Prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda GO! 2025 / Posto vacante di direttore del javni zavod GO! 2025

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica.

 

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), najmanj specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
 • poznavanje strokovnega področja dela zavoda,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika na višji ravni,
 • sposobnost organiziranja in vodenja.

 

Kandidat mora k prijavi na razpis predložiti:

 1. Življenjepis
 2. Program razvoja in delovanja zavoda za mandatno obdobje
 3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev

Vse podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji spodaj.

 

Kandidati naj vso potrebno prijavno dokumentacijo pošljejo po pošti najkasneje do 12. 8. 2022 na naslov:

 

Mestna občina Nova Gorica

Mestni svet – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 Nova Gorica

 

s pripisom »Javni razpis – direktor – javni zavod GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture« – NE ODPIRAJ!

La Commissione del Consiglio Comunale di Nova Gorica per le attività attinenti al mandato politico, alle nomine e alle questioni elettorali ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione del direttore dell’ente pubblico Javni zavod GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura, Nova Gorica.

 

Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge, i candidati dovranno soddisfare anche i seguenti requisiti:

 • formazione universitaria superiore (vecchio ordinamento): livello almeno specializzazione in alta formazione professionale (vecchio ordinamento), laurea magistrale (laurea di secondo livello secondo il livello Bologna o laurea magistrale a ciclo unico), laurea magistrale in alta formazione professionale (vecchio ordinamento),
 • almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni dirigenziali
 • conoscenze relative all’ambito di operatività dell’ente,
 • conoscenza attiva della lingua slovena,
 • ottima conoscenza della lingua inglese,
 • capacità organizzative e gestionali.

 

I candidati devono allegare anche:

 1. Curriculum vitae
 2. Il piano di gestione e sviluppo dell’ente per la durata dell’incarico
 3. Documentazione a comprova dei requisiti dichiarati

Il bando completo con tutte le informazioni si trova alla fine della presente pagina.

 

I candidati devono inviare tutta la documentazione di partecipazione per posta entro il 12. 8. 2022 all’indirizzo:

Mestna občina Nova Gorica

Mestni svet – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 Nova Gorica

 

con la dicitura »Javni razpis – direktor – javni zavod GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture« – NE ODPIRAJ!

 

JAVNI RAZPIS - DIREKTOR EPK