IŠČEMO »PLAVALCE/KE«: Samostojni strokovni svetovalec VII/2 in Strokovni delavec za pripravo kulturnih projektov VII/2

 

Pridruži se nam pri ustvarjanju Evropske prestolnice kulture 2025, ki s pomočjo kulture zbližuje čezmejna območja od izvira do izliva reke Soče!

 

Če dobro »plavaš« v novih situacijah, komuniciraš v več jezikih (SL/IT/EN) in če imaš veliko idej ter kreativnosti za koordinacijo različnih projektov v okviru GO! 2025, si prava oseba za našo ekipo!

 

Delovno mesto Samostojni strokovni svetovalec VII/2 zajema naslednje naloge:

 

 • pomoč in svetovanje pri načrtovanju, razvoju, organizaciji ter vodenju vsebinskega in prireditvenega programa zavoda,
 • producentsko delo in vodenje projektov,
 • vodenje evidenc o uporabi prireditvenih prostorov zavoda,
 • sodelovanje z vodjo marketinga pri trženju prireditev, razstav in drugih potencialnih dogodkov,
 • sodelovanje z vodjo stikov z javnostmi in projektnimi partnerji (kulturnimi izvajalci) pri strateškem načrtovanju in izvajanju komunikacije prireditev ter ažuriranje spletne strani in družbenih omrežij zavoda iz področja dela,
 • mednarodno sodelovanje in sodelovanje z drugimi relevantnimi partnerji zavoda,
 • priprava predavanj in rednih strokovnih projektov,
 • skrb za hrambo, evidentiranje in katalogiziranje zbirke izdelkov,
 • sodelovanje pri pripravi strateškega načrta zavoda, letnih načrtov in poročil ter drugih skupnih dokumentov zavoda,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci zavoda,
 • strokovno izpopolnjevanje na delovnem področju,
 • skrb za arhiviranje dokumentacije,
 • druga opravila po nalogu vodje notranje organizacijske enote, pomočnikov direktorja in direktorja.

 

Delovni čas? Polni.

 

Kje boš opravljal/a delo? V prostorih zavoda GO! 2025 in v prostorih partnerske organizacije EZTS v Italiji – kdaj pa tudi na drugih lokacijah po Sloveniji ali v tujini.

 

Druge zahteve:

 • delovne izkušnje 2 leti,
 • osnovno poznavanje dela z računalnikom v programih MS Office,
 • dobre mentorske in komunikacijske sposobnosti,
 • dobro znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • osnovno znanje italijanskega jezika,
 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska st.),
 • sposobnost dela v skupini.

 

Reg. št. delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje: OP50543

 

Delovno mesto Strokovni delavec za pripravo kulturnih projektov VII/2 zajema naslednje naloge:

 

 • zbiranje, urejanje in pripravljanje podatkov za oblikovanje gradiv s področja dela
  Xcentra,
 • pomoč pri koordinaciji dogodkov in partnerjev ter podpora deležnikom, ki bodo izvajali aktivnosti v Xcentru,
 • sodelovanje pri dogodkih v Xcentru,
 • samostojna priprava projektov, izdelava analiz, zbiranje informacij, pisanje poročil in drugih gradiv,
 • samostojno urejanje in arhiviranje dokumentacije,
 • razvoj programov, ki valorizirajo projekte talentov za prihodnost,
 • samostojno opravljanje nalog,
 • druga opravila po nalogu vodje notranje organizacijske enote, ostalih pomočnikov in direktorja.

 

Delovni čas? Polni.

 

Kje boš opravljal/a delo? V prostorih zavoda GO! 2025, v prostorih Xcentra in partnerske organizacije EZTS GO – kdaj pa tudi na drugih lokacijah po Sloveniji ali v tujini.

 

Druge zahteve:

 • delovne izkušnje 2 leti – s področja kulture, delovanja nevladnih organizacij in gospodarstva, dela na projektih, ki vključujejo kreativne industrije,
 • napredna računalniška pismenost,
 • odlično znanje angleščine ali italijanščine, znanje obeh je prednost,
 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska st.),
 • dobre mentorske in komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnost dela v skupini.

 

Reg. št.: OP50739

 

Saj veš, večja kot je ekipa, večjih izzivov se lahko loteva in se lažje pomika po neznanih vodah. Zato, če si se v opisu (enemu ali drugemu) prepoznal/a, te vabimo, da nam pošlješ svoj življenjepis in motivacijsko pismo po e-pošti na naslov info@go2025.eu.

 

Rok prijave je ponedeljek, 29. 8. 2022, do 15:00.

 

Se že veselimo novih okrepitev!

 

P. S. Če v opisu prepoznaš osebo, ki ji je delovno mesto (eno ali drugo) pisano na kožo, jo razveseli in ji prepošlji informacije!

