Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica.

 

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), najmanj specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
 • poznavanje strokovnega področja dela zavoda,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika na višji ravni,
 • sposobnost organiziranja in vodenja.

 

Kandidat mora k prijavi na razpis predložiti:

 1. Življenjepis
 2. Program razvoja in delovanja zavoda za mandatno obdobje
 3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Vse podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji spodaj.

 

Kandidati naj vso potrebno prijavno dokumentacijo pošljejo po pošti najkasneje do 12. 8. 2022 na naslov:

 

Mestna občina Nova Gorica

Mestni svet – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 Nova Gorica

 

s pripisom »Javni razpis – direktor – javni zavod GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture« – NE ODPIRAJ!

La Commissione del Consiglio Comunale di Nova Gorica per le attività attinenti al mandato politico, alle nomine e alle questioni elettorali ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione del direttore dell’ente pubblico Javni zavod GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura, Nova Gorica.

 

Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge, i candidati dovranno soddisfare anche i seguenti requisiti:

 • formazione universitaria superiore (vecchio ordinamento): livello almeno specializzazione in alta formazione professionale (vecchio ordinamento), laurea magistrale (laurea di secondo livello secondo il livello Bologna o laurea magistrale a ciclo unico), laurea magistrale in alta formazione professionale (vecchio ordinamento),
 • almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni dirigenziali
 • conoscenze relative all’ambito di operatività dell’ente,
 • conoscenza attiva della lingua slovena,
 • ottima conoscenza della lingua inglese,
 • capacità organizzative e gestionali.

 

I candidati devono allegare anche:

 1. Curriculum vitae
 2. Il piano di gestione e sviluppo dell’ente per la durata dell’incarico
 3. Documentazione a comprova dei requisiti dichiarati

Il bando completo con tutte le informazioni si trova alla fine della presente pagina.

 

I candidati devono inviare tutta la documentazione di partecipazione per posta entro il 12. 8. 2022 all’indirizzo:

Mestna občina Nova Gorica

Mestni svet – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 Nova Gorica

 

con la dicitura »Javni razpis – direktor – javni zavod GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture« – NE ODPIRAJ!

 

JAVNI RAZPIS - DIREKTOR EPK
Other news
Altre notizie