Nova Gorica, 8. september 2022

 

Z današnjim dnem je mestni svet Mestne občine Nova Gorica za direktorja javnega zavoda GO! 2025 potrdil Gorazda Božiča, ki je do zdaj opravljal delo vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda GO! 2025.

 

Gorazd Božič je dolgoletni kulturni delavec, ki je deloval ne le na Goriškem, ampak tudi v vseslovenskem in čezmejnem prostoru. Že leta 1996 je bil med ustanovitelji Glasbenega društva NOVA, deloval je kot producent za številne komorne skupine in orkestre. Bil je izvršni producent mednarodnih glasbenih tekmovanj in orkestrskih šol. Je violist ter univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva s strokovnim izpitom za vodenje projektov na tem področju. V svoji stroki je delal sedem let, potem pa se je v celoti posvetil delu v kulturnem sektorju. Na področju kulturnega managementa se je izpopolnjeval na Akademiji milanske Scale. Na kulturnem področju je deloval do leta 2019, ko je postal vodja Kabineta župana. Takrat je tudi tesno sodeloval pri pripravi kandidature obeh Goric za EPK 2025 in ves čas bdel nad projektom kot vezni člen med lokalno skupnostjo in programsko-operativno ekipo GO! 2025. Po odhodu prve direktorice zavoda, dr. Kaje Širok je prevzel vlogo vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda GO! 2025, zato ne bo dodatnih izgub časa z uvajanjem v projekt Evropske prestolnice kulture 2025.

 

Novi direktor javnega zavoda GO! 2025 sporoča: »Zahvaljujem se mestnim svetnicam in svetnikom za vnovično podporo in verjamem, da jih je prepričala vizija izvedbe projekta EPK 2025, ki sem jo predložil ob kandidaturi. Ob tem bi rad izpostavil meni ključne poudarke:

EPK 2025 je najlepši in najpomembnejši projekt te regije v naši skupni novejši zgodovini in bo – pomislekom navkljub – z odliko izpeljan. Somestju Goric je bila dana priložnost, da prvič v zgodovini evropskih prestolnic kultur dokaže, da lahko v jeziku kulture gradimo mostove tudi čezmejno. Kot gradbeni inženir, sem vajen, da v zahtevnih okoliščinah idejam dajem življenje ter uporabno vrednost. Verjamem v projekt EPK 2025, ker gre za projekt naše generacije, ki čezmejnost živi.

EPK 2025 je kolektivni projekt. Gradimo EPK skupnost, v kateri se mora aktivirati čisto vsak od nas, da ambiciozna ideja obeh Goric zaživi. Čas za iskanje razlik je mimo, poiskati moramo skupne imenovalce in z združenimi močmi kar največ odnesti od projekta.

Sam sem zagrizel v projekt kot v. d. direktorja skupaj z županom. Z goriško ekipo v Ljubljani – hvala vsem za pomemben doprinos – smo v zadnjih tednih projekt EPK postavili na osrednje mesto v nacionalni kulturni politiki. Novo Gorico je obiskala ministrica za kulturo in z županom podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta. Minister za kohezijo je obe Gorici postavil za pilotni projekt črpanja evropskih sredstev, s tem pa so postavljeni temelji za obnovo Trga Evrope in vzpostavitev Epicentra.

EPK 2025 bomo lahko izpeljali samo tako, da stopimo skupaj vsi Goričani, tako Slovenci, kot zamejska skupnost, kot Italijani, torej vsi, ki verjamemo, da lahko s kulturo gradimo mostove spoštovanja, solidarnosti, ustvarjalnosti in miru.«

Ob potrditvi kandidata je novogoriški župan Klemen Miklavič povedal: »Novi direktor javnega zavoda GO! 2025 je človek z izjemnimi kompetencami. Je sočasno inženir in človek, ki prihaja s kulturnega področja. Ima tudi šolo za kulturni menedžment iz milanske Scale. Božič je nekdo, ki pozna celoten proces in vse stopnje razvoja EPK, tako da ne bo potrebe, da bi se še poučeval.«

 

Gorazdu Božiču čestitamo ob prevzemu nove funkcije in mu želimo uspešno opravljanje vseh aktivnosti za izpeljavo prve čezmejne Evropske prestolnice kulture.

Nova Gorica, 8 settembre 2022

 

In data odierna il consiglio comunale del Comune di Nova Gorica ha confermato Gorazd Božič direttore dell’ente pubblico GO! 2025 di cui ha svolto finora la funzione di direttore ad interim.