 

 

CERCHIAMO NUOVI “NUOTATORI”: Consulente esperto indipendente (MA) e Operatore per la preparazione di progetti culturali (MA)

 

Unisciti al nostro team nella creazione della Capitale europea della cultura 2025, che collega le aree transfrontaliere dalla sorgente all’estuario del fiume Isonzo attraverso la cultura!

 

Se sei in grado di “nuotare” nelle nuove situazioni, comunicare in diverse lingue (SL/IT/EN) e hai molte idee e creatività per coordinare i diversi progetti all’interno di GO! 2025, sei la persona giusta per il nostro team!

 

I compiti del posto di Consulente esperto indipendente (MA) sono i seguenti:

 • assistenza e consulenza nella pianificazione, nello sviluppo, nell’organizzazione e nella gestione dei contenuti e del programma di eventi dell’istituto,
 • lavoro di produzione e gestione dei progetti,
 • tenere un registro dell’uso delle strutture dell’istituto per gli eventi,
 • collaborare con il responsabile delle relazioni pubbliche alla pianificazione strategica e all’attuazione della comunicazione di eventi, aggiornamento del sito web e dei socials dell’istituto,
 • cooperazione internazionale e cooperazione con altri partner rilevanti dell’istituto,
 • organizzare lezioni e progetti professionali regolari,
 • conservare, registrare e catalogare la collezione di prodotti,
 • contribuire allo sviluppo del piano strategico dell’istituto, dei piani e delle relazioni annuali e di altri documenti comuni dell’istituto,
 • collaborare con gli altri professionisti dell’istituto,
 • sviluppo professionale nel proprio settore di lavoro,
 • archiviazione della documentazione,
 • altri compiti assegnati dal responsabile dell’unità organizzativa interna, dai direttori aggiunti e dal direttore.

 

Orario di lavoro? A tempo pieno.

 

Dove lavorerai? Presso la sede di GO! 2025 e presso la sede dell’organizzazione partner GECT GO in Italia – e talvolta in altre sedi in Slovenia o all’estero.

 

Altri requisiti:

 • 2 anni di esperienza lavorativa,
 • competenze informatiche di base nei programmi MS Office,
 • buone capacità di mentoring e di comunicazione,
 • buona conoscenza dello sloveno e dell’inglese,
 • conoscenza di base della lingua italiana,
 • specializzazione nell’istruzione superiore (precedente), diploma universitario (precedente) o master (Bologna II),
 • capacità di lavorare in gruppo.

 

Num. di iscrizione al Zavod za zaposlovanje: OP50543

 

I compiti del posto di Operatore per la preparazione di progetti culturali (MA) sono i seguenti:

 • raccolta, classificazione e preparazione di dati per la produzione di materiali di lavoro per
  Xcenter,
 • aiutare a coordinare gli eventi e i partner e sostenere gli stakeholder che realizzeranno le attività nel Xcenter,
 • partecipazione agli eventi Xcenter,
 • preparazione di progetti indipendenti, analisi, raccolta di informazioni, redazione di rapporti e altri materiali,
 • modificare e archiviare in modo indipendente la documentazione,
 • sviluppare programmi che valorizzino i progetti di talento per il futuro,
 • esecuzione indipendente dei compiti,
 • altri compiti assegnati dal responsabile dell’unità organizzativa interna, dagli altri assistenti e dal direttore.

 

Orario di lavoro? A tempo pieno.

 

Dove lavorerai? Presso la sede di GO! 2025, presso la sede di Xcenter e presso la sede dell’organizzazione partner GECT GO in Italia – e talvolta in altre sedi in Slovenia o all’estero.

 

Altri requisiti:

 • 2 anni di esperienza lavorativa – nel settore culturale, nelle ONG e nelle imprese, lavorando su progetti che coinvolgono le industrie creative,
 • conoscenze informatiche avanzate,
 • l’ottima conoscenza dell’inglese o dell’italiano costituiscono un vantaggio,
 • specializzazione nell’istruzione superiore (precedente), diploma universitario (precedente) o master (Bologna II),
 • buone capacità di mentoring e di comunicazione,
 • capacità di lavorare in gruppo.

 

Num. di iscrizione al Zavod za zaposlovanje: OP50739

 

Più grande è il team, più grandi sono le sfide che può affrontare e più facile è navigare in acque inesplorate. Quindi, se ti riconosci nella descrizione (prima o seconda), ti invitiamo a inviarci il tuo CV e una lettera di motivazione via e-mail a info@go2025.eu.

 

Il termine ultimo per l’iscrizione è lunedì, 29. 8. 2022 fino alle 15:00.

 

Siamo già in attesa di nuovi rinforzi!

 

P. S. Se nella descrizione riconosci una persona adatta a questo lavoro (l’uno o l’altro), ti preghiamo di renderla felice e di inviarle le informazioni!

Other news
Altre notizie