EPK distrikt bo zelen / Il distretto ECOC sarà verde

EPK distrikt bo zelena promenada somestja, družabni prostor za prebivalce obeh Goric. Gre za obmejni kilometrski pas od nekdanjih carinarnice na Erjavčevi do carinarnice v Solkanu, ki poteka ob in po slovensko-italijanski meji in bo središče prihajajoče evropske prestolnice kulture. Včeraj je bila predstavljena prenova, katere naložba je vredna okrog 10 milijonov, območja posegov bodo štiri (Trg Evrope s trizobom, južni zeleni pas, obnova objekta za projekta EPIC in Super 8), na voljo pa 15 mesecev za ureditev območja. Po podpisu sporazuma na slovenski strani, ki je bil 17. oktobra podpisan z Ministrstvom za infrastrukturo in Slovenskimi železnicami, EZTS GO, Mestno občino Nova Gorica in Občino Gorica, je napovedan začetek del.

 

Cilj oblikovanja novega območja je vzpostavitev enotnega, povezanega in integriranega mestnega sistema, ki ne bo deloval le za dogodke v okviru projekta GO! 2025, temveč tudi za življenje mesta v prihodnjih letih. »Kombiniramo projekte programa EPK z na naravi temelječimi, zelenimi rešitvami, kombiniramo trajnostno prenovo in kulturne vsebine,« pravi Saša Dobričić, profesorica arhitekture na Univerzi v Novi Gorici in odgovorna za strategijo prostora EPK. Naziv prestolnice je priložnost za vsebinske in infrastrukturne posege na tem območju, ki naj bi od leta 2025 dalje prispevali k višji kvaliteti življenja ter zlasti k večjemu druženju in stiku prebivalcev somestja, prav tako pa bi doprinesli k turistični privlačnosti obeh mest.

 

Trg Evrope

 

Prvo od gradbišč po vrstnem redu začetka gradnje, danes so ga  predstavili pomočnik direktorice EZTS GO Tomaž Konrad in predstavniki arhitekturnih birojev Ravnikar Potokar, DRH ter SA, se nanaša na Trg Evrope in tako imenovani “trizob” pred njim (tvorijo ga ulice Caprin, Foscolo in Luzzato). Začetek del je predviden za februar 2024, celotna naložba pa znaša 2,78 milijona evrov.  Sledila bo funkcionalna in krajinska preureditev čezmejnega zelenega pasu proti carinarnici na Erjavčevi ulici.

 

Vse površine za pešce in vozila bodo urejene na enoten način. Podrobneje bo del treh cest na italijanskem ozemlju, ki vodijo do trga in Kolodvorske poti, ki prečka slovenski del v smeri sever – jug in obkroža stavbo železniške postaje, dvignjen na raven trga, tlakovanje pa bo oblikovano skladno z drugimi površinami, tako da bo ponovno vzpostavljena enotnost celote.

 

Prenova vključuje tudi preureditev javne razsvetljave, namestitev vodnih elementov (“vodne igre” z osvetlitvijo) in nove elemente ulične opreme. Na obstoječo betonsko osnovo, ki označuje državno mejo, bo po delih postavljen sedež z lesenim sediščem, pri čemer bo upoštevana sporočilna vrednost tega zgodovinskega spomenika. Spomenik, ki je nekoč predstavljal ločevanje bo dobil novo vlogo, ki bo omogočala druženje in prostor za sedenje in poglabljanje v zgodovino čezmejnega prostora.

 

Ob stavbi železniške postaje bodo postavljena stojala za kolesa. Na prostoru pred železniško postajo je načrtovana tudi zunanja terasa za uporabo bara. Področje bo posajeno z 30 novimi drevesi, ki bodo zasajena ob straneh trga, na zeleni površini in vzdolž dostopnih cest.

 

“Ta gradbišča bodo poleg drugih del, ki že potekajo ali so načrtovana, Novi Gorici in Gorici prinesla nekaj začasnih nevšečnosti za prebivalce in turiste, tega se zavedamo. Toda to, da lahko posegamo na infrastrukturni ravni na območjih, ki so razdeljena med Italijo in Slovenijo, je temeljni rezultat, ne le za projekt GO! 2025, temveč za prihodnost tega ozemlja in vseh, ki na njem živijo ter delajo,” je na predstavitvi dejala Romina Kocina, direktorica EZTS GO.

