Dr. Marko Klavora: novi vodja EPIC / Marko Klavora: Il nuovo direttore di EPIC

Foto: Matej Vidmar

EPIC – Evropska platforma za interpretacijo 20. stoletja z Markom Klavoro prehaja iz ideje v realnost. Nov razstavni prostor s stalno zbirko o kompleksnosti zgodovine minulega stoletja, prizorišče za dogodke in platforma za dialog bo kmalu začel nastajati v nekdanjih skladiščih železnice v Novi Gorici in bo eden od osrednjih objektov in vsebinskih projektov Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica.  

 

»Goriško bomo vzeli kot laboratorij za interpretacijo zgodovine Evrope v 20. stoletju. Menim, da imamo kaj pokazati, povedati in predvsem marsikaj predati prebivalcem tega prostora in obiskovalcem. Pokazali bomo, kako so tukajšnji prebivalci doživljali precej težko stoletje, ki so ga zaznamovale prva in druga svetovna vojna, obdobje fašizma in vzpostavitev meje,« pravi Marko Klavora, doktor zgodovinskih znanosti, bivši kustos Goriškega muzeja. Gorica je bila avstro-ogrska, bila je multikulturno, večnacionalno mesto, ki je povezovalo glavno mesto z glavnim pristaniščem in je delila podobno usodo kot takrat mesta ob meji in tudi v notranjosti. “Preko izkušenj in posameznih zgodb ljudi, ki so obenem kolektivne, želimo pripovedovati zgodovino tega prostora, in sicer od začetka stoletja, ko se tu vzpostavita železnica in trg. To bomo storili preko avdio in video gradiva, zamislili smo si avdio-vizualni sprehod po pokrajini Goriške ter seveda s predmeti. EPIC ne bo samo razstava, ampak tudi prostor, v katerem se bomo v letu 2025 in kasneje pogovarjali ne le o preteklosti, ampak o podobnih primerih v sedanjosti,” je pojasnil in poudaril, da tam gotovo ne bomo našli klasičnih “panojskih” razstav. EPIC torej kot prostor razmisleka tudi o aktualnih vprašanjih, človekovih pravicah in evropskih vrednotah. EPIC bo platforma za dialog.

 

EPIC – la »Piattaforma europea per l’interpretazione del ventesimo secolo« sta passando dall’idea alla realtà con Marko Klavora.  Un nuovo spazio espositivo con una collezione permanente sulla complessità della storia del secolo scorso, una sede per eventi e una piattaforma di dialogo, sarà presto inaugurato negli ex magazzini ferroviari di Nova Gorica e sarà una delle strutture principali dei progetti del programma della Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia.

 

“Utilizzeremo la storia goriziana come un laboratorio per l’interpretazione della storia dell’Europa nel ventesimo secolo. Credo che abbiamo molto da mostrare, molto da dire e, soprattutto, molto da trasmettere agli abitanti di questa zona e ai visitatori. Mostreremo come gli abitanti hanno vissuto un secolo piuttosto difficile, segnato dalla Prima e dalla Seconda Guerra Mondiale, dal periodo del fascismo e dall’istituzione del confine”, afferma Marko Klavora, Dottore in Scienze Storiche, ex curatore del Goriški muzej. Gorizia era austro-ungarica, una città multiculturale e multinazionale, che collegava la capitale con il porto principale, e condivideva un destino simile alle città lungo il confine e nell’entroterra. “Vogliamo raccontare la storia di questo luogo attraverso le esperienze e le storie individuali delle persone, che sono anche collettive, a partire dall’inizio del secolo, quando la ferrovia e il mercato furono stabiliti qui. Lo faremo attraverso materiale audio e video, abbiamo pensato a una passeggiata audiovisiva attraverso il paesaggio di Goriza e Nova Gorica e, ovviamente, attraverso gli oggetti. EPIC non sarà solo una mostra, ma anche uno spazio dove, nel 2025 e oltre, parleremo del passato e del presente”, ha spiegato Klavora, sottolineando che non ci saranno mostre “a cartellone”, EPIC sarà una piattaforma di dialogo.

Other news
Altre notizie