Ekipa GO! 2025 išče pomočnika direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve / Il team GO! 2025 cerca un Assistente di direzione per gli affari finanziari, legali e general

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je bilo danes, dne 3. 4. 2023, objavljeno novo prosto delovno mesto v javnem zavodu GO! 2025.

 

Prosto delovno mesto: Pomočnik direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve (M/Ž).

 

Rok za prijavo za prosto delovno mesto je petek, 14. 4. 2023, do 16. ure.

 

Vabimo vas, da nam pošljete svoj življenjepis (po sistemu Europass) in izpolnjen obrazec (spodaj) o kandidatu/-ki s prilogami / dokazili o ustreznih potrebnih znanjih in izobrazbi na info@go2025.eu.

 

Delovne naloge Pomočnika direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve (M/Ž) zajemajo:

 

 • Direktorju predlaga odločitve, ki se nanašajo na njegovo delovno področje,
 • direktorju daje predloge in mnenja, ki se nanašajo na njegovo delovno področje,
 • direktorju predlaga letni program dela in poročilo o delu zavoda s svojega delovnega področja,
 • daje mnenje direktorju v zvezi s poslovanjem zavoda,
 • izvršuje sklepe in odločitve organov zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda in po nalogu direktorja.

 

Delovni čas? Polni.

 

Kje boste opravljali delo? V prostorih zavoda GO! 2025 in v prostorih partnerske organizacije EZTS GO v Italiji – kdaj pa tudi na drugih lokacijah po Sloveniji ali v tujini.

 

Druge zahteve:

 

 • Sposobnost organiziranja in vodenja,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • znanje najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni,
 • učinkovito vodenje NOE,
 • gospodarno delovanje NOE,
 • strokovno opravljanje dela,
 • gospodarno ravnanje s sredstvi zavoda,
 • uresničevanje sprejetih letnih načrtov,
 • stalno izobraževanje,
 • izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s potrebami,
 • osnovno poznavanje dela z računalnikom v programih MS Office,
 • odlične komunikacijske in mentorske sposobnosti.

 

Registrska številka delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje: OW19872

 

Oggi, 3 aprile 2023, è stato pubblicato sul sito web Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia (Zavod RS za zaposlovanje) un nuovo posto vacante presso l’ente  pubblico GO! 2025.

 

Posto vacante: Assistente di direzione per gli affari finanziari, legali e generali (M/F).

 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è venerdì 14 aprile 2023 alle ore 16.00.

 

Siete invitati a inviare il vostro CV (Europass) e il modulo di candidatura (sotto) compilato con gli allegati/prova delle competenze e delle qualifiche pertinenti a info@go2025.eu.

 

I compiti del Assistente di direzione per gli affari finanziari, legali e generali (M/F) comprendono:

 

 • Proporre al Direttore le decisioni relative alla sua area di lavoro,
 • proporre e dare pareri al Direttore su questioni relative alla sua area di lavoro,
 • proporre al Direttore un programma di lavoro annuale e una relazione sul lavoro dell’Istituto nel suo campo di attività,
 • fornire al Direttore un parere sull’attività dell’Istituto,
 • eseguire le decisioni e le delibere degli organi dell’Istituto,
 • svolgere altri compiti in conformità con gli atti generali dell’Istituto e su delega del Direttore.

 

Orario di lavoro? A tempo pieno.

 

Dove lavorerete? Presso la sede di GO! 2025 e presso la sede dell’organizzazione partner GECT GO in Italia – e talvolta in altre sedi in Slovenia o all’estero.

 

Altri requisiti:

 

 • Capacità di organizzare e dirigere,
 • conoscenza attiva della lingua slovena,
 • conoscenza di almeno una lingua mondiale a livello base,
 • gestione efficace delle unità organizzative interne,
 • gestione del funzionamento efficiente delle unità organizzative interne,
 • prestazioni professionali,
 • gestione in modo efficiente delle risorse dell’Istituto,
 • l’attuazione dei piani annuali adottati,
 • formazione continua,
 • aggiornamento e formazione in linea con le esigenze,
 • competenze informatiche di base nei programmi MS Office,
 • eccellenti capacità di comunicazione e di tutoraggio.

 

Num. di iscrizione all’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia: OW19872

Vloga za zaposlitev - pomočnik direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve
Other news
Altre notizie