EZTS GO, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, objavlja mednarodni natečaj za izbor logotipa in celostne grafične podobe evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica.
Pod geslom »Go! Borderless, Gremo! Brezmejno!« mednarodni projekt promovira in udejanja eno mesto kulture v dveh mestih, ki skupaj premagujeta vse “meje”: skrb za skupen razvoj prostora, prijateljstvo, razvoj skupnega kulturnega središča in valorizacija vseh naših kultur in tradicij prostora. Vizualna podoba edinstvene prestolnice kulture, ki bo izraz pravega »kulturnega potresa« na stičišču dveh mest, bo naše ogledalo v svet in skupno sporočilo, da kultura gradi mostove in ruši zidove v #GO!Borderless svetove. 
Razpis je odprt do 30. septembra 2021 do 17.00. Sodelujejo lahko grafična/ oblikovalska podjetja, oglaševalske / komunikacijske agencije; grafični oblikovalci, oblikovalci in arhitekti oziroma umetniki s statusom; diplomanti javnih in zasebnih študijskih programov za likovno umetnost, grafiko, oblikovanje ali komunikacijo. Več o pogojih sodelovanja je objavljeno v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku na spletni strani organizatorja javnega natečaja:
Natečaj bo izveden v eni fazi. Prijavitelji bodo na natečaju sodelovali anonimno. Razpisni postopek se bo v celoti izvedel v elektronski obliki na platformi EZTS GO v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji.
Il GECT GO, Gruppo europeo di cooperazione territoriale, ha pubblicato il concorso internazionale per la selezione del logo e della visual identity della Capitale Europea della Cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia.
Con lo slogan Go!Borderless il progetto internazionale promuove e implementa una citta’ della cultura nelle due citta’ che insieme sorpassano tutti i “confini” (borders): la cura per lo sviluppo comune del territorio, l’amicizia, lo sviluppo di un comune centro culturale e la valorizzazione di tutte le nostre culture e tradizioni della zona. La visual identity della Capitale della cultura, che sarà espressione di un vero e proprio “terremoto culturale” all’incrocio di due città, sarà il nostro specchio al mondo e un messaggio comune che la cultura costruisce ponti e abbatte muri creando mondi #GO!Borderless.
Il bando sarà aperto fino a 30 settembre 2021 ore 17.00. Possono partecipare aziende di grafica/design, agenzie di pubblicità/comunicazione; grafici, designer e architetti o artisti con status; laureati in corsi di studio pubblici e privati in belle arti, grafica, design o comunicazione. Maggiori informazioni sulle condizioni di partecipazione sono pubblicate nella documentazione di gara, disponibile in sloveno, italiano e inglese sul sito web dell’organizzatore della gara pubblica:
Il concorso si svolgerà in un’unica fase e i candidati parteciperanno al concorso in forma anonima. La procedura di gara si svolgerà interamente in forma elettronica sulla piattaforma GECT GO secondo le indicazioni contenute nella documentazione di gara.
Other news
Altre notizie