Javni zavod GO! 2025 vabi nosilce dejavnosti k oddaji predlogov za soorganizacijo dogodkov v letu 2022 v okviru pripravljalnih dejavnosti za razvoj projekta GO! 2025 Evropska prestolnica kulture. Cilj javnega povabila je krepitev umetniškega ustvarjanja in kulturnih dejavnosti na vključenem območju projekta GO! 2025. 

 

Vse informacije in prijavni obrazec so na voljo tukaj: JAVNI POZIV 2022 (.docx) , JAVNI POZIV 2022 (.pdf)

SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE, 15. 7. 2022

 Dodatne informacije lahko poiščete tudi med pogostimi vprašanji spodaj.

 

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 30. junij 2022, do 12:00 ure. 

 

Predlagatelji morajo oddati predloge na obrazcu, ki je priloga javnemu povabilu (Priloga 1), na mail: info@go2025.eu.

 

Hvala za sodelovanje! 

 

Objava javnega poziva JZ-GO2025-JP-22-001: 13. 6. 2022 ob 20:00.

 

POGOSTA VPRAŠANJA:

Če sem kandidiral prejšnje leto in nisem bil izbran, ali lahko kandidiram ponovno?

Da, seveda.

 

V kolikem času mora biti projekt izpeljan?

Projekt mora biti izpeljan najpozneje do 31. 12. 2022.

 

Ali lahko kot eno društvo prijavim več projektov?

Ne, to ni mogoče.

 

Ali je vključeno območje tudi ITA (Gorica)?

Da, vključeno območje je navedeno v končni prijavni knjigi GO! 2025.

 

Ali lahko za isti dogodek poleg vaših sredstev zaprosim še za druga?

Da, gre za sofinanciranje projekta, vendar ne za iste stvari v sklopu dogodka.

 

Sem nosilec projekta v prijavni knjigi GO!2025, ali se lahko prijavim na ta javni poziv?

Ne, ta poziv je namenjen vsem, ki niso nosilci projekta v prijavni knjigi.

 

Naše društvo ima sedež v Ljubljani, ali se lahko prijavimo na ta javni poziv?

Predlagatelj mora biti »nevladna organizacija s sedežem v kraju, ki je del vključenega območja EPK«, kar pomeni, da ne morete biti nosilec projekta. Lahko pa se povežete s kakšnim društvom, ki ima sedež na vključenem območju in sodelujete z njimi kot partner.

 

Kakšna dokazila bodo potrebna za dokazovanje upravičenosti stroškov?

Računi, plačilna lista oz. karkoli, ki bo izkazovalo opravičljivost stroška/porabo.

 

Ali so kot prejemniki sredstev iz projekta upravičeni partnerji v projektu, torej, ali strošek honorarja lahko prejme partner v projektu?

Da, to se določi v stroškovniku pod »stroški dela«.

 

Ali je pogoj, da je obvezno prijavitelj nevladna organizacija, partnerji pa so lahko tudi podjetja, kmetije, občina, šola…

Da, za prijavitelja projekta je status NVO obvezen pogoj, sodeluje pa lahko tudi z drugimi partnerji, ki niso NVO.

 

Kje navedemo reference za uspešno opravljene projekte na regionalni ravni oz. z mednarodno udeležbo?

Reference napišite na konec obrazca oz. jih priložite k prijavi.

L’Associazione GO! 2025 invita tutti gli operatori a presentare le proposte per la co-organizzazione di eventi nel 2022 nell’ambito delle attività preparatorie per lo sviluppo del progetto GO! 2025 Capitale europea della Cultura. L’obiettivo dell’invito pubblico è potenziare la creatività artistica e rafforzare le attività culturali nell’area inclusa nel progetto GO! 2025.

 

Tutte le informazioni e il modulo di adesione sono disponibili qui: INVITO PUBBLICO 2022 (.docx), INVITO PUBBLICO (.pdf) 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è giovedì 30 giugno 2022, ore 12:00. 

 

Le proposte devono essere presentate dai candidati sul modulo allegato (Allegato 1) all’invito pubblico e inviate all’indirizzo: info@go2025.eu.

 

Ringraziando in anticipo porgiamo i più cordiali saluti.

 

Pubblicazione dell’invito pubblico JZ-GO2025-JP-22-001: 13. 6. 2022 alle 20:00.

 

DOMANDE FREQUENTI:

Se ho presentato una proposta l’anno scorso e non sono stato selezionato, posso presentare una proposta di nuovo?

 

Si, certo.

 

In quanto tempo deve essere realizzato il progetto?

 

Il progetto deve essere realizzato entro e non oltre 31. 12. 2022.

 

Posso presentare più progetti come ONG?

No, questo non è possibile.

 

Gorizia fa parte dell’area CEC?

 

Si, le aree CEC sono indicate nella versione finale del Bid-Book.

 

È possibile presentare proposte ai altri bandi per lo stesso evento oltre ai vostri fondi?

 

Si, questo è possibile, pero non è possibile finanziare una stessa cosa di un evento da due fondi.

 

Posso presentare una proposta su questo invito se sono titolare di un progetto nella versione finale del Bid-Book?

 

No, questo invito è dedicato a tutti che non sono titolari dei progetti nella versione finale del Bid-Book.

 

Possiamo presentare la domanda per questo invito se la sede della nostra ONG si trova a Torino?

 

Il richiedente deve essere »una ONG con sede in un luogo che fa parte dell’area CEC«, allora in questo caso non potete essere il titolare del progetto. È possibile pero di connettersi con una ONG che a la sede nell’area CEC e potete collaborare cono loro come un partner.

 

Quali prove saranno necessarie per dimostrare l’ammissibilità dei costi?

 

Fatture, buste paga o qualsiasi cosa che mostri l’ammissibilità dei costi.

 

I partner del progetto sono ammissibili come destinatari del progetto, vale a dire se il costo della tassa può essere ricevuto dal partner del progetto?

 

Si, questo si determina nella distinta delle spese sotto »costo prestazioni di lavoro«.

 

È una condizione che il richiedente obbligatorio sia un’ONG? I partner possano anche essere imprese, aziende agricole, comuni, scuole …?

 

Sì, lo status della ONG è una condizione obbligatoria per il richiedente e può anche cooperare con partner diversi dalle ONG.

 

Dove possiamo indicare i riferimenti per i progetti completati con successo a livello regionale o con partecipazione internazionale?

 

I riferimenti si possono scrivere alla fine del modulo o allegarli all’applicazione.

Other news
Altre notizie