Združevanje somestja tudi s projekti, ki so podprti z evropskimi sredstvi. Poleg enotnega sistema izposoje koles, bo mesti povezala tudi kolesarska brv čez reko Sočo. · Verso uno spazio unico grazie anche ai progetti finanziati dai fondi europei. Oltre al sistema di bike sharing transfrontaliero le due città saranno collegate anche con la passerella ciclopedonale sull'Isonzo.

GO2GO bike-sharing comes to Goricas

🇸🇮🚴‍♀️🇮🇹 BORDERLESS BIKES are coming to #Goricas!

Kmalu se bomo z brezmejnimi kolesi GO2GO lahko zapeljali po novi brvi čez Sočo. Zgradili smo jo s čezmejnimi sredstvi Gect GO Ezts GO, ki je nosilec naše kandidature GO! 2025. 💙

~

Presto potremo salire sulle biciclette senza confini GO2GO e attraversare la nuova passerella sull'Isonzo costruita con i fondi transfrontalieri gestiti dal Gect Go Ezts GO che è anche il titolare della nostra candidatura GO! 2025.💙

Let's GO! 🛴💪

#BorderlessMobility #CrossBorderCooperation

Posted by GO 2025 Nova Gorica · Gorizia on Tuesday, 24 November 2020

Nova Gorica in Gorica imata skupno pot in podporo obeh županov. Sodelovanje med mestoma se nadaljuje navkljub razmeram, ki jih prinaša epidemija. Klemen Miklavič, župan MONG, in Rodolfo Ziberna, župan Občine Gorica, se na posnetku zapeljeta do Mateja Arčona, predsednika EZTS GO, ki ju sprejme ob nastajajoči brvi za pešce in kolesarje, ki se gradi pod okriljem EZTS GO.

Gorizia e Nova Gorica hanno tracciato un percorso comune e hanno l’appoggio dei due sindaci. La collaborazione tra le due città continua nonostante la condizioni avverse createsi con l’epidemia. Nel video vediamo Klemen Miklavič, sindaco di Nova Gorica, e Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, pedalare fino al cantiere della nuova passerella ciclopedonale sull’Isonzo, dove vengono accolti dal presidente del GECT GO, Matej Arčon.

Mesta Nova Gorica, Gorica in Šempeter bodo kmalu imeli skupen sistem za izposojo koles. V septembru je potekal natečaj za izbor imena sistema, kjer so ime izbirali občani treh občin v katerih bodo na voljo kolesa. Postaje so že postavljene in z veseljem pričakujemo dan, ko se bomo s kolesi lahko zapeljali.

Le città di Nova Gorica, Gorizia e Šempeter avranno presto un nuovo sistema di bike sharing comune transfrontaliero. A settembre i cittadini hanno partecipato al concorso per scegliere il nome del sistema, le postazioni sono già state montate e non vediamo l’ora che diventino operative per poter fare una bella pedalata.

Del sredstev za izgradnjo sistema za izposojo koles prihaja iz programa Interreg Italija – Slovenija . Iz tega programa pa se financira tudi projekt Isonzo – Soča, ki ga upravlja EZTS GO. Ena izmed največjih in najzahtevnejših aktivnosti na tem projektu je ravno izgradnja brvi čez reko Sočo. Nastajajoči most ni le simbol povezovanja obeh mest in njunih zaledji, temveč bo povezal tudi mrežo kolesarskih tras v Italiji in Sloveniji.

Una parte dei fondi per il sistema di bike sharing proviene dal Programma Interreg Italia – Slovenia, nell’ambito del quale viene anche finanziato il progetto Isonzo-Soča gestito dal GECT GO. Il cantiere della passerella sull’Isonzo è uno dei cantieri più grandi e complessi in ambito di questo progetto, che è non solo il collegamento simbolico tra le due città e il loro territorio, ma collegherà le reti delle piste ciclabili in Italia e in Slovenia.

EZTS GO je telo, ki so ga ustanovile MONG, Občina Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba ter že peto leto uspešno deluje na področju izvajanja evropskih čezmejnih projektov. Njihovi projekti se osredotočajo na izboljšanje življenja prebivalcev skupnega čezmejnega področja iz več vidikov. Poleg projekta Isonzo-Soča, pod katerim rasejo kolesarska brv se na izboljšanje kolesarskih poti, doživetja mesta, zeleno mobilnost ter promocijo zaledja mest osredotoča tudi projekt CYCLEWALK. Projekt Salute-Zdravstvo ponuja občanom najboljše zdravstvene prakse iz obeh strani meje neglede na to v kateri državi živijo. EZTS GO je tudi telo preko katerega deluje naša kandidatura za Evropsko prestolnico kulture. Evropska Unija je prebivalcem obmejnih regij omogočila, da ustanovijo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) za lažje upravljanje čezmejnih območij brez administrativnih meja. EZTS GO za našo kandidaturo predstavlja trdno in preizkušeno bazo na kateri lahko gradimo in razvijamo naše dejavnosti.

l GECT GO è un ente istituito dai Comuni di Nova Gorica, Gorizia e Šempeter-Vrtojba, e opera attivamente con successo da cinque anni nel campo dell’attuazione di progetti transfrontalieri europei. I progetti si concentrano sul miglioramento della vita degli abitanti dell’area transfrontaliera comune in diversi aspetti. Oltre al progetto Isonzo-Soča, sotto il quale sta crescendo la passerella ciclopedonale e una serie di piste ciclabili, il progetto CYCLEWALK si concentra anche sul miglioramento dei percorsi ciclabili, sulla mobilità verde e sulla promozione dell’entroterra urbano. Il progetto Salute-Zdravstvo offre ai cittadini le migliori pratiche sanitarie da entrambi i lati del confine, indipendentemente dal paese in cui vivono. Il GECT GO è anche l’organismo attraverso il quale opera la nostra candidatura a Capitale Europea della Cultura. L’Unione europea ha previsto per i soggetti delle regioni frontaliere europeo di poter creare un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per facilitare la gestione delle aree transfrontaliere abbattendo le barriere amministrative. Il GECT GO rappresenta per la nostra candidatura una base solida e collaudata su cui costruire e sviluppare le nostre attività.

Zato brv čez Sočo ne le simbolno temveč tudi fizično predstavlja naše čezmejno povezovanje in temelje za gradnjo skupnih poti v prihodnosti. Prihodnosti, ki jo gradimo skupaj z močno podporo županov in EZTS GO. Skupaj zmoremo več! Hvaležni smo, da tako čuti tudi naše okolje.

La passerella sull’Isonzo rappresenta quindi non solo simbolicamente ma anche fisicamente la nostra collaborazione transfrontaliera e una base per costruire nuovi percorsi comuni in futuro. Un futuro che stiamo costruendo insieme al forte sostegno dei sindaci e del GECT GO. E siamo felici che il nostro territorio ci stia supportando e aiutando. Insieme possiamo fare di più!

#BetterTogether

Other news
Altre notizie