 

Nadgradnja in obnova novogoriške železniške postaje, EPIC, Super 8

 

Dela, ki jih koordinira Mestna občina Nova Gorica, je predstavila vodja Kabineta župana mag. Mija Lorbek. Na območju EPK distrikta  se na slovenski strani izvajajo oziroma pripravljajo naslednje investicije:

 1. Aglomeracija na območju za podporo povečanemu obisku ombočja s potrebno infrastrukturo (voda, kanalizacija, telekomunikacijski vodi);
 2. Povezane kolesarske poti skozi nadstandardni podhod pod tiri do Prvomajske ulice 3. Nadgradnja celotnega območja železniške postaje Nova Gorica z umikom tirov v izvedbi DRSI;
 3. Adaptacija razskladišča za platformo EPIC in stavbe SVTK za skupnostni center Super 8;
 4. Urbani zeleni pas od Carinarnice do Carinarnice (Erjavčeva in Solkan),
 5. Rafutski park z vilo in pripadajočimi poslopji.

 

Zeleni pas EPK distrikta

 

Čezmejna zelena promenada se umešča v prostor med mejo in objekti SŽ vzdolž železniških tirov in zajema obstoječi zeleni pas s kolesarsko potjo in prometno Kolodvorsko potjo. Čezmejni zeleni pas se od začetnega imperativa gradnje novega »objekta na meji« osredotoča predvsem na obnovo in ponovno uporabo obstoječih objektov SŽ in na urbano krajinsko regeneracijo celotnega mejnega pasu, ki poteka od «carinarnice do carinarnice«: od nekdanjega mejnega prehoda na Erjavčevi ulici vzdolž meje vse do zaključka Kolodvorske poti severno na nekdanjem solkanskem mejnem prehodu.

 

Zeleni »brezmejni« pas na meji obeh mest zagotavlja prostor za umestitev nekaterih projektov, predvidenih v prijavni knjigi kandidature za EPK 2025. Obenem pa funkcionalno rešuje sočasno mobilnost pešcev/obiskovalcev, kolesarjev in motoriziranega prometa. Prof. dr. Saša Dobričič, arhitektka, poudarja: »Princip oblikovanja zelenega pasu, kot linearne urbano-krajinske poteze somestja, sloni na povezovanju in integriranju vsebin projektov iz prijavne knjige s principi oblikovanja na naravi temelečih rešitev, ki so bili participatorno oblikovani že v evropskem projektu Urbinat za širši zeleni sistem somestja.«

 

EPK vsebine:

 

 • Povezovalno okolje dveh ključnih projektov, EPIC-a in Super osmice
 • Košarka v džungli
 • Igrišče (Otročje lahko)
 • Atlas pozabljenih sadovnjakov
 • Kaki drevo življenja (umeščen v zeleni pas ob Kolodvorski ulici)
 • Drevesne platforme (v okviru igrišča)
 • Odprti prostori EPIC-a (participatorne delavnice in druženje)
 • Prostor za nizkocenovne, začasne in modularne urbane intervencije
 • Postavitev skupne urbane opreme somestja ( EPK mejniki)

 

Na naravi temeleče vsebine:

 

 • Fitodepuracijski in retenzijski bazeni (potopljena igrišča)
 • Ozelenitev Kolodovorske poti in obstoječih parkirišč
 • Hoteli za žuželke in netopirje
 • Prostorastoči travniki
 • Zelena/participatorna stena
 • Miyawaki žepni gozdiček
 • Zasaditev novih dreves in drevoreda ob Kolodvorski

 

“To je šele začetek razvoja tega območja, v katerega si želimo po letu 2025 intenzivneje dodatno vključevati tako Univerzo v Novi Gorici kot podjetniško podporno okolje za izgrajevanje inovativnostnega medsebojnega napajanja vseh treh področij. Prebivalci somestja pa bomo dobili tudi nov prostor, promenado kulture sobivanja, ki jo bomo lahko s ponosom pokazali tudi našim obiskovalcem in turistom, “ pa je poudarila mag. Mija Lorbek, vodja Kabineta župana Mestne občine Nova Gorica.

