Evropska komisija: Priprave za GO! 2025 pomembno napredujejo / Commissione europea: progressi significativi nei preparativi per GO! 2025

Foto: Luka Carlevaris

»Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica – Gorica je doslej pokazala resno zavezanost projektu in pomemben napredek,« so včeraj sporočili z Evropske komisije. Ekipa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica (zavod GO! 2025 in EZTS GO), skupaj z obema županoma, Samom Turelom in Rodolfom Ziberno, je namreč 16. maja letos pred mednarodno strokovno komisijo poročala o razvoju projekta, sedaj pa je komisija objavila spodbudno poročilo.   

  

Poročilo ceni pomembne korake, ki so bili storjeni pri pripravi programa in čestita ekipi evropske prestolnice kulture, da so skupaj določili jasno razdelitev nalog in potek dela ter poenostavili zapleteno upravljanje čezmejne prestolnice. Zapisali so še, da cenijo angažiranost pri podpisovanju projektnih pogodb tako z javnimi zavodi kot z nevladnimi organizacijami.   

  

Strokovnjaki, med katerimi jih ima večina izkušnje z različnimi platmi organizacije evropskih prestolnic kulture, so ocenili, da je bil dosežen napredek tudi na področju obveščanja in vključevanja lokalnega okolja, pri čemer posebej izpostavljajo delo novogoriškega Xcentra, centra kreativnih praks. Odbor prepoznava napredek, dosežen pri vzpostavljanju mednarodnih mrež s kadrovsko krepitvijo in tesnejšimi povezavami z evropskimi kulturnimi centri ter kulturnimi mrežami. Posebej cenjeno je tudi učenje novogoriške ekipe iz izkušenj prejšnjih EPK.  

  

Poročilo poziva župana Nove Gorice in Gorice, naj okrepita pogajanja za pridobitev dodatnih državnih proračunskih sredstev, potrebnih za uresničitev programa iz prijavne knjige.  

  

Na poročilo Evropske komisije se je že odzvala ministrica za kulturo Republike Slovenije dr. Asta Vrečko: »Veseli nas, da projekt Evropska prestolnica kulture, za katero smo lani takoj po prihodu na Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije namenili 10 milijonov evrov, tako dobro napreduje. Delno poročilo Evropske komisije ugotavlja, da je čezmejni projekt dobro zastavljen, ob tem pa gre največja zasluga in naša zahvala vsem udeleženim v pripravo projekta. Še naprej vam želim uspešno delo in verjamem, da bo leto 2025 v Novi Gorici in Gorici res nekaj posebnega.« 

  

Direktor GO! 2025 Gorazd Božič je pozitivno poročilo komentiral z besedami, da »je pred nami odločilno leto intenzivnih priprav za leto 2025, zato je takšna pozitivna ocena s strani izkušenih evropskih strokovnjakov od zunaj utemeljena in dobrodošla. “Potrjuje naše dobro in predano delo v zadnjem letu ter dosežek, da smo uspeli v času mojega vodenja GO! 2025 jasno razdeliti, prevzeti in začeli izvajati vse naloge za kakovostno izvedbo prve čezmejne evropske prestolnice kulture.” 

 

Župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel: “Zahvaljujem se strokovnemu omizju za dragoceni čas, ki so si ga vzeli za branje in predstavitve poročila javnega zavoda G0! 2025 ter predvsem za šest priporočil za naprej, ki so jih spisali v pričujočem vmesnem poročilu monitoringa. Tako se bomo lahko na podlagi teh priporočil res dobro pripravili na končno ocenjevanje, ki bo izvedeno novembra 2024, da bo pozitivno in tudi finančno nagrajeno. Zadovoljen sem predvsem z vsebinskim delom napredka projekta, ki tudi odraža dober program Prijavne knjige EPK.” 

  

Župan občine Gorica Rodolfo Ziberna je zadovoljen s poročilom Evropske komisije, dodal je, da smo pred velikim izzivom in na govorice, da zamujamo, odgovarja, da vse poteka po časovnici. V imenu obeh županov je zagotavil, da bodo projekti zanimivi, inovativni in da bodo med nami še dolgo potem, ko prestolnice ne bo več. 

  

Pomembno sporočilo drugim evropskim mestom, ki jih deli meja, komisija vidi v dokončanju obnovitvenih del na območju Trga Evrope, saj ima prav to območje  simbolno in sporočilno moč, s katero kultura presega zgodovinske ločnice. 

  

Direktorica EZTS GO Romina Kocina je ob tem dejala, da »zadnje priprave na gradbena dela na Trgu Evrope napredujejo v skladu s časovnico«, zato ostaja optimistka. Pridružuje se zadovoljstvu obeh županov ob ugotovitvah ocenjevalne komisije, da med mestoma poteka pozitivno sodelovanje, pa tudi med obema subjektoma (zavod GO! 2025 in EZTS GO), ki jima je uspelo najti ravnovesje pri zahtevnem čezmejnem delovanju. 

  

Celotno ekipo poročilo spodbuja, naj posebno pozornost nameni programu EPIC – Evropski platformi za interpretacijo 20. stoletja. Strokovnjaki poročilo sklenejo s spodbudno oceno zavezanosti čezmejne ekipe “zgodbi brez meja” in spodbujajo Novo Gorico in Gorico 2025, da postaneta laboratorij za druga obmejna mesta v Evropi in po svetu.  

