Katja Kogej: Naj bo to res mesto vrtnic / Katja Kogej: Che questa sia davvero la città delle rose

Kot etnologinja je osem let delovala v Goriškem muzeju, zatem je v podjetju Hit d.d. nekaj let vodila oddelek za korporativno komuniciranje, znotraj katerega je razvijala tudi programe, povezane s kulturo in turizmom. Mnogi jo poznamo kot tisto Katjo iz Goriškega društva ljubiteljev vrtnic, ki nas vsako pomlad pričaka v rozariju na Kostanjevici in zna pripovedovati zanimive zgodbe o vrtnicah, njihovem izvoru, imenih in blagodejnih učinkih. 

 

Kljub temu, da jim je vreme letos nagajalo na način, da se je hipoma spreminjalo iz dežja v sonce in nazaj v dež, so beležili velik obisk, 10.000 obiskovalcev. Prihajajo iz vsega sveta, da si ogledajo, predvsem pa začutijo ta subtilni vonj burbonk. V rozariju jih imajo okoli 70 vrst in se uvrščajo med največje rozarije burbonk v Evropi, takoj za pariškim. »Želimo si, da bi bila Nova Gorica res mesto vrtnic, in to že na prvi pogled,« pravijo v društvu in s tem mislijo na vpadnice v mesto, pa številne druge zelenice, ki bi jih lahko krasile vrtnice ali pa na rožni vrt ob vili Bartolomei v Solkanu, ki bi s tem še dobila na žlahtnosti. Prav za ta park so si zamislili zasaditev, na kateri bi predstavili burbonke, njihove starejše predhodnice in tudi moderne vrtnice. Leto evropske prestolnice kulture 2025 lahko dočakamo že z novim rozarijem v Solkanu. Pa ne le to, v mislih Katje Kogej se pletejo, dozorevajo tudi druge ideje, povezane z vrtnicami in sedaj tudi z evropsko prestolnico kulture, ki jo vidi kot veliko priložnost. Predlaga, da bi ob tej priložnosti imenovali vrtnico dveh Goric. 

 

V mislih že zarisuje rožno pot, ki bi se vila od gradu v Ozeljanu do samostana v Rožacu, in jo kmalu nato podaljša do Budanj in Aiella, kjer sta dve veliki vrtnariji s sadikami vrtnic. Hortikulturni dodaja kulinarično in SPA dimenzijo, od katerih so skozi Hit že realizirali vrtnični sladoled, vrtnične menuje ali masaže z aromatičnim oljem vrtnic. »Aromaterapevtske lastnosti vrtnic so izjemne,« trdi Katja Kogej, ki je na to temo zagovarjala diplomo na Šoli za evolutivno naturopatijo v Bruslju. Pove nam, da aroma vrtnic pomaga ne le pri menopavznih težavicah, ampak vpliva na hormonsko ravnovesje nasploh, dinamiko spanja ter na koncentracijo in spomin. In še na marsikaj. Ko so pred kratkim opravili bero v Vedrijanu, na prvem nasadu damaščank na Goriškem, so bili od blagodejnosti arome, pa tudi od vrtnične torte, vsi obiralci posebej »blaženi«. To dan so imenovali »dan med damaščankami.« 

 

Iz vrtnic se namreč da narediti marsikaj. Hidrolat, sirup, marmelade, liker, prav v Vedrijanu so tudi prvi destilirali vrtnično žganje, v Dornberku nastaja aromatizirano vino z vrtnicami, ki je edinstveno in kar kliče po drugih sinergijah z vinom rose. Vse to pa so lahko tudi odlični produkti ali spominki, ki jih bodo obiskovalci našega mesta, naših mest in vasi lahko z veseljem odnesli domov, meni Katja Kogej, ki že dolgo v tem prostoru tke in povezuje zgodbe med kulturo, umetnostjo, turizmom in nekaj malega tudi podjetništvom. 

 

Katja Kogej ha lavorato come etnologa per otto anni al Museo del Goriziano, dopodiché ha trascorso diversi anni presso il Gruppo Hit come responsabile del dipartimento di comunicazione aziendale, dove ha anche sviluppato programmi legati alla cultura e al turismo. Molti di noi la conoscono come la Katja dell’Associazione Amanti delle Rose della regione Goriška che ogni primavera ci accoglie nel roseto di Kostanjevica e sa raccontare storie interessanti sulle rose, le loro origini, i loro nomi e i loro effetti benefici.

 

Nonostante quest’anno il tempo sia stato davvero instabile, passando dalla pioggia al sole e di nuovo alla pioggia in un batter d’occhio, la manifestazione ha attirato ben 10.000 visitatori. Vengono da tutto il mondo per vedere e, soprattutto, per sentire l’inebriante profumo delle rose Bourbon. Il roseto conta circa 70 varietà ed è uno dei più grandi roseti di rose Bourbon in Europa, secondo solo a quello di Parigi. “Vogliamo che Nova Gorica sia davvero la città delle rose, sin dal primo sguardo”, afferma l’associazione, riferendosi alle strade d’ingresso della città e ai molti altri spazi verdi che potrebbero essere abbelliti con le rose, o al roseto di Villa Bartolomei a Solkan che ne trarrebbe un’immagine ancora più nobile. Proprio per questo parco è stata concepita una piantagione che metterebbe in mostra le rose Bourbon, altre varietà più antiche e le rose moderne. L’anno della Capitale europea della cultura 2025 può già essere celebrato con un nuovo roseto a Solkan. E non solo, nella mente di Katja Kogej si stanno formando e stanno maturando altre idee legate alle rose e ora anche alla Capitale europea della cultura, che lei vede come una grande opportunità. Propone che per l’occasione si nomini la rosa delle due Gorizie.

 

Sta già abbozzando un itinerario delle rose dal castello di Ozeljan al monastero di Rožac, per poi estenderlo a Budanj e Aiello, dove ci sono due grandi vivai con piante di rose. Vuole aggiungere una dimensione gastronomica e termale a quella dell’orticoltura: in questo senso, grazie al Gruppo Hit, sono già stati realizzati gelati alla rosa, menù alla rosa o massaggi con olio aromatico alla rosa. “Le proprietà aromaterapiche delle rose sono straordinarie”, afferma Katja Kogej che ha discusso la sua tesi proprio su questo argomento presso la Scuola di Naturopatia Evolutiva di Bruxelles. Ci spiega come l’aroma delle rose non solo aiuti a combattere i disturbi della menopausa, ma influenzi anche l’equilibrio ormonale in generale, le dinamiche del sonno, la concentrazione e la memoria. E molto altro ancora. Durante la recente raccolta a Vedrijan, la prima piantagione di rose di Damasco della Goriška, tutti i raccoglitori erano particolarmente “estasiati” dall’aroma rilassante e dalla torta di rose. Hanno chiamato questo giorno ” la giornata tra le Damasche”.

 

Sono tante le cose che si possono fare con le rose. Idrolato, sciroppo, marmellate, liquore, proprio a Vedrijan è stata distillata per la prima volta la grappa alla rosa, mentre a Dornberk si produce un vino aromatizzato alla rosa, unico nel suo genere e che richiama altre sinergie con il vino rosé. Tutti questi possono anche essere ottimi prodotti o souvenir che i visitatori della nostra città, delle nostre cittadine e dei nostri paesi saranno felici di portare a casa, afferma Katja Kogej che da tempo si occupa di costruire e collegare storie tra cultura, arte, turismo e, in piccola parte, imprenditoria in questo settore.

Other news
Altre notizie