Po pregledu vseh 51 prispelih vlog in upoštevanju podanih kreativnih rešitev na razpisu za branding znamke GO! 2025 je komisija sprejela sklep, da se razpis ponovi, saj se je večina prispelih predlogov preveč opirala in v svoje rešitve dodajala elemente drugih logotipov Evropskih prestolnic kulture in nedosledno upoštevala zahteve razpisa. Komisija tudi meni, da se velik del rešitev kreativno ponavlja, obenem pa so predstavljene rešitve generične.
Komisija bo razpis za celostno grafično podobo ponovila, saj si želimo, da se občanke in občani obeh Goric lahko z njo poistovetijo in jo sprejmejo. Predstavljati mora našo regijo, naše vrednote, kulturo in ustvarjalce, ki bodo v naslednjih letih obogatili naš skupni prostor. Na ponoven razpis se bodo lahko prijavili tudi tisti, ki so predloge že poslali, seveda z bolj dodelano kreativo.
To je tudi pokazatelj, da je dvig kulture stvar dolgoročnega procesa in perfekcija edino, kar iščemo. In verjamemo, da jo bomo na koncu tudi našli! 🤞🍀💪
📝 Rezultati razpisa: https://bit.ly/3wKlMwy
Dopo aver esaminato tutte le 51 candidature ricevute e aver preso in considerazione le soluzioni creative proposte dal bando per il branding di GO! 2025, la Commissione ha deciso di ripetere il bando, in quanto la maggior parte dei progetti proposti si basava troppo e aggiungeva alle proprie soluzioni elementi di altri loghi delle Capitali europee della cultura, oltre a non rispettare in modo coerente i requisiti del bando. La Commissione ritiene inoltre che molte proposte fossero creativamente simili e che le soluzioni presentate fossero generiche.
La Commissione ripeterà il bando per la nuova grafica integrale del progetto, perché vogliamo che le cittadine e i cittadini di entrambe le Gorizie si identifichino in essa e la accettino. La grafica deve rappresentare la nostra regione, i nostri valori, la cultura e i creatori che arricchiranno il nostro spazio comune nei prossimi anni. Al nuovo bando potrà partecipare anche chi ha già presentato la propria proposta, ovviamente con una creatività più raffinata.
Questo sta anche a indicarci che l’innalzamento della cultura è un processo lungo e che la perfezione sia l’unica cosa che cerchiamo. E siamo convinti che alla fine la troveremo! 🤞🍀💪
📝 Esito del bando: https://bit.ly/3kybkDu
Other news
Altre notizie