 

“La Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia ha dimostrato un serio impegno nei confronti del progetto e si possono vedere sviluppi importanti “, ha annunciato ieri la Commissione europea. Il 16 maggio scorso il team GO! 2025 (GO! 2025 e GECT GO), insieme ai sindaci di Nova Gorica e Gorizia, rispettivamente Samo Turel e Rodolfo Ziberna, è stato chiamato a riferire sullo sviluppo del progetto al comitato di esperti internazionali nominati dalla Commissione europea e ieri il comitato ha pubblicato un rapporto davvero incoraggiante. 

 

Nel report si sottolineano gli importanti passi compiuti nella preparazione e attuazione del programma; è stato molto apprezzato l’impegno nella firma dei contratti di progetto sia con istituzioni pubbliche che organizzazioni non governative slovene e italiane. Si sottolinea altresì l’aver saputo congiuntamente definire una chiara divisione dei compiti e del flusso di lavoro tra GO! 2025 e GECT GO, entrambi impegnati nella gestione delle numerose attività che sottendono alla Capitale europea della cultura 2025, insieme ed in coordinamento con i due Comuni detentori della nomina.   

 

Gli esperti del comitato incaricato della valutazione, la maggior parte dei quali hanno esperienza su vari aspetti dell’organizzazione delle Capitali europee della cultura, hanno valutato che anche nel campo dell’informazione e del coinvolgimento del territorio sono stati compiuti progressi, e sottolineano positivamente in particolare il lavoro del Xcenter di Nova Gorica, un centro per le pratiche creative avviato grazie alla nomina. Il comitato riconosce inoltre i progressi compiuti nella creazione di reti internazionali grazie anche alle collaborazioni dirette con esperti delle Capitali europee passate, che permettono quindi un diretto trasferimento di conoscenza e di buone prassi che arricchisce e porta beneficio a tutto il team di Nova Gorica e Gorizia. 

 

Dal report si legge anche un invito ai due sindaci di Nova Gorica e Gorizia a perseverare nei negoziati istituzionali per ottenere fondi aggiuntivi dei rispettivi bilanci statali necessari per attuare il programma del BidBook. 

 

La ministra della cultura della Repubblica di Slovenia Dr. Asta Vrečko ha già reagito al rapporto pubblicato dalla Commissione europea, affermando: “Siamo lieti che il progetto della Capitale europea della cultura, per il quale abbiamo stanziato 10 milioni di euro l’anno scorso, appena insediati al Ministero della Cultura, stia procedendo così bene. La relazione parziale della Commissione europea conclude che il progetto transfrontaliero è ben concepito, il merito e il nostro più grande ringraziamento vanno a tutti coloro che hanno partecipato alla preparazione del progetto. Vi auguro un successo continuo e credo che il 2025 sarà un anno molto speciale per Nova Gorica e Gorizia”. 

 

Gorazd Božič, direttore di GO! 2025, ha commentato il rapporto positivo affermando che “stiamo affrontando un anno cruciale di intensi preparativi per il 2025, quindi una valutazione così positiva da parte di esperti europei esterni è giustificata e benvenuta. Conferma il buon lavoro svolto con dedizione nell’ultimo anno e il fatto che siamo stati in grado di dividere chiaramente, assumere e iniziare ad attuare tutti i compiti per la realizzazione di qualità della prima Capitale europea della cultura transfrontaliera durante la mia guida di GO! 2025”. 

 

Il sindaco di Nova Gorica, Samo Turel: “Vorrei ringraziare il gruppo di esperti per il tempo prezioso che hanno dedicato alla lettura e alla presentazione del rapporto G0!2025, e soprattutto per le sei raccomandazioni per il futuro che ci hanno inviato in questo rapporto di monitoraggio intermedio. Queste raccomandazioni ci permetteranno di prepararci al meglio per la prossima valutazione che verrà effettuata nel novembre 2024, in modo che sia positiva e finanziariamente gratificante. Sono particolarmente soddisfatto della parte sostanziale dell’avanzamento del progetto che riflette anche il buon programma contenuto nel BidBook”. 

 

Il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna si è detto soddisfatto del rapporto della Commissione europea, aggiungendo che stiamo affrontando una grande sfida e rispondendo alle voci di un ritardo, nonostante tutto sia in linea con i tempi. A nome dei due sindaci, ha assicurato che i progetti saranno interessanti, innovativi e ci accompagneranno per molto tempo dopo la fine della Capitale. 

 

La Commissione europea vede nel completamento dei lavori di ristrutturazione nell’area della Piazza Transalpina un messaggio importante per le altre città europee divise da un confine, perché quest’area ha un potere simbolico e di comunicazione con cui la cultura trascende le divisioni storiche. 

 

La direttrice del GECT GO, Romina Kocina, ha affermato che “gli ultimi preparativi per i lavori di costruzione di Piazza Transalpina stanno procedendo secondo il programma”, quindi rimane ottimista e si unisce alla soddisfazione dei due sindaci di quanto riportato dal comitato di valutazione che riconosce la positiva collaborazione tra le due città e tra i due enti (Zavod GO! 2025 e GECT GO) che hanno saputo trovare un equilibrio nella complessità della nomina transfrontaliera. 

 

Il report infine invita tutto il team a prestare particolare attenzione al programma EPIC, la piattaforma europea per l’interpretazione del XX secolo, incoraggiando Nova Gorica e Gorizia a diventare un laboratorio per altre città di confine in Europa e nel mondo. 

Other news
Altre notizie