Jurij Krpan: O emancipaciji rastlin in prihodnost hrane / Jurij Krpan - Sull'emancipazione delle piante e sul futuro del cibo

Jurij Krpan, arhitekt, umetniški direktor Galerije Kapelica, Novogoričan. V nedeljo je v ljubljanski Cukrarni speljal še zadnje vodstvo pred zaprtjem zanimive in odmevne razstave KonSekvence ≡ fragmenti možnega ekosistema, na katerem je pred »rastlinsko« steno naznanil, da bo za evropsko prestolnico kulture 2025 v Novi Gorici pripravil projekt Akademija za prihodnost hrane.  

 

»Ljudje nimamo ne časa ne volje ne popolnega znanja, da bi vseskozi, radikalno skrbeli za rastline, zato smo jih opremili s senzorji za vlago, temperaturo in svetlobo, tako da rastline same odločajo, kdaj bodo zalite. S tem, ko je bil človek izločen iz zalivalnega sistema, so se rastline na nek konceptualen način emancipirale od človeka,« je ob steni, po kateri je kot pajek plezal robot in zalival zelenje po njegovi želji, povedal Krpan. »Predstavljamo si, da bo ta emancipacija šla tako daleč, da bomo pojedli le toliko rastlin, kolikor bodo same pustile. V tej interkogniciji med rastlino in strojem bomo namreč razvili algoritem, po katerem bom dobil natanko takrat in toliko, kolikor bom lahko pojedel,« pravi in opozori na hiperprodukcijo potrošniške družbe, ki na eni strani producira lakoto, na drugi izobilje ter na veliko etično zadrego človeka, ki se prehranjuje z drugimi živimi bitji.  

 

Potrebujemo spremembo miselnosti, drugačen odnos do rastlin, je prepričan Krpan, zato predlaga prestop od »precision farming« na »precision gardening«, kjer se bo z domišljeno tehnologijo, ki bo dobila informacije iz tipal in oči celega planeta, odločalo kdaj in koliko rastlin nam pripada. Ta projekt, ki je sedaj še na ravni prototipa, nameravajo razvijati v okviru EPK 2025.   

 

Jurij Krpan se tudi sicer kot umetniški direktor Zavoda Kersnikova Ljubljana osredotoča na sodobne raziskovalne umetnosti, ki tematizirajo vpliv novih tehnologij na posameznika in družbo kot celoto. Je zagovornik kulturalizacije tehnologije, ki ljudi emancipira in opolnomoči, da suvereno uporabljajo sodobno tehnologijo. Vodi ustanovitev Laboratorija za špekulativne inovacije, kjer lahko umetnost pomaga doseči špekulativne/predvidljive/radikalne družbene in proizvodne inovacije z vključevanjem umetniškega razmišljanja in oblikovalskega razmišljanja v inovacijski proces, ki ga olajšajo katalizatorji inovacij. KonSekvence so del konS Platforme za sodobno raziskovalno umetnost, katere partner je tudi Xcenter Nova Gorica, projekt naše evropske prestolnice kulture. 

 

Kot kurator in selektor je sodeloval na številnih domačih in mednarodnih festivalih; leta 2003 v slovenskem paviljonu na beneškem bienalu, med leti 2005 in 2009 na projektu Cosinus BRX v zgradbi Evropske komisije v Bruslju, leta 2006 je kuriral U3 – peti Trienale sodobne slovenske umetnosti v Moderni Galeriji, leta 2009 pa največje intermedijske razstave v Sloveniji Arzenal Depo 2K9. Leta 2008 je bil kurator Galerije Kapelica na Ars Electronica v Linzu. Na tem festivalu je bil v letih 2010 in ’13, ’15, ’16 in ’17 v žiriji za področje hibridne umetnosti. Leta 2014 je bil so-kurator slovenskega paviljona na arhitekturnem bienalu v Benetkah.  

 

Jurij Krpan, architetto, direttore artistico della Galleria Kapelica, di Nova Gorica. Domenica ha svolto l’atto finale nella Cukrarna di Lubiana prima della chiusura dell’interessante mostra con particolare risonanza konSekvence ≡ Frammenti di un ecosistema possibile, dove ha annunciato davanti alla parete “vegetale” che preparerà un progetto chiamato Accademia per il futuro del cibo per la Capitale europea della cultura 2025 a Nova Gorica.

 

“Noi umani non abbiamo il tempo, la voglia o le conoscenze adeguate per prenderci cura delle piante tutto il tempo, in modo radicale, quindi le abbiamo dotate di sensori per l’umidità, la temperatura e la luce, in modo che siano le piante stesse a decidere quando essere annaffiate. Eliminando l’uomo dal sistema di irrigazione, le piante si sono in un certo senso emancipate dall’uomo”, ha detto Krpan, in piedi accanto a una parete dove un robot si arrampicava come un ragno e innaffiava la vegetazione a suo piacimento. “Immaginiamo che questa emancipazione arrivi al punto che mangeremo solo tante piante quante ce ne permetteranno loro stesse. In questo rapporto tra pianta e macchina svilupperemo un algoritmo che mi darà esattamente ciò che posso mangiare quando posso mangiarlo”, dice, facendo riferimento all’iperproduzione della società dei consumi che da un lato produce fame e dall’altro abbondanza, e al grande dilemma etico dell’uomo che mangia altri esseri viventi.

 

Abbiamo bisogno di un cambiamento di mentalità, di un diverso atteggiamento nei confronti delle piante, ritiene Krpan, e propone un passaggio dall’”agricoltura di precisione” al “giardinaggio di precisione”, in cui si deciderà quando e quante piante ci appartengono con l’aiuto di una tecnologia da maturare che otterrà informazioni dai sensori e dagli occhi dell’intero pianeta”. Questo progetto, che ora è un prototipo, dovrebbe essere sviluppato nell’ambito della CEC 2025.

 

Jurij Krpan, in qualità di direttore artistico dell’istituto Kersnikova di Lubiana, si concentra sulla ricerca artistica contemporanee che tematizza l’impatto delle nuove tecnologie sull’individuo e sulla società nel suo complesso. È sostenitore della culturalizzazione della tecnologia, che emancipa e abilita le persone a usare sovranamente la tecnologia moderna. Sta guidando la creazione del Laboratorio per le innovazioni speculative, dove le arti possono contribuire a realizzare un’innovazione sociale e produttiva speculativa/prevedibile/radicale, integrando il pensiero artistico e il pensiero progettuale nel processo di innovazione, facilitato da catalizzatori di innovazione. La mostra KonSekvence fa parte della Piattaforma konS per la ricerca artistica contemporanea, di cui è partner anche l’Xcenter Nova Gorica, un progetto della Capitale europea della cultura.

 

Ha partecipato come curatore e selezionatore a numerosi festival nazionali e internazionali; nel 2003 al Padiglione sloveno della Biennale di Venezia, tra il 2005 e il 2009 al progetto Cosinus BRX nell’edificio della Commissione Europea a Bruxelles, nel 2006 ha curato U3 – la quinta Triennale d’arte contemporanea slovena alla Moderna Galerija, e nel 2009 ha curato la più grande mostra intermedia in Slovenia, Arzenal Depo 2K9. Nel 2008 è stato curatore della Galleria Kapelica all’Ars Electronica di Linz. Ha fatto parte della giuria per l’arte ibrida del festival nel 2010, ’13, ’15, ’16 e ’17. Nel 2014 ha co-curato il Padiglione sloveno alla Biennale di Architettura di Venezia.

Other news
Altre notizie