistica e come possiamo arricchire così ciò che il territorio ha già da offrire.

 

Le precedenti Capitali europee della cultura ci hanno dimostrato che questo programma unico offre un modo per conoscere le città attraverso esperienze autentiche: ad esempio, soggiornare in un appartamento storico, visitare in modo non tradizionale la città sotto la guida di un locale oppure viaggiare con un autista che può dare consigli utili. Questo tipo di soggiorno esperienziale sarà diverso dai soliti pernottamenti nei moderni hotel. Le attività culinarie ed enologiche nella capitale ungherese sono state combinate con masterclass, degustazioni guidate, esperienze culinarie, cene stellate Michelin, spettacoli di danza e musica, spettacoli teatrali, tavole rotonde, ecc.

 

Andreja Repič Agrež ha descritto il profilo del turista che viaggia spinto dalla cultura. “Se il classico turista che viene in Slovenia è un uomo di età compresa tra i 25 e i 35 anni, il classico turista culturale è essenzialmente una turista culturale, infatti due terzi dei turisti culturali sono donne tra i 45 e i 65 anni. Il turismo culturale non è solo visitare eventi culturali – e ce ne saranno davvero tanti nel contesto della Capitale europea della cultura 2025 – ma anche integrare la cultura in tutto il resto dell’offerta.”

 

Tra gli interventi artistici più importanti del programma CEC, Stojan Pelko ha esposto: la presentazione e la mostra di Zoran Mušič in sei località (Bukovica, Kromberk, Gorizia, Bled, Dobrovo, Štanjel), l’esibizione al pianoforte di Alexander Gadjiev sul ponte di Salcano e le masterclass a Gorizia, lo spettacolo di danza della MN Dance Company nella cava di Salcano, il gruppo di strumenti a fiato Godba na pihala alla cerimonia di apertura, il cinema itinerante in tutto il territorio della CEC, la convenzione FICE con star del cinema europeo in entrambe le Gorizie, 12 episodi della saga teatrale diretta da Tomi Janežič e la rassegna corale Primorska poje nei luoghi degli affreschi umoristici di Franc Kralj. Ha inoltre evidenziato il progetto Tesori di Aquileia e il padiglione-parco quartiere della CEC che si estende dalla Carinarnica alla Mostovna.

Other news
Altre notizie