V ponedeljek, 11. aprila 2022, bo med 13.00 in 17.30 na Trgu Evrope potekal Info dan projekta GO! 2025 Nova Gorica – Gorica Evropska prestolnica kultureki je namenjen zlasti zainteresirani javnosti skupnega goriškega čezmejnega prostora in različnim organizacijam na kulturnem, pa tudi drugih področjih družbenega delovanja, ki delujejo na obeh straneh meje.
 
Obiskovalcem bomo na neformalen, sproščen način predstavili glavne programe našega skupnega projekta, pojasnili načine sodelovanja in posebnosti projektu GO! 2025, trenutne dejavnosti javnega zavoda, vizijo ter načrt dela zavoda do leta 2025.
 
Ker bodo na Info dnevu sodelovali tudi različni nosilci in skrbniki posameznih projektov, je ta dan odlična priložnost za mreženje in povezovanje, iskanje novih partnerjev, spoznavanje kulturne in ustvarjalnčezmejne goriške scene. Info dan bo služil tudi seznanjanju s pričakovanji, željami in predlogi javnosti oziroma organizacij, ki se programu GO! 2025 želijo priključiti s svojimi projekti preko razpisov ali kako drugače. Pozornost bomo namenili tudi vsem zainteresiranim za zaposlitev in delo na projektu. 
 
Info dan bo potekal v dveh delih, ki bosta vsebinsko popolnoma enaka tako, da si lahko obiskovalci lahko izberejo poljubni termin in sicer od 13.00 do 14.00, drugi pa od 16.00 do 17.00. Vmesni čas bo namenjen povezovanju in spoznavanju. 
 
PROGRAM:
– Predstavitev aktivnosti v letu 2022 (dr. Kaja Širok, direktorica javnega zavoda GO! 2025 in Neda R. Bric, umetniški vodja),
– Kratka predstavitev projektov, ki se začenjajo v letu 2022 (nosilci oz. skrbniki projektov),
– Vprašanja & odgovori.
 
V želji, da se v čim večjem številu vidimo v ponedeljek, vas vljudno vabimo na dogodek
 
 
Ekipa GO! 2025
Lunedì 11 aprile 2022, tra le 13 e le 17.30, si svolgerà sulla Piazza Transalpina/Trg Evrope la Giornata informativa del progetto GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura, rivolta in particolare al pubblico interessato dell’area transfrontaliera goriziana e a diverse organizzazioni del settore culturale, nonché di altre aree di attività sociale operanti su entrambi i lati del confine.
 
In modo informale e rilassato, presenteremo ai visitatori i principali programmi del nostro progetto congiunto, spiegheremo le modalità di cooperazione e le specificità del progetto GO! 2025, le attività in corso dell’ente pubblico, la visione e il piano di lavoro dell’ente fino al 2025.
 
Poiché alla Giornata informativa parteciperanno anche diversi promotori e curatori di singoli progetti, si tratta di una grande opportunità per creare un’attività di rete e connettersi, trovare nuovi partner, conoscere il panorama culturale e creativo dell’area transfrontaliera goriziana. La Giornata informativa servirà anche a far conoscere le aspettative, i desideri e le proposte del pubblico, ossia delle organizzazioni che desiderano partecipare al GO! 2025 con i loro progetti attraverso bandi o in altro modo. Presteremo attenzione anche a tutti coloro che sono interessati a lavorare al progetto. 
 
La Giornata informativa sarà suddivisa in due parti che presenteranno gli stessi contenuti, ovvero dalle 13.00 alle 14.00, e la seconda parte dalle 16.00 alle 17.00. L’intervallo servirà per favorire l’integrazione e la conoscenza reciproca 
 
PROGRAMMA:
– Presentazione delle attività nel 2022 (dr. Kaja Širok, direttrice dell’ente pubblico GO! 2025 e Neda R. Bric, direttore artistico),
– Breve presentazione dei progetti che iniziano nel 2022 (promotori o curatori dei progetti),
– Domande & risposte.
 
Con l’augurio di essere in tanti lunedì, siamo lieti di invitarvi all’evento
 
 
Team GO! 2025
Other news
Altre notizie