 

Gorazd Božič è un operatore culturale di lunga data che ha lavorato non solo nel Goriziano, bensì anche nel più ampio spazio sloveno e transfrontaliero. Già nel 1996 è stato uno dei fondatori dell’Associazione musicale NOVA e ha lavorato come produttore per numerosi gruppi da camera e orchestre. È stato produttore esecutivo di concorsi musicali internazionali e scuole d’orchestra. È un violista e laureato in ingegneria civile e ha superato gli esami di Stato per la gestione dei progetti in questo campo. Ha svolto la sua professione per sette anni, dopodiché si è dedicato completamente al lavoro nel settore culturale. Nel campo del management culturale, si è formato presso l’Accademia della Scala di Milano. Ha lavorato nel campo culturale fino al 2019 quando è diventato Capo gabinetto del Sindaco. In quegli anni ha anche collaborato da vicino alla preparazione della candidatura di entrambe le città goriziane per la Capitale Europea della Cultura – EPK 2025 e ha tenuto d’occhio il progetto tutto il tempo come collegamento tra la comunità locale e il team operativo del programma GO! 2025. Dopo le dimissioni della prima direttrice dell’Istituto, la dott.ssa Kaja Širok, ha lavorato come direttore ad interim dell’ente pubblico GO! 2025, quindi non sarà necessario perdere ulteriore tempo per introdurlo nel progetto.

 

Il nuovo direttore dell’ente pubblico GO! 2025 comunica: “Vorrei ringraziare i consiglieri comunali per il loro rinnovato sostegno e credo che siano stati convinti dalla visione per l’attuazione del progetto EPK 2025 che ho presentato al momento della candidatura. Allo stesso tempo, vorrei sottolineare quelli che sono per me i punti chiave:

EPK 2025 è il progetto più bello e più importante di questa regione nella nostra storia recente comune e – nonostante le preoccupazioni – sarà realizzato in modo eccellente. La comunità urbana delle due Gorizie ha avuto l’opportunità di dimostrare per la prima volta nella storia delle capitali europee della cultura che si possono costruire ponti oltre i confini anche nel linguaggio della cultura. Come ingegnere civile, sono abituato a dare vita e valore utile alle idee in circostanze difficili. Credo nel progetto EPK 2025 perché è un progetto della nostra generazione, che vive l’area transfrontaliera.

L’EPK 2025 è un progetto collettivo. Stiamo costruendo una comunità per l’EPK in cui ognuno di noi deve essere attivo, affinché possa prendere vita l’idea ambiziosa di entrambe le Gorizie. Il tempo della ricerca delle differenze è passato, bisogna trovare dei denominatori comuni e ottenere il massimo dal progetto unendo tutte le forze.

Io stesso ho preso parte al progetto in qualità di direttore a interim insieme al Sindaco. Con il team goriziano a Lubiana – un grazie a tutti per l’importante contributo – abbiamo messo nelle ultime settimane il progetto EPK al centro della politica culturale nazionale. La Ministra della cultura è venuta in visita a Nova Gorica e ha firmato un contratto con il Sindaco sul cofinanziamento del progetto. Il Ministro della coesione ha inserito entrambe le Gorizie nel progetto pilota per il prelievo dei fondi europei, ponendo così le basi per il rinnovamento della Piazza Transalpina/Trg Evrope e l’istituzione dell’Epicentro.

Potremo attuare l’EPK 2025 solo se si uniranno tutti i goriziani, sia gli sloveni che la comunità transfrontaliera, sia gli italiani, ovvero tutti noi che crediamo di poter costruire attraverso la cultura ponti di rispetto, solidarietà, creatività e pace.”

In occasione della conferma del candidato, il sindaco di Nova Gorica, Klemen Miklavič ha dichiarato:  “Il nuovo direttore dell’ente pubblico GO! 2025 è un uomo di eccezionale competenza. È sia un ingegnere che una persona che proviene dal mondo della cultura. Si è anche formato alla scuola di management culturale della Scala di Milano. Božič è una persona che conosce l’intero processo e tutte le fasi dello sviluppo di EPK, quindi non ci sarà bisogno di un’ulteriore approfondimento.”

 

Facciamo gli auguri a Gorazd Božič per aver assunto il suo nuovo ruolo e gli auguriamo di svolgere con successo tutte le attività per la realizzazione della prima Capitale Europea della Cultura transfrontaliera.

Other news
Altre notizie