Prosto delovno mesto VODJA EPIC / Posto vacante RESPONSABILE DI EPIC

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je bilo danes, dne 7. 4. 2023, objavljeno novo prosto delovno mesto v javnem zavodu GO! 2025.

 

Prosto delovno mesto: VODJA EPIC (M/Ž)

 

Rok za prijavo za prosto delovno mesto je nedelja, 16. 4. 2023.

 

Vabimo vas, da nam pošljete svoj življenjepis (po sistemu Europass) in izpolnjen obrazec (spodaj) o kandidatu/-ki s prilogami / dokazili o ustreznih potrebnih znanjih in izobrazbi na info@go2025.eu.

 

Delovne naloge VODJE EPIC (M/Ž) zajemajo:

 • vodenje raziskovalnih programov in projektov v okviru dejavnosti javnega zavoda,
 • svetovalna dejavnost s področja razstavne umetnosti,
 • vzpostavljanje mednarodnih povezav in sodelovanj,
 • aktivna udeležba v projektih EPK 2025 in mednarodnih projektih,
 • priprava strokovnih izhodišč muzejske stroke in razširitev strokovnih nalog,
 • zasnova, organizacija in izvedba projektov, vezanih na program EPIC (več v prijavni knjigi),
 • prispevek k razvoju mednarodne stroke in področja, s katerim se ukvarja (na državnem in mednarodnem nivoju),
 • druga opravila po nalogu vodje notranje organizacijske enote, ostalih pomočnikov direktorja in direktorja.

 

Delovni čas? Polni, v premakljivem delovnem času

 

Kje boš opravljal/a delo? V prostorih zavoda GO! 2025 in v prostorih partnerske organizacije EZTS GO v Italiji – kdaj pa tudi na drugih lokacijah po Sloveniji ali v tujini.

 

Pogoji? Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska st.) in 5 let delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo.

 

Druge zahteve:

 • Znanje slovenskega jezika na višji ravni,
 • znanje angleškega ali italijanskega jezika na osnovni ravni,
 • strokovno opravljanje dela,
 • gospodarno ravnanje s sredstvi zavoda,
 • stalno izobraževanje,
 • izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa,
 • poznavanje dela z računalnikom v programih MS Office na višji ravni,
 • organizacijske sposobnosti,
 • odlične komunikacijske in mentorske sposobnosti,
 • sposobnosti dela v skupini

 

Telefonski kontakt: +386 51 222 105.

 

Kandidati naj pošljejo vloge po e-pošti, vloga se šteje za popolno, če sta k njej priložena:

 

 • življenjepis kandidata/-ke po sistemu Europass
 • izpolnjena in podpisana vloga o kandidatu/-ki s prilogami / dokazili o ustreznih potrebnih znanjih in izobrazbi (vlogo najdete na dnu te strani)

 

Registrska številka delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje: OW34756

 

 

Oggi, 7 aprile 2023, è stato pubblicato sul sito web Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia (Zavod RS za zaposlovanje) un nuovo posto vacante presso l’ente  pubblico GO! 2025.

 

Posto vacante: RESPONSABILE DI EPIC (M/F)

 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è domenica 16 aprile 2023.

 

Siete invitati a inviare il vostro CV (Europass) e il modulo di candidatura (sotto) compilato con gli allegati/prova delle competenze e delle qualifiche pertinenti a info@go2025.eu.

 

I compiti del RESPONSABILE DI EPIC (M/F):

 • gestione di programmi e progetti di ricerca nell’ambito delle attività dell’ente,
 • attività di consulenza nel campo dell’arte espositiva,
 • creazione di legami e cooperazioni internazionali,
 • partecipazione attiva ai progetti ECOC 2025 e internazionali,
 • preparazione delle piattaforme professionali della professione museale e ampliamento dei compiti professionali,
 • ideazione, organizzazione e realizzazione di progetti legati al programma EPIC (maggiori informazioni nel bid book),
 • contributo allo sviluppo della professione internazionale e del settore in cui opera (a livello nazionale e internazionale),
 • altri compiti assegnati dal responsabile dell’unità organizzativa interna, dagli altri vicedirettori e dal direttore.

 

Orario di lavoro? A tempo pieno.

 

Dove lavorerete? Presso la sede di GO! 2025 e presso la sede dell’organizzazione partner GECT GO in Italia – e talvolta in altre sedi in Slovenia o all’estero.

 

Altri requisiti:

 • Conoscenza dello sloveno ad un livello superiore,
 • un livello base di inglese o italiano,
 • prestazione professionale del lavoro,
 • gestione economica delle risorse dell’Istituto,
 • formazione continua,
 • formazione e aggiornamento in base alle esigenze del processo lavorativo,
 • competenze informatiche nei programmi MS Office a livello avanzato,
 • capacità organizzative,
 • eccellenti capacità di comunicazione e di tutoraggio,
 • capacità di lavorare in gruppo

 

Contatto +386 51 222 105.

 

I candidati devono inviare la propria candidatura via e-mail; una candidatura è considerata completa se è accompagnata da:

 

 • CV Europass
 • un modulo di candidatura compilato e firmato con allegati/prova delle competenze e delle qualifiche richieste (modulo di candidatura disponibile in fondo a questa pagina)

 

Num. di iscrizione all’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia: OW34756

Vloga za zaposlitev - vodja EPIC
Other news
Altre notizie