Podpis sporazuma - Firma dell'accordo
V soboto, 25. maja 2019, sta župana obeh Goric na Trgu Evrope podpisala dogovor o sodelovanju pri kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture 2025. V nadaljevanju objavljamo dogovor:

Mestna občina Nova Gorica in Občina Gorica sklepata dogovor v duhu enakopravnega partnerstva z namenom, da se združita v skupnem prizadevanju za kulturni, ekonomski in socialni razvoj. Povezuje ju želja, da bi bili obe občini odprti, ustvarjalni in konkurenčni skupnosti, ki ponujata visoko kakovost življenja ter priložnosti za napredovanje in uspeh svojim občanom in potencialnim novim prebivalcem tudi s krepitvijo skupnih naložb za razvoj Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO, ki je bilo ustanovljeno s tem namenom.

Svoj položaj tik ob državni meji, na stičišču jezikov in kulturnih izkušenj občini dojemata kot prednost. Naslanjata se na bogato, več desetletno tradicijo povezovanja in si želita v prihodnosti še okrepiti, nadgraditi in razširiti vezi.

Občini se zavedata pomena kulture za razvoj in identiteto obeh skupnosti. Priznavata ji neminljivo vrednost civilizacijskega temelja, hkrati pa razumeta, da je kultura nujni predpogoj za ustvarjalnost, konkurenčnost in kakovost življenja, h katerim občini stremita.

Evropska prestolnica kulture je naziv, ki ga vsako leto dvema ali več evropskim mestom Evropska komisija podeljuje z namenom, da zaščiti bogastvo in raznolikost kultur v Evropi, ovrednoti skupne kulturne vrednote evropskih narodov in spodbudi prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mesta. V letu 2025 bo ob Nemčiji Slovenija ena od gostiteljic Evropske prestolnice kulture. Mestna občina Nova Gorica bo konec leta 2019 oddala svojo kandidaturo za naziv. Sodelovanje z Gorico kot partnerskim mestom je bistvena vsebinska razsežnost prijave, kar dokazuje že temeljno geslo programske knjige: Go! Borderless.

Na podlagi vsega navedenega, kar je sestavni del pričujočega dogovora, občini sklepata in sprejmeta DOGOVOR O SODELOVANJU PRI KANDIDATURI ZA NAZIV EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025.

Mestna občina Nova Gorica in Občina Gorica se s tem dogovorom zavezujeta, da si bosta prizadevali vsebinsko, organizacijsko in finančno sodelovati pri pripravi kandidature. Podpirali in omogočali bosta delo programske skupine za pripravo kandidature, v kateri so predstavniki z obeh občin. Sprejeli bosta skupno, čezmejno strategijo, s katero bosta začrtali usklajeno kulturno politiko do leta 2030. Občini izražata svojo polno podporo kandidaturi in se zavezujeta, da bosta ob morebitni pridobitvi naziva sodelovali pri pripravi in izvedbi programa Evropske prestolnice kulture 2025.

Občini bosta vzpodbujali kulturo dialoga in podpirali kritično ter avtonomno misel, ker razumeta Evropsko prestolnico kulture kot priložnost za iskreno, globoko in temeljito soočenje s potenciali, pa tudi s pomanjkljivostmi in tveganji v čezmejnem prostoru. H kandidaturi ne pristopata le z mislijo na leto 2025, ki bo ob pridobitvi naziva Gorico in Novo Gorico postavilo pod evropske žaromete, temveč tudi s pogledom na leta, ki sledijo, ter prepričanjem, da sta krepitev čezmejnih vezi in sprostitev razvojnih potencialov bistveni del zapuščine Evropske prestolnice kulture.

Ta dogovor je sklenjen v dveh enakih slovenskih in dveh enakih italijanskih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka dogovora po en izvod. Pričujoči dogovor prične veljati z dnem podpisa obeh županov.

Nova Gorica – Gorizia, 25 maj 2019

Župan Občine Gorica Rodolfo Ziberna
Župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič

Other news
Altre notizie