Mestna občina Nova Gorica v sklopu projekta GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture poziva umetnike k oblikovanju predlogov za urbane intervencije v medijih stenske poslikave ali stenske instalacije.

Il Comune di Nova Gorica nell’ambito di GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura, invita artisti a presentare proposte di interventi urbani come pitture e/o installazioni murali.

V maju in juniju 2021 bo naše obmejno območje gostilo dva velika in pomembna dogodka: Giro d’Italia in Dirka po Sloveniji, ki bosta pritegnila široko pozornost mednarodne javnosti. Evropska prestolnica kulture zato želi trajno obeležiti ta dva športna dogodka z umetniškimi intervencijami, ki bodo popestrile pot ob meji in dale možnost kreativno predstaviti območje in njegovo čezmejnost.

A maggio e giugno 2021, la nostra zona di confine ospiterà due grandi e importanti eventi che attireranno ampia attenzione da parte del pubblico internazionale: il Giro d’Italia e la Tour of Slovenia. La Capitale Europea della Cultura vuole quindi celebrare in modo permanente questi due eventi sportivi con interventi artistici che allieteranno il percorso lungo il confine e daranno la possibilità di presentare in modo creativo il territorio e la sua vita transfrontaliera.

Tema umetniških intervencij je svoboda gibanja, pri čemer bodo imeli prednost predlogi, ki vsebujejo tudi teme kolesarstvo, brezmejnost ali Evropa.

Il tema degli interventi artistici è la libertà di movimento con una priorità data alle proposte che includano anche i temi della mobilità ciclistica, dell’“essere senza confini” o dell’Europa.

Na mednarodnem javnem pozivu bodo izbrani predlogi umetniških intervencij za pet lokacij na obmejnem območju Nove Gorice (fotografije v priponki “Javni poziv k oddaji predlogov za urbane intervencije”).

Attraverso il Bando Pubblico la giuria selezionerà proposte di interventi artistici per cinque location della zona di confine di Nova Gorica (foto in allegato).

Prijave na javni poziv pošljite na elektronski naslov info@go2025.eu do 19. 4. 2021 in kot zadevo e-pošte napišite “Prijava na javni poziv za urbane intervencije”.
Komisija bo objavila izbor del najkasneje do 26. 4. 2021 na spletni strani www.nova-gorica.si in na spletni strani www.go2025.eu.
Izdelava del bo potekala med 30. 4. 2021 in 17. 5. 2021.

Tutte le candidature per questo bando pubblico devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica info@go2025.eu entro il 19 aprile 2021, indicando come oggetto “Proposta per bando pubblico per interventi urbani”.
La Commissione pubblicherà i risultati della selezione entro il 26 aprile 2021 sul sito web www.nova-gorica.si e sul sito web www.go2025.eu.
La produzione delle opere dovrà avere luogo tra il 30 aprile 2021 e il 17 maggio 2021.

Prijave na javni poziv naj bodo oddane elektronsko v enotnem PDF dokumentu, ki vključuje:
– izpolnjeno prijavnico,
– dosedanje izkušnje s podobnimi umetniškimi intervencijami v urbani prostor (grafiti, murali, poslikave ali instalacije). Kot referenco dodajte fotografije svojih preteklih relevantnih del (največ 5),
– skice del, ki naj bodo računalniško obdelane na fotografijo izbrane lokacije tako, da je razvidno, kako bodo delovale v realnem prostoru.

Le candidature per il bando pubblico devono essere presentate elettronicamente in un unico documento PDF, che includa:
– modulo di domanda compilato,
– precedente esperienza con simili interventi artistici nello spazio urbano (graffiti, murales, dipinti o installazioni). Si possono includere fino a 5 fotografie di lavori rilevanti eseguiti precedentemente,
– bozzetti del lavoro elaborati al computer su una fotografia del luogo selezionato, in modo che sia possibile percepire come apparirà il risultato dell’intervento nello spazio reale.

📸 Fotografije lokacij v višji resoluciji so za čas poziva dostopne na povezavi https://bit.ly/3sU5L4q in se jih lahko uporabi za pripravo skic.
Natančna navodila so na voljo v priponki na dnu prispevka. 👇

📸 Le foto delle location oggetto del bando sono disponibili in risoluzione più alta per tutta la durata del bando su https://bit.ly/3sU5L4q e possono essere utilizzate per la preparazione. 👇

Za morebitna vprašanja in dodatne informacije o javnem pozivu ali o posameznih lokacijah (natančne mere itd.) nam pišite na maja@go2025.eu.

Per qualsiasi domanda e informazione aggiuntiva sul bando pubblico o su singole località (dimensioni esatte, ecc.), Scrivici all’indirizzo: maja@go2025.eu.

For public tender in English please visit: https://www.go2025.euinternational-public-tender-for-urban-interventions/?lang=en

Javni Poziv - Public Tender - Bando
Other news
Altre notizie