Donatella Ruttar

Donatella Ruttar, arhitektka iz Beneške Slovenije, ki je pomembno soustvarjala Postajo Topolove in v Špetru zasnovala Slovensko multimedialno okno SMO. Pred nekaj dnevi je prejela priznanje ob 10. obletnici delovanja tega muzeja, sodelovala bo v programu Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica.

 

Več kot dvajset let je poletje za poletjem angažirano sooblikovala program Postaje Topolove, ki je to odročno beneško vasico spremenila v centralno točko umetniškega snovanja in ustvarila skupnost s sateliti po vsem svetu. Korak naprej v vrednotenju pokrajine, ljudi in slovenske kulture na tem najzahodnejšem robu je bila ustanovitev Slovenskega multimedialnega okna SMO, v katerem je Ruttarjeva na edinstven, sodoben in inovativen način zasnovala tematski muzej, ki ne sloni na zbiranju predmetov, temveč na pripovedi besed, zvoka, podob. Obiskovalci skozi umetniške instalacije spoznavajo kulturno krajino, torej zgodovino in sedanjost območja videmske, goriške in tržaške pokrajine, ki je zgodovinsko naseljeno s Slovenci.

 

»Žirija ceni in deli vizijo, ki je bila navdih za ustanovitev muzeja, prepoznava vrednost kulturnega projekta, katerega rezultati so bili utrjeni v skoraj desetih letih izkušenj in delovanja. Projekt interpretira in promovira specifičnosti in vrednote skupnosti v perspektivi, v kateri postaneta jezik in pokrajina ključna za interpretacijo ozemlja,« so zapisali ob posebni omembi nagrade FARE LANSCAPE AWARD Giulio Andreolli, ki jo je pred dnevi prejela Ruttarjeva.

 

Donatella Ruttar, architetta dalla Slavia Friulana, ha contribuito alla co-creazione della Stazione di Topolò e alla progettazione della Finestra multimediale slovena SMO a San Pietro al Natisone. Pochi giorni fa ha ricevuto un premio in occasione del decimo anniversario del museo e parteciperà anche al programma di Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della cultura 2025.

 

Da più di vent’anni partecipa alla programmazione della Stazione di Topolò, estate dopo estate, trasformando questo remoto villaggio della Slavia Friulana in un punto di riferimento per la creazione artistica e creando una comunità con contatti in tutto il mondo. Un passo avanti nella valorizzazione del paesaggio, della gente e della cultura slovena in questa parte all’estremo occidente è stata la creazione della Finestra multimediale slovena SMO, dove Ruttar ha concepito un museo tematico in modo unico, moderno e innovativo, basato non sulla raccolta di oggetti ma sulla narrazione di parole, suoni e immagini. Attraverso le installazioni artistiche, i visitatori imparano a conoscere il paesaggio culturale, ovvero la storia e il presente delle aree di Udine, Gorizia e Trieste, storicamente abitate dagli sloveni.

 

“La giuria apprezza e condivide la visione che ha ispirato la creazione del museo, riconoscendo il valore di un progetto culturale i cui risultati sono stati consolidati in quasi dieci anni di esperienza e attività. Il progetto interpreta e promuove le specificità e i valori della comunità in una prospettiva in cui la lingua e il paesaggio diventano chiave di lettura del territorio”, scrivono sulla Menzione speciale del Premio Giulio Andreolli Fare Paesaggio che Donatella Ruttar ha ricevuto pochi giorni fa.

Other news
Altre notizie