Prijavna knjiga GO! BORDERLESS je napisana. Na zadnjem Kulturnem zajtrku v 2019 v Goriški knjižnici Franceta Bevka, namenjenem predvsem predlagateljem projektov in kulturnim operateljem, ki sodelujejo v pripravah, smo predstavili strukturo bid-booka. Posvetili smo se njegovi vsebini in že načeli temo o tem, kaj sledi in kaj nas še čaka, če se uvrstimo v drugi krog.

Il bid-book GO! BORDERLESS è pronto. All’ultima Colazione culturale del 2019 nella Biblioteca France Bevk di Nova Gorica, dedicata sopratutto agli operatori culturali che partecipano con i propri progetti o sono coinvolti nei preparativi della candidatura, abbiamo presentato la struttura del nostro bid-book e condiviso il contenuto nonche’ cosa ci attende se ci qualificheremo per il secondo round.

Rok za uradno napoved kandidature je 30. november 2019, rok za oddajo prijavne knjige na ministrstvo pa 31. december. Februarja 2020 nas čaka predstavitev pred svetom mednarodnih strokovnjakov, ki bo zasedal v Ljubljani. Predvidoma marca 2020 (datum še ni določen, določilo ga bo Ministrstvo za kulturo) sledi odločitev o uvrstitvi v ožji izbor (drugi krog), konec 2020 ali začetek 2021 pa bo znan končni izbor – slovensko mesto, ki bo skupaj z izbranim nemškim prejelo naziv Evropska prestolnica kulture 2025.

La scadenza per l’annuncio ufficiale della candidatura è il 30 novembre 2019, mentre la deadline per la presentazione del libro (bid-book) al Ministero è il 31 dicembre. A febbraio 2020 ci attende la presentazione davanti al comitato internazionale di esperti, che si terrà a Ljubljana. Probabilmente a marzo 2020 (la data non è ancora definita e sarà stabilita dal Ministero della Cultura) sarà nota la decisione sulla lista ristretta (secondo round), e alla fine del 2020 o all’inizio del 2021 si terra’ la selezione finale e verra’ scelta la citta’ slovena che riceverà il titolo Capitale europea della cultura 2025.

V prvo prijavno knjigo GO! BORDERLESS je na tak ali drugačen način že vključena večina predlagateljev projektov, ki so se odzvali na javni poziv. V letu naziva sledijo razširitve, mednarodne pozornosti in vključitve v program bodo deležni vsi obstoječi festivali, programi in dogodki celotnega območja kandidature.

Il primo bid-book GO! BORDERLES include già la maggior parte dei operatori culturali che hanno risposto al nostro questionario “Proposte progettuali”. Durante l’anno 2025 il programma verra’ ampliato e avra’ rilevanza internazionale; nel programma verranno anche inseriti tutti i festival, programmi ed eventi esistenti in tutta l’area della candidatura.

Na Zajtrku smo bili enotni, v primeru uvrstitve v drugi krog bomo takoj začeli razvijati in dopolnjevati projektne ideje ter jih oblikovati v bolj otipljive partnerske projekte in še bolj natančno opredelili vsebine.

Ala quarta Colazione siamo stati tutti uniti: se ci qualificheremo per il secondo round, iniziamo immediatamente a sviluppare e integrare le idee di progetto, trasformandole in progetti di partenariato concreti e perfezionandone ulteriormente i contenuti.

Other news
Altre notizie