 

Circa 10 milioni di investimenti, 4 aree di intervento (Piazzale della Transalpina con il Tridente, l’area verde verso il valico di San Gabriele, EPIC e Super 8) e 15 mesi a disposizione per la riqualificazione di quello che sarà il cuore degli eventi 2025: l’area del Piazzale della Transalpina/Trg Evrope. Dopo la sigla dell’accordo anche sul lato sloveno, firmata il 17 ottobre con il Ministero per le Infrastrutture e con le Ferrovie slovene, GECT GO e municipalità di Nova Gorica e Gorizia annunciano finalmente l’avvio dei lavori.

 

Sin dalla candidatura del 2020 era prevista la creazione di un “EPIcentro”, un luogo che rappresentasse il portale d’ingresso per le due città, o meglio per la città transfrontaliera GO! Borderless. Da quel momento è passata molta acqua sotto i ponti cittadini, sono stati affrontati molti scogli – di ordine burocratico, tecnico e inevitabilmente anche legati alla questione del confine – per arrivare a un progetto più ampio. L’obiettivo alla base della creazione del nuovo “distretto” è la realizzazione di un sistema urbano unitario, connesso e integrato, funzionale non solo agli eventi di GO! 2025 ma alla vita delle città anche negli anni a seguire.

 

Piazzale della Transalpina / Trg Evrope

 

Il primo dei cantieri in ordine di avvio – illustrato oggi dal vicedirettore del GECT GO Tomaž Konrad e dai rappresentanti degli studi di architettura Ravnikar Potokar, DRH e SA – riguarda proprio il Piazzale della Transalpina/Trg Evrope e il cosiddetto “Tridente” antistante (formato dalle vie Caprin, Foscolo e Luzzato). L’inizio dei lavori è previsto per febbraio 2024 e l’investimento complessivo ammonta a 2,78 milioni di euro; seguirà la riqualificazione funzionale e paesaggistica della fascia verde transfrontaliera.

 

Tutte le superfici pedonabili e carrabili saranno sistemate in modo unitario. Nel dettaglio: parte delle tre strade in territorio italiano che conducono alla piazza e la Kolodvorska pot (che attraversa la parte slovena in senso nord sud fiancheggiando l’edificio della Stazione) verranno rialzate al livello della piazza e la pavimentazione avrà un disegno coerente con gli altri spazi in modo da restituire l’unitarietà dell’insieme.

 

Nell’ambito della ristrutturazione sono previsti anche il riassetto dell’illuminazione pubblica, la messa in opera di idrogetti pressurizzati (“giochi d’acqua” con illuminazione variabile) e nuovi elementi di arredo urbano.

 

Sul muro esistente che segna il confine di stato verrà sistemata per tratti una seduta con sedile in legno nel rispetto del valore testimoniale di tale manufatto. Il monumento che un tempo rappresentava la separazione assumerà un nuovo ruolo, offrendo un luogo di incontro e di approfondimento della storia dell’area transfrontaliera.

 

Accanto all’edificio della stazione ferroviaria verranno posizionate delle rastrelliere per le biciclette. Ai lati della piazza, nell’area verde lungo le strade d’accesso, verranno piantati 30 alberi nuovi. È inoltre prevista una terrazza esterna ad uso del ristorante nello spazio antistante la stazione ferroviaria.

 

“Questi cantieri, oltre ad altri lavori già in corso o programmati, comporteranno alcuni disagi temporanei per i residenti e i turisti di Nova Gorica e Gorizia, e ne siamo consapevoli. Ma poter intervenire a livello infrastrutturale nelle aree divise tra Italia e Slovenia è un risultato fondamentale, non solo per il progetto GO!2025, ma per il futuro di questo territorio e di tutti coloro che ci vivono e lavorano”, ha dichiarato Romina Kocina, Direttore del GECT GO, alla presentazione.

