Blaž Kosovel: Od začetka v urbano utopijo / Blaž Kosovel: Dalle origini all'utopia urbana

Blaž Kosovel je doktor kulturnih študij, član uredniškega odbora Razpotij in tisti vodnik, ki vas bo z vsem žarom peljal po Novi Gorici. Zgodovinsko, fizično, sociološko in zanimivo, z občutkom za detajl.

 

Pot raziskovanja Nove Gorice je začel z dokumentarnimi serijami Goriški sprehodi (2015–2017), zatem pa je zasnoval tudi prvo zgodovinsko-urbanistično turo po mestu, ki jo lahko dobite tudi v priročni zgibanki z zemljevidom.

 

Že od vsega začetka leta 2010 je tudi član uredništva Razpotij, revije za družbena vprašanja in kulturo, kjer velja še posebej izpostaviti posebno številko ob 70-letnici Nove Gorice. Njegova raziskovalna pozornost je sedaj usmerjena v preučevanje, primerjavo in analizo tudi drugih na novo zgrajenih mest, kar vse vodi v projekt »Ab Initio – Urbana utopija«, ki je del programa evropske prestolnice kulture 2025.

 

Projekt je namenjen raziskovanju zgodovine Nove Gorice in ostalih novih mest, ki so nastali ab initio, iz nič in od začetka, ter vzpostavitvi digitalnega arhiva kulturne dediščine mesta. Cilje je promovirati kulturno dediščino ter jo povezati z lokalno skupnostjo, vzpostaviti pa želi tudi prvo celovito, pregledno in odprto platformo zgodovine mesta in zgodb njegovih prebivalcev. Gre torej za mrežo znanja, ki združuje strokovne analize in zgodovinske spomine iz prve roke. S predstavitvijo drugih novih mest želi sprožiti zanimanje za nova mesta in postaviti Novo Gorico na zemljevid ostalih novih mest. Odkrivali bodo modernistično dediščino mesta in ga postavili v širšo evropsko perspektivo s primerjalno analizo drugih novih mest.

 

Za Evropo je »kultura tisto mesto, ki legitimira oblikovanje narodov s tem, da oblikuje skupno zgodovino«, ugotavlja ob svoji doktorski disertaciji, v kateri je raziskoval razliko med ZDA in evropskimi državami, kjer je kot temeljni pojem razlikovanja izpostavil pojem kulture. Besedilo je razširil v monografski znanstveni prvenec z naslovom Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo, od agrikulture do kulturne industrije, od mesta Rim do ameriške civilizacije, ki je koncizen pregled zgodovine pojma kulture skozi zgodovino Zahoda in njegovega pomena v nastanku modernih držav, hkrati pa tudi analiza ustroja ZDA kot družbe, ki pri lastnem oblikovanju ni potrebovala kulture.

 

Je tudi ustanovni član Društva humanistov Goriške (2006), ki je lani prejelo nagrado Mestne občine Nova Gorica »za soustvarjanje in oblikovanje novogoriškega kulturnega okolja v preteklih šestnajstih letih, za aktivno delovanje, iz katerega izhajajo revije Razpotja, Mesto knjige, Carinarnica in Mreža 26, ki je Novo Gorico utrdilo na kulturnem zemljevidu Slovenije in širše, ter za pomemben prispevek h krepitvi in ohranjanju nevladnega kulturnega sektorja tako na lokalni kot na državni ravni.«

 

Blaž Kosovel je tudi predstavnik za kulturni turizem v sekciji turističnih ponudnikov Goriške pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 

Blaž Kosovel è dottore di ricerca in Studi culturali, membro del comitato editoriale del periodico Razpotja ed è la guida che vi farà visitare Nova Gorica scrupolosamente. Dal punto di vista storico, fisico, sociologico e in modo interessante, con una grande attenzione per i dettagli.

 

Ha iniziato il suo viaggio alla scoperta di Nova Gorica con la serie di documentari Le passeggiate della Goriška (Goriški sprehodi, 2015-2017), per poi ideare il primo tour storico-urbanistico della città che potete trovare anche in un pratico dépliant con mappa.

 

Già dal 2010, anno del suo inizio, è anche membro del comitato editoriale di Razpotja, una rivista di temi sociali e cultura, di cui si segnala un numero speciale in occasione del 70° anniversario di Nova Gorica. La ricerca di Kosovel si concentra ora sullo studio, il confronto e l’analisi di altre città di recente costruzione, il tutto sfociato nel progetto “Ab Initio – Un’utopia urbana” che fa parte del programma Capitale europea della cultura 2025.

 

Il progetto mira a esplorare la storia di Nova Gorica e di altre città di nuova costruzione create ab initio, da zero e dall’inizio, e a creare un archivio digitale del patrimonio culturale della città. L’obiettivo è promuovere il patrimonio culturale e metterlo in contatto con la comunità locale, nonché creare la prima piattaforma completa, trasparente e aperta della storia della città e delle storie dei suoi abitanti. Si tratta quindi di una rete di conoscenze che riunisce analisi di esperti e memorie storiche di prima mano. Mettendo in mostra altre nuove città, mira a suscitare interesse per le nuove città e far conoscere Nova Gorica alle altre nuove città. Nell’ambito del progetto si scoprirà il patrimonio modernista della città e lo si collocherà in una prospettiva europea più ampia attraverso un’analisi comparativa di altre nuove città.

 

Per l’Europa “la cultura è il luogo che legittima la formazione delle nazioni dando forma a una storia comune”, osserva nella sua tesi di dottorato, in cui ha esplorato le differenze tra gli Stati Uniti e i Paesi europei, evidenziando la nozione di cultura come concetto fondamentale di distinzione. Ha ampliato questo testo in un esordio monografico dal titolo Perché gli Stati Uniti non hanno un Dipartimento della Cultura, dall’agri-cultura all’industria della cultura, dalla città di Roma alla civiltà americana, che è una panoramica sintetica della storia del concetto di cultura nella storia dell’Occidente e della sua importanza nell’emergere degli Stati moderni, nonché un’analisi della costituzione degli Stati Uniti come società che non ha avuto bisogno della cultura nella propria formazione.

 

È anche membro fondatore dell’Associazione umanistica della Goriška (2006) che l’anno scorso ha ricevuto un premio dal Comune città di Nova Gorica “per aver co-creato e plasmato l’ambiente culturale di Nova Gorica negli ultimi sedici anni, per il suo lavoro attivo che ha dato vita alle riviste Razpotja, Mesto knjige, Carinarnica e Mreža 26, nonché per il suo contributo significativo al rafforzamento e alla conservazione del settore culturale non governativo sia a livello locale che a livello nazionale”.

 

Blaž Kosovel è anche il rappresentante per il turismo culturale della sezione degli operatori turistici della Goriška presso la Camera di commercio e industria slovena.

Other news
Altre notizie