 

Potenziamento e ristrutturazione della stazione ferroviaria di Nova Gorica, EPIC, Super 8

 

I lavori coordinati dal Comune di Nova Gorica sono stati presentati dal Capo dell’Ufficio del Sindaco Mija Lorbek. Sul lato sloveno, nel distretto ECOC sono in corso di realizzazione o di preparazione i seguenti investimenti:

 1. potenziamento delle infrastrutture necessarie a una maggiore accoglienza della zona (acqua, fognature, linee di telecomunicazione);
 2. piste ciclabili collegate attraverso un nuovo sottopassaggio sotto i binari ferroviari, fino a via Prvomajska;
 3. riqualificazione dell’intera area della stazione ferroviaria di Nova Gorica con l’eliminazione dei binari inutilizzati da parte del Ministero per le Infrastrutture;
 4. adattamento del magazzino esistente per la piattaforma EPIC e dell’edificio SVTK per il centro Super 8;
 5. cintura verde urbana fra gli ex-valici di San Gabriele e di Salcano;
 6. riqualificazione del Parco del Rafut comprensivo della villa e degli edifici annessi.

 

Area verde transfrontaliera del distretto ECOC

 

L’area verde transfrontaliera si trova nello spazio tra il confine e le strutture delle Ferrovie slovene lungo i binari e comprende la cintura verde esistente con una pista ciclabile e la via di Kolodvorska. Rispetto al piano iniziale di costruire una nuova “struttura di confine”, si è optato invece per la riqualificazione della cintura verde transfrontaliera che si concentra principalmente sulla ristrutturazione e sul riutilizzo delle strutture esistenti della ferrovia slovena e sulla riqualificazione del paesaggio urbano dell’intera cintura di confine che va dalla “dogana alla dogana”: dall’ex valico di frontiera in via San Gabriele lungo il confine fino alla fine della Kolodvorska via a nord, all’ex valico di Salcano.

 

La zona verde “senza confini” tra le due città offre spazio per l’ubicazione di alcuni dei progetti previsti nel bid book ECOC 2025, affrontando allo stesso tempo in modo funzionale la mobilità simultanea di pedoni/visitatori, ciclisti e traffico motorizzato. La professoressa Saša Dobričić, architetta dell’Università di Nova Gorica, sottolinea: “Il principio di progettare la cintura verde come una traiettoria lineare urbano-paesaggistica dell’agglomerato si basa sul collegamento e sull’integrazione del contenuto dei progetti nel libro di candidatura con i principi di progettazione di soluzioni basate sulla natura, che sono già stati sviluppati in modo partecipativo nel progetto europeo Urbinat per il più ampio sistema verde dell’agglomerato.”

 

“Questo è solo l’inizio dello sviluppo di quest’area, in cui vogliamo coinvolgere ulteriormente sia l’Università di Nova Gorica che l’ambiente di supporto alle imprese dopo il 2025 per costruire una fertilizzazione incrociata innovativa tra tutte e tre le aree. Gli abitanti dell’agglomerato avranno anche un nuovo spazio, una passeggiata della cultura della coesistenza, che potremo mostrare con orgoglio ai nostri visitatori e turisti”, ha sottolineato Mija Lorbek, capo del gabinetto del sindaco del Comune di Nova Gorica.

 

Temi ECOC nell’area verde:

 •  L’ambiente di connessione di due progetti chiave, EPIC e Super Eight
 •  Jungle basket
 •  Il parco giochi
 •  L’atlante dei frutteti dimenticati (situato e ampliato nell’area vicino a Koren, che insieme al complesso di Rafut è il sito del più ampio distretto ECOC e del corridoio del patrimonio transfrontaliero (dove abbiamo già piantato le prime piantine l’anno scorso))
 •  Il cachi della sopravvivenza (da collocare nella cintura verde lungo via Kolodovorska)
 •  Piattaforme di alberi (all’interno del parco giochi)
 •  Spazi aperti EPIC (laboratori partecipativi e di socializzazione)
 •  Spazio per interventi urbani a basso costo, temporanei e modulari
 •  Allestimento di arredi urbani comuni nell’agglomerato (punti di riferimento ECOC)

 

Temi naturalistici:

 •  Fitodepurazione e vasche di ritenzione (parchi giochi sommersi)
 •  Rinverdimento della Kolodovorska e dei parcheggi esistenti
 •  Hotel per insetti e pipistrelli
 •  Prati aperti
 •  Muro verde/di partecipazione
 •  Boschetto tascabile di Miyawaki
 •  Piantumazione di nuovi alberi e di un viale lungo la Kolodvorska

 

Other news
Altre notizie